Kategoriler
Tanıma Tenfiz Davası Blog

Amerika Teksas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Amerika Teksas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Bir mahkemenin verdiği karar kural olarak ait olduğu ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Ancak bazen bir ülke mahkemesinde verilen bir kararın başka bir ülke mahkemesince kabul edilmesi mümkün olabilmektedir. Tanıma, yabancı mahkemede alınan bir kararın Türkiye mahkemelerinde tanınması, tenfiz ise, karar ile ilgili bir icra varsa, bu icranın tenfizi amacıyla açılır.

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı ülke mahkemesince verilmiş bir kararın Türkiye’de tanınmasını ve icrasını mümkün kılacak mahkeme kararının alınmasını sağlayan davadır. Tanıma tenfiz davasında görevli mahkeme asliye mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise Davalının Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesidir.

Tanıma tenfiz davası açabilmek için hukuki yarar olmalıdır. Mahkeme yabancı mahkeme ilamının tanınmasında veya tenfizinde hukuki yarar görmezse talebi reddedecektir.

Amerika Teksas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yabancı Mahkemelerden Alınan Kararlar Türkiye’de Geçerli Olur Mu?

MADDE 50 – (1) Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.
(2) Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.

Tanıma Tenfiz - Edirne Boşanmanın Tanınması
Tanıma Tenfiz – Edirne Boşanmanın Tanınması

Yabancı mahkemeler tarafından hukuk davalarına ilişkin olarak verilen kararların Türkiye’de uygulanabilmesi için Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz kararı alınması gerekir. Kanun hükmünde görüldüğü üzere hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş olan kararlar bakımından Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz kararı alınabilir. Ceza davalarına ilişkin verilen kararların tanıma ve tenfizi yapılamaz. Ancak ceza davalarının kararlarında kişisel haklarla ilgili hükümler yer alıyorsa bunların tanıma ve tenfizi mümkündür.

Yurtdışında boşanmış ancak Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmamış bireyler Türkiye sınırlarında evli gözükmeye devam ederler.

Her ne kadar büyük oranını boşanma davaları oluştursa da, tanıma tenfiz davaları başka davalarda da görülebilir.

Yabancı ülke mahkemeleri tarafından boşanmaya ilişkin verilen kararın Türkiye’de geçerliliğinin sağlanması için açılan davaya boşanmanın tanınması denir.

Tanima karari nedir?

Tanıma, yabancı bir mahkeme kararının kesin hüküm niteliğinin ülkemizde geçerli olması, sağlanması demektir. Yabancı mahkeme kararı için tanıma kararı verilmesi için yukarıda tenfize ilişkin açıklanan şartların sağlanması gerekmektedir. Ancak burada farklı olarak mütekabiliyet şartı aranmamaktadır.

Amerika Teksas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Ve Tenfiz Davası Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

Tanıma ve tenfiz istemi mahkemeye dilekçe vermek suretiyle yapılır. Dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenmesi gerekir. Dilekçede yer alması gereken hususlar şunlardır:

 • Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri.
 • Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ile ilâmın tarih ve numarası ve hükmün özeti.
 • Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu.

Aynı zamanda tenfiz dilekçesine ek olarak eklenmesi gereken bazı belgeler vardır:

 • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 • İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Türk Milletlerarası Özel Hukukunda, yabancı mahkemelerin hukuk davalarına ilişkin olarak verdikleri ve o devletin kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların tenfizi ve tanınmasına ilişkin davalarda; tenfiz dilekçesine, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesinin; ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin eklenmesi zorunludur.

Bu belgelerde eksiklik varsa yargılama sırasında tamamlanması mümkündür. Bu kapsamda tanıma ve tenfizi istenen yabancı mahkeme kararının o makamlar tarafından onaylanmış aslının bulunması yeterlidir. Yabancı mahkeme tarafından ilama ait  örneğin verilmesi halinde; bu örnek ilamın onaylanması gerekir. Ancak ilamın bizzat aslı verilmişse “aslı ile aynı olduğu” şeklinde bir şerhin olması gerekmez. Aynı zamanda ilamın altında yabancı mahkeme hakiminin imzasının bulunmaması o ilamı “asıl” olmaktan çıkarmamaktadır.

Yabancı mahkemeden alınmış bir kararın tanıma ve tenfizinin istenebilmesi için o ilamın kesinleşmiş olması gerekir. Yani kararın başka bir üst merci veya başka bir merci tarafından görülmeye devam edilmiyor olması gerekir. Buna ilişkin olarak ilamın kesinleştiğine ilişkin yetkili makamlardan yazı alınması gerekir.

Amerika Teksas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yurtdışında yaşayan Türkler nasıl boşanır?

Yabancı bir ülkede yaşayan Türk vatandaşları yaşadıkları ülkenin mahkemesince boşanabilir. Ancak kişiler farklı bir ülke mahkemesi önünde boşanmış olsa bile Türkiye’de evli sayılmaya devam edeceklerdir. Bundan dolayı yurtdışında boşanmanın Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi için dava açılması gereklidir.

Boşanma kararı tanıma mı tenfiz mi?

Yabancı mahkeme tarafından icrai nitelikteki kararların tanınması için açılan davadır. Boşanma kararı yanında velayet, nafaka, tazminat gibi icrai hükümlerin tanınması için davalar tenfiz davalarıdır. Tanıma davasından farkı icrai nitelikteki kararların tanınması için açılan dava olmasıdır.

Tanıma Tenfiz Davası Şartları

Ön Şartlar

-Yabancı mahkeme kararı

-Hukuk davasına ilişkin olma

-Kesinleşmiş olma

Esasa İlişkin Şartlar

-Mütekabiliyet

-Münhasır yetkiyi aşmama

-Kamu düzenine aykırı olmama

-Savunma hakkını ihlal etmemiş olma

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Gerekli Belgeler

-Yabancı mahkemede alınmış kararın aslı,

-Kararın Türkçe’ye noter tasdikli bir çevirisi,

-Davalı ve davacı kişilerin kimlik ve adres bilgileri,

-Mahkeme kararının apostil tasdiki

Apostil Nedir ?

Apostil, bir ülkede resmi makamlarca düzenlenen resmi belgelerin, başka bir ülkede geçerli sayılması için yapılan onaylama işlemidir. Belgeyi düzenleyen ülke tarafından söz konusu Resmi evrak üzerine “Apostil Şerhi” verilmek suretiyle, başkaca bir onaya gerek kalmaksızın başka bir ülkede geçerli sayılması amaçlanmaktadır.

Amerika Teksas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Tenfiz Davası İçin İstenen Koşullar

-Tanıma Tenfiz Davası için davanın hükme bağlandığını gösteren resmi bir belge olması şartı aranır.

-Dava konusu ilham kesinleşmiş hüküm nitelikte olmalıdır.

-Açılan davanın ceza davası yerine hukuk davası olması şartı istenir.

-Türk mahkemelerinin yetkilerine dahil olmayan bir konuda dava açılması gerekir.

-Türk kamu düzenine açık bir şekilde aykırı herhangi bir durum olmaması gerekir.

-Kanunlar ihtilafı kurallarına uygun olunması gerekir.

Amerika Teksas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Tenfiz Davasının Süresi

-Her iki tarafın da Türkiye’de avukatı varsa tenfiz davası bir hafta ila bir ay içerisinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası 3 ila 6 ay içinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir yabancı ülke vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası genellikle 6 ila 12 ay içinde sonuçlanmaktadır.

Taraflardan birinin Türkiye’de avukat tutmadığı hallerde tebligat yapılması, tebligatın ulaştırılması ve diğer unsurlara bağlı olarak bu süre uzayabilmektedir.

Tanıma Avukatı

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tanıma kararı nasıl alınır?

İlgili maddeye göre bu kararlar kendisine karşı tanıma veya tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sakin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Yurt dışında evlenmiş biri Türkiye’de boşanabilir mi?

Türkiye’de evlenip yurtdışında boşanma davası açarak evliliğini yabancı mahkeme kararı ile bitiren kişiler açısından yabancı ülke mahkemesinin vermiş olduğu boşanma kararı ülkemizde geçerli olmamaktadır. Milletlerarası Özel Hukuk’a göre her boşanma kararı bulunduğu ülke içerisinde geçerli olmaktadır.

Amerika Teksas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

 • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 •  İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Amerika Teksas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz Davası Şartları 

Tenfiz şartları
MADDE 54 – (1) Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dâhilinde verir:
a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması.

b) İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.

c) Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.

ç) O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan
birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.

Tenfiz ve tanıma davasının şartları ön şartlar ve esasa ilişkin şartlar olarak 2 türde ayrılır.

Amerika Teksas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz ve Tanıma Davasında Ön Şartlar

 • Yabancı mahkemeden alınmış bir ilam olması gerekir. Yabancı idari merciiler tarafından verilen kararların tenfizi istenemez.
 • Tenfizi istenecek olan kararın hukuk davasına ilişkin olması gerekir. Ceza davalarına ilişkin verilen kararlar tenfize konu olmaz.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilmiş kararın kesinleşmiş olması gerekir. Yabancı ülkede o davaya ilişkin dosyanın kapanmış ve son kararın verilmiş olması gerekir. Yani davanın artık görülmüyor olmasıdır. Eğer dava üst merciide veya başka bir yüksek merciide görülmeye devam ediyorsa karar henüz kesinleşmemiş demektir.

Tenfiz ve Tanıma Davasında Esasa İlişkin Şartlar

 • Kararı tenfiz edilecek olan ülke ile Türkiye, karşılıklı olarak birbirlerinin yargı kararlarını tanıyor olması gerekir. Ancak tanıma için aynı şart geçerli değildir.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilen karar Türk hukukunun münhasır yetkisine giriyorsa dava reddedilir. Örneğin Türkiye’de bulunan taşınmazlar için Türk hukukunun uygulanması gerekir. Buna rağmen yabancı mahkemeden bir karar alınmışsa bu kararın tanıma ve tenfizi yapılamaz.

Amerika Teksas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

 • Yabancı mahkemeden alınan hükümün tanıma ve tenfizi yapılabilmesi için Türk kamu düzenine aykırılık taşımaması gerekir. Türk toplumunun örf adetlerine, Anayasa’nın temel ilkelerine aykırı olmaması gerekir.
 • Yabancı mahkemede davanın görülmesi sırasında tarafların savunma hakkı ihlal edilmemiş olması gerekir. Yani adil yargılanma hakkı kapsamında herkes tarafsız, bağımsız bir mahkemede kendini savunma hakkına sahiptir. Eğer bu hak ihlal edilerek karar verilmişse; kararın tanıma ve tenfizi yapılmaz.

 

Tenfiz İstemine Karşı Taraf İtiraz Edebilir Mi?

Tebliğ ve itiraz

MADDE 55 – (1) Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması ve tenfizi de aynı hükme tâbidir. Hasımsız ihtilâfsız kaza kararlarında tebliğ hükmü uygulanmaz. İstem, basit yargılama usulü
hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır.
(2) Karşı taraf ancak bu bölüm hükümlerine göre tenfiz şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilâmının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itiraz edebilir.

Tenfiz istemine ilişkin dilekçe karşı tarafa tebliğ edilir. Bu tebliğde duruşma günüde belirtilir. Karşı taraf, tenfiz istemine itiraz edebilir. Karşı taraf itiraz dilekçesinde;

 • yukarda sayılmış olan tenfiz şartlarının oluşmadığını
 • yabancı mahkemeden alınan kararın kısmen veya tamamen yerine getirilmiş olduğunu veya yerine getirilmesine engel bir sebep oluştuğunu ileri sürebilir.

Mahkeme Kararına İtiraz  

Tanıma ve tenfizi istenen karara ilişkin verilmiş olan mahkeme hükmüne itiraz edilmesi mümkündür. Karara karşı aksi bir yol öngörülmemişse önce istinaf yoluna daha sonra temyize başvuru yapılabilir. Zira bazı davaların istinaf yoluna başvurabilmesi için dava değerinin belirlenen miktarın üstünde olması gerekir. İstinaf yoluna başvurulmasıyla birlikte tenfiz kararının icrası durur. Yani ilk derece mahkemesinin tenfize ilişkin vermiş olduğu karar kesin hüküm ve kesin delil niteliğini taşımaz.

Yabancı Mahkemeden Alınan Karar İçin Tanıma Ve Tenfiz Davası Açma Süresi 

Yabancı mahkemeden alınan bir mahkeme ilamının Türkiye’de geçerlilik kazanması için açılacak olan tanıma ve tenfizi için dava açma süresi yoktur.

Tanıma ve tenfizi yapılan kararın icraya konulması için kanunda aksi öngörülmemişse 10 yıldır. Tanıma ve tenfize dayanılarak açılacak olan davalarda zamanaşımının başlangıç süresi ise Türk mahkemelerinde verilen kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlar.

Amerika Teksas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması
Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tenfizi ve Tanınması

Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.
Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.
Tanıma Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir.

Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Velayet Kararının Tanıma Tenfizi

Türk hukukunca çocuğun velayeti boşanma sonrasında ortak olarak kullanılamamaktadır. Ancak yabancı mahkeme ilamı çocuğun velayetini ister eşlerden birine vermiş olsun ister her iki eşe birlikte vermiş olsun bunun tenfizi sağlanabilir.

Soybağının Tanıma Tenfizi

Tanıma yolu evlilik birliği içerisinde doğan çocuklara karşı değil aksine evlilik dışı doğan çocuklar üzerinde kurulmak istenilen soybağı yoludur.

Tanıma yolu ile soybağının kurulabilmesi için kanunda öngörülen şekil şartlarına uyulması gerekir. Tanıma hukuka uygun yapıldığında geçmişe dönük çocuk ile baba arasında soybağı kurulur.

Tazminat Kararının Tanıma Tenfizi

Türk boşanma hukukunda boşanma dolayısıyla maddi ve manevi tazminat hükmü kurulduğu görülmektedir. Bazen ziynet eşyalarının da konu edildiği bu meselede ciddi tazminat miktarları görülmektedir.
Yabancı mahkeme ilamı da doğrudan boşanmaya bağlı tazminat hükmü içeriyorsa boşanmanın tanıma tenfizi davası ile bunun Türkiye’de geçerliliği sağlanabilecektir.

Mal Paylaşımı Kararının Tanıma Tenfizi

Türk boşanma hukukunda mal paylaşımı boşanma davasından sonra yapılacak bir işlemdir
Türk mahkemeleri nezdinde açılan boşanma tanıma tenfiz davasında mal paylaşımı tenfize konu edilebilecektir. Bunun icra edilebilirliği bakımından malların Türkiye’de olması önem taşır. Tenfiz sonrasında malların paylaşımı Türk icra hukuku kurallarına göre gerçekleştirilebilir.

Yabancı hakem kararlarının tanınması

Yabancı hakem kararlarının tanınması da tenfizine ilişkin hükümlere tâbidir.

Tanımanın Şartları nelerdir?

Tanımayla tenfiz arasındaki tek fark MÖHUK m.58/1 gereği tenfizin aksine tanımada sözleşmesel, yasal veya fiili karşılıklılık(mütekabiliyet) şartının aranmamasıdır.

Tanıma ile Tenfizde Görevli ve Yetkili Mahkeme nasıl belirlenir?

MÖHUK m. 51/1 gereği tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise MÖHUK m. 51/2 gereği kendisine karşı tenfizi istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yerleşim yeri mevcut değilse sâkin olduğu yer, sâkin olduğu bir yer mevcut değilse İstanbul, Ankara veya İzmir mahkemelerinden biridir.

Yabancı mahkemelerde kararın tanınması ve tenfiz edilmesine ilişkin kararlar 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 12. Fıkrasının 50-59. Maddeleri arasında toparlanmıştır.

Tanıma tenfiz mahkemelerine ilişkin kaynaklar;

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bu kanunun gerçekleşmesi adına oluşturulmuş yönetmeliğin tanıma tenfiz edilmesi için hükümleri
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası I-M sayılı Genelgesi’nin tenfiz hakkında ki 44. Maddesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun tenfiz davası
Yetkili mahkemenin 1360. Maddesi
Uluslararası antlaşmalar.

Amerika Teksas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yurt Dışında Boşanmış Bir Kişi Türkiye’de Boşanmış Sayılır Mı?

Yurt dışında boşanmış bir kişinin Türkiye’de boşanmış sayılmaz. Yurt dışında alınan boşanma kararının geçerli olması ancak bu konuda tanıma ve tenfiz davası açılması mümkündür. Yani yurt dışında boşanmış bir kişi Türk Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açmadığı sürece Yurt dışından aldığı boşanma kararı ile boşanmış sayılmaz. Türk nüfus kayıtlarında hala evli olarak gözükür.

İstanbul Tanıma ve Tenfiz Davasının Açılma Şartları Nelerdir

Yabancı mahkeme Kararı bulunmalı,
Yabancı mahkeme Kararı Kesinleşmiş olmalı,
Yabancı mahkeme Kararı Apostille Şerhi olmalı,

Yabancı mahkeme Kararı Kamu Düzenine Aykırı olmamalı,
Yabancı mahkeme Kararında karşılıklılık bulunmalı,
Yabancı mahkeme Kararına İtiraz edilmemiş olmalı,
Dürüstlük kurallarına aykırı davranılmamalı,
Yabancı mahkeme Kararının Karşı tarafa tebliğ ve itirazı varsa incelenmelidir.

Türkiye Tanıma Avukatı

Tanıma Tenfiz Davasının Duruşmalarına Tarafların Gelmesi Gerekli Midir?

Tanıma ve Tenfiz davaları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na tabi davalardır. Dolayısıyla kendisini bir avukat ile temsil etmeyen davacının dava ve duruşmalara takibi zorunludur.

Duruşmalara kendisinin ya da avukatının katılmaması halinde dava işlemden kaldırılır. Yenilenmemesi halinde ise “Davanın Açılmamış Sayılmasına” karar verilir.
Davalı ise duruşmalara hiçbir şekilde katılmak zorunda değildir. Davaya katılmayan davalının yokluğunda davaya devam olunarak karar verilir. Ancak davalıya her halükarda dava dilekçesinin ve duruşma tarihinin tebliğ edilmesi gereklidir. Yine davalıya mahkemece kararın tebliğ edilmesi zorunludur.

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?

Bir davanın ne kadar sürdüğü mahkemenin iş yoğunluğu, delilin toplanması ve adli tatil sürecine göre etkilenmektedir. Tanıma tenfiz davasının iki ya da üç ay kadar sürdüğü durumlar da olurken bir sene sürdüğü durumlar da olmaktadır. Dosya takibi önemlidir.

Tanıma Tenfiz Davasında Onay ve Apostil Ne Demektir?

Tanıma Tenfiz Davasında Onay yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma ilamının hangi merciden verildiğini belirten işleme denilmektedir.

Apostil ise Lahey Anlaşması’nı imzalayan ülkelerin birinde düzenlenen resmi belgelerin diğer ülkede ibrazını gerçekleştirebilmesini sağlar. Ülkede resmi evrakın diğer ülkede yasal olarak kullanımını sağlar. Resmi belgedeki kararı hangi ülke verdiyse apostil o ülkeden alınır.

İstanbul Tanıma tenfiz davası avukatlık ücretleri ne kadardır?

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmaktadır. Bir avukat, vekalet sunacağı davada asgari ücret tarifesinin altında bir vekalet ücreti belirleyemez. Tanıma tenfiz davasında avukatlık ücreti, asgari ücret tarifesi üzerinde belirlenebilir.

Tanıma Tenfiz Davası Sık Sorulan Sorular

Tanıma ve Tenfiz nasıl yapılır?

Boşanma tanıma tenfiz davasında öncelikle davacının kimliği ve fotokopisi gereklidir. Eğer dava avukat vekaleti ile açılıyorsa vekaletname gereklidir. En önemlisi yabancı mahkeme ilamının kendisi, kesinleşme şerhi, bunların yabancı mahkemece onaylanmış suretleri ve noter onaylı tercümeleri gereklidir.

Amerika Teksas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma tenfiz kaç ay sürer?

Her iki taraf farklı boşanma avukatına vekalet vermiş ve tanıma tenfiz davası açılmış ise mahkemenin iş yoğunluğu da gözetilerek iki ya da üç ay içerisinde işlemler tamamlanacaktır. Ancak tanıma tenfiz davasında yalnızca tek taraf avukata vekalet vermiş ise yaklaşık on iki aya kadar süreç uzamaktadır.

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Amerika Kansas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Türkiye ile tanıma tenfiz yapan ülkeler ?

Almanya, Fransa, Romanya, Tunus, KKTC, Belçika, İtalya, İngiltere, Bulgaristan, Moldova, Hollanda, Azerbaycan, Ürdün, Polonya, Cezayir, Çin, Arnavutluk, Gürcistan, İsviçre, Tacikistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya gibi 144 ülke bulunmaktadır.

Tanıma ve Tenfize ilişkin vekaletname nedir?

Aile mahkemesine açılacak olan boşanmanın tanınması ve tenfizi davasında avukatınızın sizin adınıza mahkemeden talepte bulunabilmesi, dava açabilmesi, davayı neticelendirebilmesi ve kesinleştirebilmesi için avukatlara özgü olarak verilen vekâletnameye ihtiyaç bulunmaktadır.

Almanya’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? , Yurtdışında boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Yurtdışında boşanan yeniden evlenebilir mi? , Fransa’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Hollanda’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Sorularınızın cevabı için İstanbul Boşanma Avukatı, Florya Aile Avukatı olarak Hukuk Büromuza danışabilirsiniz.

Amerika Kansas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz şartları nelerdir?,
Tanıma tenfiz kararı nedir?,
Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?,

Tanıma ve Tenfiz nasıl yapılır?,
Mirasçılar tanıma davası açabilir mi?,
Tanıma tenfiz kararı nereden alınır?,
Tanıma tenfiz davasını kimler açabilir?,
Tanıma kararı nedir?,

Tenfiz davası ne kadar tutar?,
Tenfiz kararı nasıl alınır?, ,
Tenfiz edilmiş ne demek?,
Tenfizi nedir?,
Tenfiz kararı nasıl alınır?,

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?,
Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?,
Tenfiz davası neden açılır?,
Tanıma tenfiz davasının reddi,
Tanıma tenfiz nüfus müdürlüğü,

Tanıma tenfiz davası dilekçe örneği,
Tanıma tenfiz davası yetkili mahkeme,
Tanıma tenfiz davası yeni kanun,

Tanıma ve tenfiz davalarında karşı vekalet ücreti,
Tanıma tenfiz davası ücreti,
MÖHUK tanıma ve tenfiz,

Amerika Teksas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Kategoriler
Tanıma Tenfiz Davası Blog

Amerika New York Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Amerika New York Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Bir mahkemenin verdiği karar kural olarak ait olduğu ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Ancak bazen bir ülke mahkemesinde verilen bir kararın başka bir ülke mahkemesince kabul edilmesi mümkün olabilmektedir. Tanıma, yabancı mahkemede alınan bir kararın Türkiye mahkemelerinde tanınması, tenfiz ise, karar ile ilgili bir icra varsa, bu icranın tenfizi amacıyla açılır.

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı ülke mahkemesince verilmiş bir kararın Türkiye’de tanınmasını ve icrasını mümkün kılacak mahkeme kararının alınmasını sağlayan davadır. Tanıma tenfiz davasında görevli mahkeme asliye mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise Davalının Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesidir.

Tanıma tenfiz davası açabilmek için hukuki yarar olmalıdır. Mahkeme yabancı mahkeme ilamının tanınmasında veya tenfizinde hukuki yarar görmezse talebi reddedecektir.

Amerika New York Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yabancı Mahkemelerden Alınan Kararlar Türkiye’de Geçerli Olur Mu?

MADDE 50 – (1) Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.
(2) Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.

Tanıma Tenfiz - Edirne Boşanmanın Tanınması
Tanıma Tenfiz – Edirne Boşanmanın Tanınması

Yabancı mahkemeler tarafından hukuk davalarına ilişkin olarak verilen kararların Türkiye’de uygulanabilmesi için Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz kararı alınması gerekir. Kanun hükmünde görüldüğü üzere hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş olan kararlar bakımından Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz kararı alınabilir. Ceza davalarına ilişkin verilen kararların tanıma ve tenfizi yapılamaz. Ancak ceza davalarının kararlarında kişisel haklarla ilgili hükümler yer alıyorsa bunların tanıma ve tenfizi mümkündür.

Yurtdışında boşanmış ancak Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmamış bireyler Türkiye sınırlarında evli gözükmeye devam ederler.

Her ne kadar büyük oranını boşanma davaları oluştursa da, tanıma tenfiz davaları başka davalarda da görülebilir.

Yabancı ülke mahkemeleri tarafından boşanmaya ilişkin verilen kararın Türkiye’de geçerliliğinin sağlanması için açılan davaya boşanmanın tanınması denir.

Tanima karari nedir?

Tanıma, yabancı bir mahkeme kararının kesin hüküm niteliğinin ülkemizde geçerli olması, sağlanması demektir. Yabancı mahkeme kararı için tanıma kararı verilmesi için yukarıda tenfize ilişkin açıklanan şartların sağlanması gerekmektedir. Ancak burada farklı olarak mütekabiliyet şartı aranmamaktadır.

Amerika New York Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Ve Tenfiz Davası Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

Tanıma ve tenfiz istemi mahkemeye dilekçe vermek suretiyle yapılır. Dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenmesi gerekir. Dilekçede yer alması gereken hususlar şunlardır:

 • Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri.
 • Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ile ilâmın tarih ve numarası ve hükmün özeti.
 • Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu.

Aynı zamanda tenfiz dilekçesine ek olarak eklenmesi gereken bazı belgeler vardır:

 • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 • İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Türk Milletlerarası Özel Hukukunda, yabancı mahkemelerin hukuk davalarına ilişkin olarak verdikleri ve o devletin kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların tenfizi ve tanınmasına ilişkin davalarda; tenfiz dilekçesine, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesinin; ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin eklenmesi zorunludur.

Bu belgelerde eksiklik varsa yargılama sırasında tamamlanması mümkündür. Bu kapsamda tanıma ve tenfizi istenen yabancı mahkeme kararının o makamlar tarafından onaylanmış aslının bulunması yeterlidir. Yabancı mahkeme tarafından ilama ait  örneğin verilmesi halinde; bu örnek ilamın onaylanması gerekir. Ancak ilamın bizzat aslı verilmişse “aslı ile aynı olduğu” şeklinde bir şerhin olması gerekmez. Aynı zamanda ilamın altında yabancı mahkeme hakiminin imzasının bulunmaması o ilamı “asıl” olmaktan çıkarmamaktadır.

Yabancı mahkemeden alınmış bir kararın tanıma ve tenfizinin istenebilmesi için o ilamın kesinleşmiş olması gerekir. Yani kararın başka bir üst merci veya başka bir merci tarafından görülmeye devam edilmiyor olması gerekir. Buna ilişkin olarak ilamın kesinleştiğine ilişkin yetkili makamlardan yazı alınması gerekir.

Amerika New York Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yurtdışında yaşayan Türkler nasıl boşanır?

Yabancı bir ülkede yaşayan Türk vatandaşları yaşadıkları ülkenin mahkemesince boşanabilir. Ancak kişiler farklı bir ülke mahkemesi önünde boşanmış olsa bile Türkiye’de evli sayılmaya devam edeceklerdir. Bundan dolayı yurtdışında boşanmanın Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi için dava açılması gereklidir.

Boşanma kararı tanıma mı tenfiz mi?

Yabancı mahkeme tarafından icrai nitelikteki kararların tanınması için açılan davadır. Boşanma kararı yanında velayet, nafaka, tazminat gibi icrai hükümlerin tanınması için davalar tenfiz davalarıdır. Tanıma davasından farkı icrai nitelikteki kararların tanınması için açılan dava olmasıdır.

Tanıma Tenfiz Davası Şartları

Ön Şartlar

-Yabancı mahkeme kararı

-Hukuk davasına ilişkin olma

-Kesinleşmiş olma

Esasa İlişkin Şartlar

-Mütekabiliyet

-Münhasır yetkiyi aşmama

-Kamu düzenine aykırı olmama

-Savunma hakkını ihlal etmemiş olma

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Gerekli Belgeler

-Yabancı mahkemede alınmış kararın aslı,

-Kararın Türkçe’ye noter tasdikli bir çevirisi,

-Davalı ve davacı kişilerin kimlik ve adres bilgileri,

-Mahkeme kararının apostil tasdiki

Apostil Nedir ?

Apostil, bir ülkede resmi makamlarca düzenlenen resmi belgelerin, başka bir ülkede geçerli sayılması için yapılan onaylama işlemidir. Belgeyi düzenleyen ülke tarafından söz konusu Resmi evrak üzerine “Apostil Şerhi” verilmek suretiyle, başkaca bir onaya gerek kalmaksızın başka bir ülkede geçerli sayılması amaçlanmaktadır.

Amerika New York Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Tenfiz Davası İçin İstenen Koşullar

-Tanıma Tenfiz Davası için davanın hükme bağlandığını gösteren resmi bir belge olması şartı aranır.

-Dava konusu ilham kesinleşmiş hüküm nitelikte olmalıdır.

-Açılan davanın ceza davası yerine hukuk davası olması şartı istenir.

-Türk mahkemelerinin yetkilerine dahil olmayan bir konuda dava açılması gerekir.

-Türk kamu düzenine açık bir şekilde aykırı herhangi bir durum olmaması gerekir.

-Kanunlar ihtilafı kurallarına uygun olunması gerekir.

Amerika New York Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Tenfiz Davasının Süresi

-Her iki tarafın da Türkiye’de avukatı varsa tenfiz davası bir hafta ila bir ay içerisinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası 3 ila 6 ay içinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir yabancı ülke vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası genellikle 6 ila 12 ay içinde sonuçlanmaktadır.

Taraflardan birinin Türkiye’de avukat tutmadığı hallerde tebligat yapılması, tebligatın ulaştırılması ve diğer unsurlara bağlı olarak bu süre uzayabilmektedir.

Tanıma Avukatı

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tanıma kararı nasıl alınır?

İlgili maddeye göre bu kararlar kendisine karşı tanıma veya tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sakin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Yurt dışında evlenmiş biri Türkiye’de boşanabilir mi?

Türkiye’de evlenip yurtdışında boşanma davası açarak evliliğini yabancı mahkeme kararı ile bitiren kişiler açısından yabancı ülke mahkemesinin vermiş olduğu boşanma kararı ülkemizde geçerli olmamaktadır. Milletlerarası Özel Hukuk’a göre her boşanma kararı bulunduğu ülke içerisinde geçerli olmaktadır.

Amerika New York Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

 • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 •  İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Görevli Mahkeme

Tenfiz Davası Şartları 

Tenfiz şartları
MADDE 54 – (1) Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dâhilinde verir:
a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması.

b) İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.

c) Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.

ç) O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan
birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.

Tenfiz ve tanıma davasının şartları ön şartlar ve esasa ilişkin şartlar olarak 2 türde ayrılır.

Amerika New York Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz ve Tanıma Davasında Ön Şartlar

 • Yabancı mahkemeden alınmış bir ilam olması gerekir. Yabancı idari merciiler tarafından verilen kararların tenfizi istenemez.
 • Tenfizi istenecek olan kararın hukuk davasına ilişkin olması gerekir. Ceza davalarına ilişkin verilen kararlar tenfize konu olmaz.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilmiş kararın kesinleşmiş olması gerekir. Yabancı ülkede o davaya ilişkin dosyanın kapanmış ve son kararın verilmiş olması gerekir. Yani davanın artık görülmüyor olmasıdır. Eğer dava üst merciide veya başka bir yüksek merciide görülmeye devam ediyorsa karar henüz kesinleşmemiş demektir.

Tenfiz ve Tanıma Davasında Esasa İlişkin Şartlar

 • Kararı tenfiz edilecek olan ülke ile Türkiye, karşılıklı olarak birbirlerinin yargı kararlarını tanıyor olması gerekir. Ancak tanıma için aynı şart geçerli değildir.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilen karar Türk hukukunun münhasır yetkisine giriyorsa dava reddedilir. Örneğin Türkiye’de bulunan taşınmazlar için Türk hukukunun uygulanması gerekir. Buna rağmen yabancı mahkemeden bir karar alınmışsa bu kararın tanıma ve tenfizi yapılamaz.

 

 • Yabancı mahkemeden alınan hükümün tanıma ve tenfizi yapılabilmesi için Türk kamu düzenine aykırılık taşımaması gerekir. Türk toplumunun örf adetlerine, Anayasa’nın temel ilkelerine aykırı olmaması gerekir.
 • Yabancı mahkemede davanın görülmesi sırasında tarafların savunma hakkı ihlal edilmemiş olması gerekir. Yani adil yargılanma hakkı kapsamında herkes tarafsız, bağımsız bir mahkemede kendini savunma hakkına sahiptir. Eğer bu hak ihlal edilerek karar verilmişse; kararın tanıma ve tenfizi yapılmaz.

 

Tenfiz İstemine Karşı Taraf İtiraz Edebilir Mi?

Tebliğ ve itiraz

MADDE 55 – (1) Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması ve tenfizi de aynı hükme tâbidir. Hasımsız ihtilâfsız kaza kararlarında tebliğ hükmü uygulanmaz. İstem, basit yargılama usulü
hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır.
(2) Karşı taraf ancak bu bölüm hükümlerine göre tenfiz şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilâmının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itiraz edebilir.

Tenfiz istemine ilişkin dilekçe karşı tarafa tebliğ edilir. Bu tebliğde duruşma günüde belirtilir. Karşı taraf, tenfiz istemine itiraz edebilir. Karşı taraf itiraz dilekçesinde;

 • yukarda sayılmış olan tenfiz şartlarının oluşmadığını
 • yabancı mahkemeden alınan kararın kısmen veya tamamen yerine getirilmiş olduğunu veya yerine getirilmesine engel bir sebep oluştuğunu ileri sürebilir.

Mahkeme Kararına İtiraz  

Tanıma ve tenfizi istenen karara ilişkin verilmiş olan mahkeme hükmüne itiraz edilmesi mümkündür. Karara karşı aksi bir yol öngörülmemişse önce istinaf yoluna daha sonra temyize başvuru yapılabilir. Zira bazı davaların istinaf yoluna başvurabilmesi için dava değerinin belirlenen miktarın üstünde olması gerekir. İstinaf yoluna başvurulmasıyla birlikte tenfiz kararının icrası durur. Yani ilk derece mahkemesinin tenfize ilişkin vermiş olduğu karar kesin hüküm ve kesin delil niteliğini taşımaz.

Yabancı Mahkemeden Alınan Karar İçin Tanıma Ve Tenfiz Davası Açma Süresi 

Yabancı mahkemeden alınan bir mahkeme ilamının Türkiye’de geçerlilik kazanması için açılacak olan tanıma ve tenfizi için dava açma süresi yoktur.

Tanıma ve tenfizi yapılan kararın icraya konulması için kanunda aksi öngörülmemişse 10 yıldır. Tanıma ve tenfize dayanılarak açılacak olan davalarda zamanaşımının başlangıç süresi ise Türk mahkemelerinde verilen kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlar.

Amerika New York Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tenfizi ve Tanınması

Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.
Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.
Tanıma Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir.

Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Velayet Kararının Tanıma Tenfizi

Türk hukukunca çocuğun velayeti boşanma sonrasında ortak olarak kullanılamamaktadır. Ancak yabancı mahkeme ilamı çocuğun velayetini ister eşlerden birine vermiş olsun ister her iki eşe birlikte vermiş olsun bunun tenfizi sağlanabilir.

Soybağının Tanıma Tenfizi

Tanıma yolu evlilik birliği içerisinde doğan çocuklara karşı değil aksine evlilik dışı doğan çocuklar üzerinde kurulmak istenilen soybağı yoludur.

Tanıma yolu ile soybağının kurulabilmesi için kanunda öngörülen şekil şartlarına uyulması gerekir. Tanıma hukuka uygun yapıldığında geçmişe dönük çocuk ile baba arasında soybağı kurulur.

Tazminat Kararının Tanıma Tenfizi

Türk boşanma hukukunda boşanma dolayısıyla maddi ve manevi tazminat hükmü kurulduğu görülmektedir. Bazen ziynet eşyalarının da konu edildiği bu meselede ciddi tazminat miktarları görülmektedir.
Yabancı mahkeme ilamı da doğrudan boşanmaya bağlı tazminat hükmü içeriyorsa boşanmanın tanıma tenfizi davası ile bunun Türkiye’de geçerliliği sağlanabilecektir.

Mal Paylaşımı Kararının Tanıma Tenfizi

Türk boşanma hukukunda mal paylaşımı boşanma davasından sonra yapılacak bir işlemdir
Türk mahkemeleri nezdinde açılan boşanma tanıma tenfiz davasında mal paylaşımı tenfize konu edilebilecektir. Bunun icra edilebilirliği bakımından malların Türkiye’de olması önem taşır. Tenfiz sonrasında malların paylaşımı Türk icra hukuku kurallarına göre gerçekleştirilebilir.

Yabancı hakem kararlarının tanınması

Yabancı hakem kararlarının tanınması da tenfizine ilişkin hükümlere tâbidir.

Tanımanın Şartları nelerdir?

Tanımayla tenfiz arasındaki tek fark MÖHUK m.58/1 gereği tenfizin aksine tanımada sözleşmesel, yasal veya fiili karşılıklılık(mütekabiliyet) şartının aranmamasıdır.

Tanıma ile Tenfizde Görevli ve Yetkili Mahkeme nasıl belirlenir?

MÖHUK m. 51/1 gereği tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise MÖHUK m. 51/2 gereği kendisine karşı tenfizi istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yerleşim yeri mevcut değilse sâkin olduğu yer, sâkin olduğu bir yer mevcut değilse İstanbul, Ankara veya İzmir mahkemelerinden biridir.

Yabancı mahkemelerde kararın tanınması ve tenfiz edilmesine ilişkin kararlar 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 12. Fıkrasının 50-59. Maddeleri arasında toparlanmıştır.

Tanıma tenfiz mahkemelerine ilişkin kaynaklar;

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bu kanunun gerçekleşmesi adına oluşturulmuş yönetmeliğin tanıma tenfiz edilmesi için hükümleri
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası I-M sayılı Genelgesi’nin tenfiz hakkında ki 44. Maddesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun tenfiz davası
Yetkili mahkemenin 1360. Maddesi
Uluslararası antlaşmalar.

Amerika New York Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yurt Dışında Boşanmış Bir Kişi Türkiye’de Boşanmış Sayılır Mı?

Yurt dışında boşanmış bir kişinin Türkiye’de boşanmış sayılmaz. Yurt dışında alınan boşanma kararının geçerli olması ancak bu konuda tanıma ve tenfiz davası açılması mümkündür. Yani yurt dışında boşanmış bir kişi Türk Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açmadığı sürece Yurt dışından aldığı boşanma kararı ile boşanmış sayılmaz. Türk nüfus kayıtlarında hala evli olarak gözükür.

İstanbul Tanıma ve Tenfiz Davasının Açılma Şartları Nelerdir

Yabancı mahkeme Kararı bulunmalı,
Yabancı mahkeme Kararı Kesinleşmiş olmalı,
Yabancı mahkeme Kararı Apostille Şerhi olmalı,

Yabancı mahkeme Kararı Kamu Düzenine Aykırı olmamalı,
Yabancı mahkeme Kararında karşılıklılık bulunmalı,
Yabancı mahkeme Kararına İtiraz edilmemiş olmalı,
Dürüstlük kurallarına aykırı davranılmamalı,
Yabancı mahkeme Kararının Karşı tarafa tebliğ ve itirazı varsa incelenmelidir.

Türkiye Tanıma Avukatı

Tanıma Tenfiz Davasının Duruşmalarına Tarafların Gelmesi Gerekli Midir?

Tanıma ve Tenfiz davaları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na tabi davalardır. Dolayısıyla kendisini bir avukat ile temsil etmeyen davacının dava ve duruşmalara takibi zorunludur.

Duruşmalara kendisinin ya da avukatının katılmaması halinde dava işlemden kaldırılır. Yenilenmemesi halinde ise “Davanın Açılmamış Sayılmasına” karar verilir.
Davalı ise duruşmalara hiçbir şekilde katılmak zorunda değildir. Davaya katılmayan davalının yokluğunda davaya devam olunarak karar verilir. Ancak davalıya her halükarda dava dilekçesinin ve duruşma tarihinin tebliğ edilmesi gereklidir. Yine davalıya mahkemece kararın tebliğ edilmesi zorunludur.

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?

Bir davanın ne kadar sürdüğü mahkemenin iş yoğunluğu, delilin toplanması ve adli tatil sürecine göre etkilenmektedir. Tanıma tenfiz davasının iki ya da üç ay kadar sürdüğü durumlar da olurken bir sene sürdüğü durumlar da olmaktadır. Dosya takibi önemlidir.

Tanıma Tenfiz Davasında Onay ve Apostil Ne Demektir?

Tanıma Tenfiz Davasında Onay yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma ilamının hangi merciden verildiğini belirten işleme denilmektedir.

Apostil ise Lahey Anlaşması’nı imzalayan ülkelerin birinde düzenlenen resmi belgelerin diğer ülkede ibrazını gerçekleştirebilmesini sağlar. Ülkede resmi evrakın diğer ülkede yasal olarak kullanımını sağlar. Resmi belgedeki kararı hangi ülke verdiyse apostil o ülkeden alınır.

İstanbul Tanıma tenfiz davası avukatlık ücretleri ne kadardır?

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmaktadır. Bir avukat, vekalet sunacağı davada asgari ücret tarifesinin altında bir vekalet ücreti belirleyemez. Tanıma tenfiz davasında avukatlık ücreti, asgari ücret tarifesi üzerinde belirlenebilir.

Tanıma Tenfiz Davası Sık Sorulan Sorular

Tanıma ve Tenfiz nasıl yapılır?

Boşanma tanıma tenfiz davasında öncelikle davacının kimliği ve fotokopisi gereklidir. Eğer dava avukat vekaleti ile açılıyorsa vekaletname gereklidir. En önemlisi yabancı mahkeme ilamının kendisi, kesinleşme şerhi, bunların yabancı mahkemece onaylanmış suretleri ve noter onaylı tercümeleri gereklidir.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma tenfiz kaç ay sürer?

Her iki taraf farklı boşanma avukatına vekalet vermiş ve tanıma tenfiz davası açılmış ise mahkemenin iş yoğunluğu da gözetilerek iki ya da üç ay içerisinde işlemler tamamlanacaktır. Ancak tanıma tenfiz davasında yalnızca tek taraf avukata vekalet vermiş ise yaklaşık on iki aya kadar süreç uzamaktadır.

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Amerika New York Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Türkiye ile tanıma tenfiz yapan ülkeler ?

Almanya, Fransa, Romanya, Tunus, KKTC, Belçika, İtalya, İngiltere, Bulgaristan, Moldova, Hollanda, Azerbaycan, Ürdün, Polonya, Cezayir, Çin, Arnavutluk, Gürcistan, İsviçre, Tacikistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya gibi 144 ülke bulunmaktadır.

Tanıma ve Tenfize ilişkin vekaletname nedir?

Aile mahkemesine açılacak olan boşanmanın tanınması ve tenfizi davasında avukatınızın sizin adınıza mahkemeden talepte bulunabilmesi, dava açabilmesi, davayı neticelendirebilmesi ve kesinleştirebilmesi için avukatlara özgü olarak verilen vekâletnameye ihtiyaç bulunmaktadır.

Almanya’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? , Yurtdışında boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Yurtdışında boşanan yeniden evlenebilir mi? , Fransa’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Hollanda’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Sorularınızın cevabı için İstanbul Boşanma Avukatı, Florya Aile Avukatı olarak Hukuk Büromuza danışabilirsiniz.

Amerika New York Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz şartları nelerdir?,
Tanıma tenfiz kararı nedir?,
Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?,

Tanıma ve Tenfiz nasıl yapılır?,
Mirasçılar tanıma davası açabilir mi?,
Tanıma tenfiz kararı nereden alınır?,
Tanıma tenfiz davasını kimler açabilir?,
Tanıma kararı nedir?,

Tenfiz davası ne kadar tutar?,
Tenfiz kararı nasıl alınır?, ,
Tenfiz edilmiş ne demek?,
Tenfizi nedir?,
Tenfiz kararı nasıl alınır?,

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?,
Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?,
Tenfiz davası neden açılır?,
Tanıma tenfiz davasının reddi,
Tanıma tenfiz nüfus müdürlüğü,

Tanıma tenfiz davası dilekçe örneği,
Tanıma tenfiz davası yetkili mahkeme,
Tanıma tenfiz davası yeni kanun,

Tanıma ve tenfiz davalarında karşı vekalet ücreti,
Tanıma tenfiz davası ücreti,
MÖHUK tanıma ve tenfiz,

Amerika New York Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Kategoriler
Tanıma Tenfiz Davası Blog

Amerika Kansas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Amerika Kansas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Bir mahkemenin verdiği karar kural olarak ait olduğu ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Ancak bazen bir ülke mahkemesinde verilen bir kararın başka bir ülke mahkemesince kabul edilmesi mümkün olabilmektedir. Tanıma, yabancı mahkemede alınan bir kararın Türkiye mahkemelerinde tanınması, tenfiz ise, karar ile ilgili bir icra varsa, bu icranın tenfizi amacıyla açılır.

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı ülke mahkemesince verilmiş bir kararın Türkiye’de tanınmasını ve icrasını mümkün kılacak mahkeme kararının alınmasını sağlayan davadır. Tanıma tenfiz davasında görevli mahkeme asliye mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise Davalının Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesidir.

Tanıma tenfiz davası açabilmek için hukuki yarar olmalıdır. Mahkeme yabancı mahkeme ilamının tanınmasında veya tenfizinde hukuki yarar görmezse talebi reddedecektir.

Amerika Kansas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yabancı Mahkemelerden Alınan Kararlar Türkiye’de Geçerli Olur Mu?

MADDE 50 – (1) Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.
(2) Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.

Tanıma Tenfiz - Edirne Boşanmanın Tanınması
Tanıma Tenfiz – Edirne Boşanmanın Tanınması

Yabancı mahkemeler tarafından hukuk davalarına ilişkin olarak verilen kararların Türkiye’de uygulanabilmesi için Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz kararı alınması gerekir. Kanun hükmünde görüldüğü üzere hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş olan kararlar bakımından Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz kararı alınabilir. Ceza davalarına ilişkin verilen kararların tanıma ve tenfizi yapılamaz. Ancak ceza davalarının kararlarında kişisel haklarla ilgili hükümler yer alıyorsa bunların tanıma ve tenfizi mümkündür.

Yurtdışında boşanmış ancak Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmamış bireyler Türkiye sınırlarında evli gözükmeye devam ederler.

Her ne kadar büyük oranını boşanma davaları oluştursa da, tanıma tenfiz davaları başka davalarda da görülebilir.

Yabancı ülke mahkemeleri tarafından boşanmaya ilişkin verilen kararın Türkiye’de geçerliliğinin sağlanması için açılan davaya boşanmanın tanınması denir.

Tanima karari nedir?

Tanıma, yabancı bir mahkeme kararının kesin hüküm niteliğinin ülkemizde geçerli olması, sağlanması demektir. Yabancı mahkeme kararı için tanıma kararı verilmesi için yukarıda tenfize ilişkin açıklanan şartların sağlanması gerekmektedir. Ancak burada farklı olarak mütekabiliyet şartı aranmamaktadır.

Amerika Kansas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Ve Tenfiz Davası Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

Tanıma ve tenfiz istemi mahkemeye dilekçe vermek suretiyle yapılır. Dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenmesi gerekir. Dilekçede yer alması gereken hususlar şunlardır:

 • Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri.
 • Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ile ilâmın tarih ve numarası ve hükmün özeti.
 • Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu.

Aynı zamanda tenfiz dilekçesine ek olarak eklenmesi gereken bazı belgeler vardır:

 • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 • İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Türk Milletlerarası Özel Hukukunda, yabancı mahkemelerin hukuk davalarına ilişkin olarak verdikleri ve o devletin kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların tenfizi ve tanınmasına ilişkin davalarda; tenfiz dilekçesine, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesinin; ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin eklenmesi zorunludur.

Bu belgelerde eksiklik varsa yargılama sırasında tamamlanması mümkündür. Bu kapsamda tanıma ve tenfizi istenen yabancı mahkeme kararının o makamlar tarafından onaylanmış aslının bulunması yeterlidir. Yabancı mahkeme tarafından ilama ait  örneğin verilmesi halinde; bu örnek ilamın onaylanması gerekir. Ancak ilamın bizzat aslı verilmişse “aslı ile aynı olduğu” şeklinde bir şerhin olması gerekmez. Aynı zamanda ilamın altında yabancı mahkeme hakiminin imzasının bulunmaması o ilamı “asıl” olmaktan çıkarmamaktadır.

Yabancı mahkemeden alınmış bir kararın tanıma ve tenfizinin istenebilmesi için o ilamın kesinleşmiş olması gerekir. Yani kararın başka bir üst merci veya başka bir merci tarafından görülmeye devam edilmiyor olması gerekir. Buna ilişkin olarak ilamın kesinleştiğine ilişkin yetkili makamlardan yazı alınması gerekir.

Amerika Kansas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yurtdışında yaşayan Türkler nasıl boşanır?

Yabancı bir ülkede yaşayan Türk vatandaşları yaşadıkları ülkenin mahkemesince boşanabilir. Ancak kişiler farklı bir ülke mahkemesi önünde boşanmış olsa bile Türkiye’de evli sayılmaya devam edeceklerdir. Bundan dolayı yurtdışında boşanmanın Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi için dava açılması gereklidir.

Boşanma kararı tanıma mı tenfiz mi?

Yabancı mahkeme tarafından icrai nitelikteki kararların tanınması için açılan davadır. Boşanma kararı yanında velayet, nafaka, tazminat gibi icrai hükümlerin tanınması için davalar tenfiz davalarıdır. Tanıma davasından farkı icrai nitelikteki kararların tanınması için açılan dava olmasıdır.

Tanıma Tenfiz Davası Şartları

Ön Şartlar

-Yabancı mahkeme kararı

-Hukuk davasına ilişkin olma

-Kesinleşmiş olma

Esasa İlişkin Şartlar

-Mütekabiliyet

-Münhasır yetkiyi aşmama

-Kamu düzenine aykırı olmama

-Savunma hakkını ihlal etmemiş olma

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Gerekli Belgeler

-Yabancı mahkemede alınmış kararın aslı,

-Kararın Türkçe’ye noter tasdikli bir çevirisi,

-Davalı ve davacı kişilerin kimlik ve adres bilgileri,

-Mahkeme kararının apostil tasdiki

Apostil Nedir ?

Apostil, bir ülkede resmi makamlarca düzenlenen resmi belgelerin, başka bir ülkede geçerli sayılması için yapılan onaylama işlemidir. Belgeyi düzenleyen ülke tarafından söz konusu Resmi evrak üzerine “Apostil Şerhi” verilmek suretiyle, başkaca bir onaya gerek kalmaksızın başka bir ülkede geçerli sayılması amaçlanmaktadır.

Amerika Kansas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Tenfiz Davası İçin İstenen Koşullar

-Tanıma Tenfiz Davası için davanın hükme bağlandığını gösteren resmi bir belge olması şartı aranır.

-Dava konusu ilham kesinleşmiş hüküm nitelikte olmalıdır.

-Açılan davanın ceza davası yerine hukuk davası olması şartı istenir.

-Türk mahkemelerinin yetkilerine dahil olmayan bir konuda dava açılması gerekir.

-Türk kamu düzenine açık bir şekilde aykırı herhangi bir durum olmaması gerekir.

-Kanunlar ihtilafı kurallarına uygun olunması gerekir.

Amerika Kansas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Tenfiz Davasının Süresi

-Her iki tarafın da Türkiye’de avukatı varsa tenfiz davası bir hafta ila bir ay içerisinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası 3 ila 6 ay içinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir yabancı ülke vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası genellikle 6 ila 12 ay içinde sonuçlanmaktadır.

Taraflardan birinin Türkiye’de avukat tutmadığı hallerde tebligat yapılması, tebligatın ulaştırılması ve diğer unsurlara bağlı olarak bu süre uzayabilmektedir.

Tanıma Avukatı

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tanıma kararı nasıl alınır?

İlgili maddeye göre bu kararlar kendisine karşı tanıma veya tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sakin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Yurt dışında evlenmiş biri Türkiye’de boşanabilir mi?

Türkiye’de evlenip yurtdışında boşanma davası açarak evliliğini yabancı mahkeme kararı ile bitiren kişiler açısından yabancı ülke mahkemesinin vermiş olduğu boşanma kararı ülkemizde geçerli olmamaktadır. Milletlerarası Özel Hukuk’a göre her boşanma kararı bulunduğu ülke içerisinde geçerli olmaktadır.

Amerika Hawaii Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

 • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 •  İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Amerika Kansas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz Davası Şartları 

Tenfiz şartları
MADDE 54 – (1) Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dâhilinde verir:
a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması.

b) İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.

c) Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.

ç) O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan
birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.

Tenfiz ve tanıma davasının şartları ön şartlar ve esasa ilişkin şartlar olarak 2 türde ayrılır.

Amerika Kansas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz ve Tanıma Davasında Ön Şartlar

 • Yabancı mahkemeden alınmış bir ilam olması gerekir. Yabancı idari merciiler tarafından verilen kararların tenfizi istenemez.
 • Tenfizi istenecek olan kararın hukuk davasına ilişkin olması gerekir. Ceza davalarına ilişkin verilen kararlar tenfize konu olmaz.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilmiş kararın kesinleşmiş olması gerekir. Yabancı ülkede o davaya ilişkin dosyanın kapanmış ve son kararın verilmiş olması gerekir. Yani davanın artık görülmüyor olmasıdır. Eğer dava üst merciide veya başka bir yüksek merciide görülmeye devam ediyorsa karar henüz kesinleşmemiş demektir.

Tenfiz ve Tanıma Davasında Esasa İlişkin Şartlar

 • Kararı tenfiz edilecek olan ülke ile Türkiye, karşılıklı olarak birbirlerinin yargı kararlarını tanıyor olması gerekir. Ancak tanıma için aynı şart geçerli değildir.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilen karar Türk hukukunun münhasır yetkisine giriyorsa dava reddedilir. Örneğin Türkiye’de bulunan taşınmazlar için Türk hukukunun uygulanması gerekir. Buna rağmen yabancı mahkemeden bir karar alınmışsa bu kararın tanıma ve tenfizi yapılamaz.

 

 • Yabancı mahkemeden alınan hükümün tanıma ve tenfizi yapılabilmesi için Türk kamu düzenine aykırılık taşımaması gerekir. Türk toplumunun örf adetlerine, Anayasa’nın temel ilkelerine aykırı olmaması gerekir.
 • Yabancı mahkemede davanın görülmesi sırasında tarafların savunma hakkı ihlal edilmemiş olması gerekir. Yani adil yargılanma hakkı kapsamında herkes tarafsız, bağımsız bir mahkemede kendini savunma hakkına sahiptir. Eğer bu hak ihlal edilerek karar verilmişse; kararın tanıma ve tenfizi yapılmaz.

 

Tenfiz İstemine Karşı Taraf İtiraz Edebilir Mi?

Tebliğ ve itiraz

MADDE 55 – (1) Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması ve tenfizi de aynı hükme tâbidir. Hasımsız ihtilâfsız kaza kararlarında tebliğ hükmü uygulanmaz. İstem, basit yargılama usulü
hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır.
(2) Karşı taraf ancak bu bölüm hükümlerine göre tenfiz şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilâmının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itiraz edebilir.

Tenfiz istemine ilişkin dilekçe karşı tarafa tebliğ edilir. Bu tebliğde duruşma günüde belirtilir. Karşı taraf, tenfiz istemine itiraz edebilir. Karşı taraf itiraz dilekçesinde;

 • yukarda sayılmış olan tenfiz şartlarının oluşmadığını
 • yabancı mahkemeden alınan kararın kısmen veya tamamen yerine getirilmiş olduğunu veya yerine getirilmesine engel bir sebep oluştuğunu ileri sürebilir.

Mahkeme Kararına İtiraz  

Tanıma ve tenfizi istenen karara ilişkin verilmiş olan mahkeme hükmüne itiraz edilmesi mümkündür. Karara karşı aksi bir yol öngörülmemişse önce istinaf yoluna daha sonra temyize başvuru yapılabilir. Zira bazı davaların istinaf yoluna başvurabilmesi için dava değerinin belirlenen miktarın üstünde olması gerekir. İstinaf yoluna başvurulmasıyla birlikte tenfiz kararının icrası durur. Yani ilk derece mahkemesinin tenfize ilişkin vermiş olduğu karar kesin hüküm ve kesin delil niteliğini taşımaz.

Yabancı Mahkemeden Alınan Karar İçin Tanıma Ve Tenfiz Davası Açma Süresi 

Yabancı mahkemeden alınan bir mahkeme ilamının Türkiye’de geçerlilik kazanması için açılacak olan tanıma ve tenfizi için dava açma süresi yoktur.

Tanıma ve tenfizi yapılan kararın icraya konulması için kanunda aksi öngörülmemişse 10 yıldır. Tanıma ve tenfize dayanılarak açılacak olan davalarda zamanaşımının başlangıç süresi ise Türk mahkemelerinde verilen kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlar.

Amerika Kansas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması
Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tenfizi ve Tanınması

Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.
Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.
Tanıma Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir.

Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Velayet Kararının Tanıma Tenfizi

Türk hukukunca çocuğun velayeti boşanma sonrasında ortak olarak kullanılamamaktadır. Ancak yabancı mahkeme ilamı çocuğun velayetini ister eşlerden birine vermiş olsun ister her iki eşe birlikte vermiş olsun bunun tenfizi sağlanabilir.

Soybağının Tanıma Tenfizi

Tanıma yolu evlilik birliği içerisinde doğan çocuklara karşı değil aksine evlilik dışı doğan çocuklar üzerinde kurulmak istenilen soybağı yoludur.

Tanıma yolu ile soybağının kurulabilmesi için kanunda öngörülen şekil şartlarına uyulması gerekir. Tanıma hukuka uygun yapıldığında geçmişe dönük çocuk ile baba arasında soybağı kurulur.

Tazminat Kararının Tanıma Tenfizi

Türk boşanma hukukunda boşanma dolayısıyla maddi ve manevi tazminat hükmü kurulduğu görülmektedir. Bazen ziynet eşyalarının da konu edildiği bu meselede ciddi tazminat miktarları görülmektedir.
Yabancı mahkeme ilamı da doğrudan boşanmaya bağlı tazminat hükmü içeriyorsa boşanmanın tanıma tenfizi davası ile bunun Türkiye’de geçerliliği sağlanabilecektir.

Mal Paylaşımı Kararının Tanıma Tenfizi

Türk boşanma hukukunda mal paylaşımı boşanma davasından sonra yapılacak bir işlemdir
Türk mahkemeleri nezdinde açılan boşanma tanıma tenfiz davasında mal paylaşımı tenfize konu edilebilecektir. Bunun icra edilebilirliği bakımından malların Türkiye’de olması önem taşır. Tenfiz sonrasında malların paylaşımı Türk icra hukuku kurallarına göre gerçekleştirilebilir.

Yabancı hakem kararlarının tanınması

Yabancı hakem kararlarının tanınması da tenfizine ilişkin hükümlere tâbidir.

Tanımanın Şartları nelerdir?

Tanımayla tenfiz arasındaki tek fark MÖHUK m.58/1 gereği tenfizin aksine tanımada sözleşmesel, yasal veya fiili karşılıklılık(mütekabiliyet) şartının aranmamasıdır.

Tanıma ile Tenfizde Görevli ve Yetkili Mahkeme nasıl belirlenir?

MÖHUK m. 51/1 gereği tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise MÖHUK m. 51/2 gereği kendisine karşı tenfizi istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yerleşim yeri mevcut değilse sâkin olduğu yer, sâkin olduğu bir yer mevcut değilse İstanbul, Ankara veya İzmir mahkemelerinden biridir.

Yabancı mahkemelerde kararın tanınması ve tenfiz edilmesine ilişkin kararlar 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 12. Fıkrasının 50-59. Maddeleri arasında toparlanmıştır.

Tanıma tenfiz mahkemelerine ilişkin kaynaklar;

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bu kanunun gerçekleşmesi adına oluşturulmuş yönetmeliğin tanıma tenfiz edilmesi için hükümleri
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası I-M sayılı Genelgesi’nin tenfiz hakkında ki 44. Maddesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun tenfiz davası
Yetkili mahkemenin 1360. Maddesi
Uluslararası antlaşmalar.

Amerika Kansas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yurt Dışında Boşanmış Bir Kişi Türkiye’de Boşanmış Sayılır Mı?

Yurt dışında boşanmış bir kişinin Türkiye’de boşanmış sayılmaz. Yurt dışında alınan boşanma kararının geçerli olması ancak bu konuda tanıma ve tenfiz davası açılması mümkündür. Yani yurt dışında boşanmış bir kişi Türk Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açmadığı sürece Yurt dışından aldığı boşanma kararı ile boşanmış sayılmaz. Türk nüfus kayıtlarında hala evli olarak gözükür.

İstanbul Tanıma ve Tenfiz Davasının Açılma Şartları Nelerdir

Yabancı mahkeme Kararı bulunmalı,
Yabancı mahkeme Kararı Kesinleşmiş olmalı,
Yabancı mahkeme Kararı Apostille Şerhi olmalı,

Yabancı mahkeme Kararı Kamu Düzenine Aykırı olmamalı,
Yabancı mahkeme Kararında karşılıklılık bulunmalı,
Yabancı mahkeme Kararına İtiraz edilmemiş olmalı,
Dürüstlük kurallarına aykırı davranılmamalı,
Yabancı mahkeme Kararının Karşı tarafa tebliğ ve itirazı varsa incelenmelidir.

Türkiye Tanıma Avukatı

Tanıma Tenfiz Davasının Duruşmalarına Tarafların Gelmesi Gerekli Midir?

Tanıma ve Tenfiz davaları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na tabi davalardır. Dolayısıyla kendisini bir avukat ile temsil etmeyen davacının dava ve duruşmalara takibi zorunludur.

Duruşmalara kendisinin ya da avukatının katılmaması halinde dava işlemden kaldırılır. Yenilenmemesi halinde ise “Davanın Açılmamış Sayılmasına” karar verilir.
Davalı ise duruşmalara hiçbir şekilde katılmak zorunda değildir. Davaya katılmayan davalının yokluğunda davaya devam olunarak karar verilir. Ancak davalıya her halükarda dava dilekçesinin ve duruşma tarihinin tebliğ edilmesi gereklidir. Yine davalıya mahkemece kararın tebliğ edilmesi zorunludur.

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?

Bir davanın ne kadar sürdüğü mahkemenin iş yoğunluğu, delilin toplanması ve adli tatil sürecine göre etkilenmektedir. Tanıma tenfiz davasının iki ya da üç ay kadar sürdüğü durumlar da olurken bir sene sürdüğü durumlar da olmaktadır. Dosya takibi önemlidir.

Tanıma Tenfiz Davasında Onay ve Apostil Ne Demektir?

Tanıma Tenfiz Davasında Onay yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma ilamının hangi merciden verildiğini belirten işleme denilmektedir.

Apostil ise Lahey Anlaşması’nı imzalayan ülkelerin birinde düzenlenen resmi belgelerin diğer ülkede ibrazını gerçekleştirebilmesini sağlar. Ülkede resmi evrakın diğer ülkede yasal olarak kullanımını sağlar. Resmi belgedeki kararı hangi ülke verdiyse apostil o ülkeden alınır.

İstanbul Tanıma tenfiz davası avukatlık ücretleri ne kadardır?

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmaktadır. Bir avukat, vekalet sunacağı davada asgari ücret tarifesinin altında bir vekalet ücreti belirleyemez. Tanıma tenfiz davasında avukatlık ücreti, asgari ücret tarifesi üzerinde belirlenebilir.

Tanıma Tenfiz Davası Sık Sorulan Sorular

Tanıma ve Tenfiz nasıl yapılır?

Boşanma tanıma tenfiz davasında öncelikle davacının kimliği ve fotokopisi gereklidir. Eğer dava avukat vekaleti ile açılıyorsa vekaletname gereklidir. En önemlisi yabancı mahkeme ilamının kendisi, kesinleşme şerhi, bunların yabancı mahkemece onaylanmış suretleri ve noter onaylı tercümeleri gereklidir.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma tenfiz kaç ay sürer?

Her iki taraf farklı boşanma avukatına vekalet vermiş ve tanıma tenfiz davası açılmış ise mahkemenin iş yoğunluğu da gözetilerek iki ya da üç ay içerisinde işlemler tamamlanacaktır. Ancak tanıma tenfiz davasında yalnızca tek taraf avukata vekalet vermiş ise yaklaşık on iki aya kadar süreç uzamaktadır.

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Amerika Kansas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Türkiye ile tanıma tenfiz yapan ülkeler ?

Almanya, Fransa, Romanya, Tunus, KKTC, Belçika, İtalya, İngiltere, Bulgaristan, Moldova, Hollanda, Azerbaycan, Ürdün, Polonya, Cezayir, Çin, Arnavutluk, Gürcistan, İsviçre, Tacikistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya gibi 144 ülke bulunmaktadır.

Tanıma ve Tenfize ilişkin vekaletname nedir?

Aile mahkemesine açılacak olan boşanmanın tanınması ve tenfizi davasında avukatınızın sizin adınıza mahkemeden talepte bulunabilmesi, dava açabilmesi, davayı neticelendirebilmesi ve kesinleştirebilmesi için avukatlara özgü olarak verilen vekâletnameye ihtiyaç bulunmaktadır.

Almanya’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? , Yurtdışında boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Yurtdışında boşanan yeniden evlenebilir mi? , Fransa’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Hollanda’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Sorularınızın cevabı için İstanbul Boşanma Avukatı, Florya Aile Avukatı olarak Hukuk Büromuza danışabilirsiniz.

Amerika Kansas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz şartları nelerdir?,
Tanıma tenfiz kararı nedir?,
Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?,

Tanıma ve Tenfiz nasıl yapılır?,
Mirasçılar tanıma davası açabilir mi?,
Tanıma tenfiz kararı nereden alınır?,
Tanıma tenfiz davasını kimler açabilir?,
Tanıma kararı nedir?,

Tenfiz davası ne kadar tutar?,
Tenfiz kararı nasıl alınır?, ,
Tenfiz edilmiş ne demek?,
Tenfizi nedir?,
Tenfiz kararı nasıl alınır?,

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?,
Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?,
Tenfiz davası neden açılır?,
Tanıma tenfiz davasının reddi,
Tanıma tenfiz nüfus müdürlüğü,

Tanıma tenfiz davası dilekçe örneği,
Tanıma tenfiz davası yetkili mahkeme,
Tanıma tenfiz davası yeni kanun,

Tanıma ve tenfiz davalarında karşı vekalet ücreti,
Tanıma tenfiz davası ücreti,
MÖHUK tanıma ve tenfiz,

Amerika Kansas Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Kategoriler
Tanıma Tenfiz Davası Blog

Amerika Kaliforniya Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Amerika Kaliforniya Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Bir mahkemenin verdiği karar kural olarak ait olduğu ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Ancak bazen bir ülke mahkemesinde verilen bir kararın başka bir ülke mahkemesince kabul edilmesi mümkün olabilmektedir. Tanıma, yabancı mahkemede alınan bir kararın Türkiye mahkemelerinde tanınması, tenfiz ise, karar ile ilgili bir icra varsa, bu icranın tenfizi amacıyla açılır.

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı ülke mahkemesince verilmiş bir kararın Türkiye’de tanınmasını ve icrasını mümkün kılacak mahkeme kararının alınmasını sağlayan davadır. Tanıma tenfiz davasında görevli mahkeme asliye mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise Davalının Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesidir.

Tanıma tenfiz davası açabilmek için hukuki yarar olmalıdır. Mahkeme yabancı mahkeme ilamının tanınmasında veya tenfizinde hukuki yarar görmezse talebi reddedecektir.

Amerika Kaliforniya Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yabancı Mahkemelerden Alınan Kararlar Türkiye’de Geçerli Olur Mu?

MADDE 50 – (1) Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.
(2) Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.

Tanıma Tenfiz - Edirne Boşanmanın Tanınması
Tanıma Tenfiz – Edirne Boşanmanın Tanınması

Yabancı mahkemeler tarafından hukuk davalarına ilişkin olarak verilen kararların Türkiye’de uygulanabilmesi için Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz kararı alınması gerekir. Kanun hükmünde görüldüğü üzere hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş olan kararlar bakımından Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz kararı alınabilir. Ceza davalarına ilişkin verilen kararların tanıma ve tenfizi yapılamaz. Ancak ceza davalarının kararlarında kişisel haklarla ilgili hükümler yer alıyorsa bunların tanıma ve tenfizi mümkündür.

Yurtdışında boşanmış ancak Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmamış bireyler Türkiye sınırlarında evli gözükmeye devam ederler.

Her ne kadar büyük oranını boşanma davaları oluştursa da, tanıma tenfiz davaları başka davalarda da görülebilir.

Yabancı ülke mahkemeleri tarafından boşanmaya ilişkin verilen kararın Türkiye’de geçerliliğinin sağlanması için açılan davaya boşanmanın tanınması denir.

Tanima karari nedir?

Tanıma, yabancı bir mahkeme kararının kesin hüküm niteliğinin ülkemizde geçerli olması, sağlanması demektir. Yabancı mahkeme kararı için tanıma kararı verilmesi için yukarıda tenfize ilişkin açıklanan şartların sağlanması gerekmektedir. Ancak burada farklı olarak mütekabiliyet şartı aranmamaktadır.

Amerika Kaliforniya Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Ve Tenfiz Davası Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

Tanıma ve tenfiz istemi mahkemeye dilekçe vermek suretiyle yapılır. Dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenmesi gerekir. Dilekçede yer alması gereken hususlar şunlardır:

 • Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri.
 • Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ile ilâmın tarih ve numarası ve hükmün özeti.
 • Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu.

Aynı zamanda tenfiz dilekçesine ek olarak eklenmesi gereken bazı belgeler vardır:

 • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 • İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Türk Milletlerarası Özel Hukukunda, yabancı mahkemelerin hukuk davalarına ilişkin olarak verdikleri ve o devletin kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların tenfizi ve tanınmasına ilişkin davalarda; tenfiz dilekçesine, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesinin; ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin eklenmesi zorunludur.

Bu belgelerde eksiklik varsa yargılama sırasında tamamlanması mümkündür. Bu kapsamda tanıma ve tenfizi istenen yabancı mahkeme kararının o makamlar tarafından onaylanmış aslının bulunması yeterlidir. Yabancı mahkeme tarafından ilama ait  örneğin verilmesi halinde; bu örnek ilamın onaylanması gerekir. Ancak ilamın bizzat aslı verilmişse “aslı ile aynı olduğu” şeklinde bir şerhin olması gerekmez. Aynı zamanda ilamın altında yabancı mahkeme hakiminin imzasının bulunmaması o ilamı “asıl” olmaktan çıkarmamaktadır.

Yabancı mahkemeden alınmış bir kararın tanıma ve tenfizinin istenebilmesi için o ilamın kesinleşmiş olması gerekir. Yani kararın başka bir üst merci veya başka bir merci tarafından görülmeye devam edilmiyor olması gerekir. Buna ilişkin olarak ilamın kesinleştiğine ilişkin yetkili makamlardan yazı alınması gerekir.

Amerika Kaliforniya Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yurtdışında yaşayan Türkler nasıl boşanır?

Yabancı bir ülkede yaşayan Türk vatandaşları yaşadıkları ülkenin mahkemesince boşanabilir. Ancak kişiler farklı bir ülke mahkemesi önünde boşanmış olsa bile Türkiye’de evli sayılmaya devam edeceklerdir. Bundan dolayı yurtdışında boşanmanın Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi için dava açılması gereklidir.

Boşanma kararı tanıma mı tenfiz mi?

Yabancı mahkeme tarafından icrai nitelikteki kararların tanınması için açılan davadır. Boşanma kararı yanında velayet, nafaka, tazminat gibi icrai hükümlerin tanınması için davalar tenfiz davalarıdır. Tanıma davasından farkı icrai nitelikteki kararların tanınması için açılan dava olmasıdır.

Tanıma Tenfiz Davası Şartları

Ön Şartlar

-Yabancı mahkeme kararı

-Hukuk davasına ilişkin olma

-Kesinleşmiş olma

Esasa İlişkin Şartlar

-Mütekabiliyet

-Münhasır yetkiyi aşmama

-Kamu düzenine aykırı olmama

-Savunma hakkını ihlal etmemiş olma

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Gerekli Belgeler

-Yabancı mahkemede alınmış kararın aslı,

-Kararın Türkçe’ye noter tasdikli bir çevirisi,

-Davalı ve davacı kişilerin kimlik ve adres bilgileri,

-Mahkeme kararının apostil tasdiki

Apostil Nedir ?

Apostil, bir ülkede resmi makamlarca düzenlenen resmi belgelerin, başka bir ülkede geçerli sayılması için yapılan onaylama işlemidir. Belgeyi düzenleyen ülke tarafından söz konusu Resmi evrak üzerine “Apostil Şerhi” verilmek suretiyle, başkaca bir onaya gerek kalmaksızın başka bir ülkede geçerli sayılması amaçlanmaktadır.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Tenfiz Davası İçin İstenen Koşullar

-Tanıma Tenfiz Davası için davanın hükme bağlandığını gösteren resmi bir belge olması şartı aranır.

-Dava konusu ilham kesinleşmiş hüküm nitelikte olmalıdır.

-Açılan davanın ceza davası yerine hukuk davası olması şartı istenir.

-Türk mahkemelerinin yetkilerine dahil olmayan bir konuda dava açılması gerekir.

-Türk kamu düzenine açık bir şekilde aykırı herhangi bir durum olmaması gerekir.

-Kanunlar ihtilafı kurallarına uygun olunması gerekir.

Amerika Kaliforniya Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Tenfiz Davasının Süresi

-Her iki tarafın da Türkiye’de avukatı varsa tenfiz davası bir hafta ila bir ay içerisinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası 3 ila 6 ay içinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir yabancı ülke vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası genellikle 6 ila 12 ay içinde sonuçlanmaktadır.

Taraflardan birinin Türkiye’de avukat tutmadığı hallerde tebligat yapılması, tebligatın ulaştırılması ve diğer unsurlara bağlı olarak bu süre uzayabilmektedir.

Tanıma Avukatı

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tanıma kararı nasıl alınır?

İlgili maddeye göre bu kararlar kendisine karşı tanıma veya tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sakin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Yurt dışında evlenmiş biri Türkiye’de boşanabilir mi?

Türkiye’de evlenip yurtdışında boşanma davası açarak evliliğini yabancı mahkeme kararı ile bitiren kişiler açısından yabancı ülke mahkemesinin vermiş olduğu boşanma kararı ülkemizde geçerli olmamaktadır. Milletlerarası Özel Hukuk’a göre her boşanma kararı bulunduğu ülke içerisinde geçerli olmaktadır.

Amerika Hawaii Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

 • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 •  İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Görevli Mahkeme

Tenfiz Davası Şartları 

Tenfiz şartları
MADDE 54 – (1) Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dâhilinde verir:
a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması.

b) İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.

c) Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.

ç) O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan
birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.

Tenfiz ve tanıma davasının şartları ön şartlar ve esasa ilişkin şartlar olarak 2 türde ayrılır.

Amerika Hawaii Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz ve Tanıma Davasında Ön Şartlar

 • Yabancı mahkemeden alınmış bir ilam olması gerekir. Yabancı idari merciiler tarafından verilen kararların tenfizi istenemez.
 • Tenfizi istenecek olan kararın hukuk davasına ilişkin olması gerekir. Ceza davalarına ilişkin verilen kararlar tenfize konu olmaz.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilmiş kararın kesinleşmiş olması gerekir. Yabancı ülkede o davaya ilişkin dosyanın kapanmış ve son kararın verilmiş olması gerekir. Yani davanın artık görülmüyor olmasıdır. Eğer dava üst merciide veya başka bir yüksek merciide görülmeye devam ediyorsa karar henüz kesinleşmemiş demektir.

Tenfiz ve Tanıma Davasında Esasa İlişkin Şartlar

 • Kararı tenfiz edilecek olan ülke ile Türkiye, karşılıklı olarak birbirlerinin yargı kararlarını tanıyor olması gerekir. Ancak tanıma için aynı şart geçerli değildir.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilen karar Türk hukukunun münhasır yetkisine giriyorsa dava reddedilir. Örneğin Türkiye’de bulunan taşınmazlar için Türk hukukunun uygulanması gerekir. Buna rağmen yabancı mahkemeden bir karar alınmışsa bu kararın tanıma ve tenfizi yapılamaz.

 

 • Yabancı mahkemeden alınan hükümün tanıma ve tenfizi yapılabilmesi için Türk kamu düzenine aykırılık taşımaması gerekir. Türk toplumunun örf adetlerine, Anayasa’nın temel ilkelerine aykırı olmaması gerekir.
 • Yabancı mahkemede davanın görülmesi sırasında tarafların savunma hakkı ihlal edilmemiş olması gerekir. Yani adil yargılanma hakkı kapsamında herkes tarafsız, bağımsız bir mahkemede kendini savunma hakkına sahiptir. Eğer bu hak ihlal edilerek karar verilmişse; kararın tanıma ve tenfizi yapılmaz.

 

Tenfiz İstemine Karşı Taraf İtiraz Edebilir Mi?

Tebliğ ve itiraz

MADDE 55 – (1) Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması ve tenfizi de aynı hükme tâbidir. Hasımsız ihtilâfsız kaza kararlarında tebliğ hükmü uygulanmaz. İstem, basit yargılama usulü
hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır.
(2) Karşı taraf ancak bu bölüm hükümlerine göre tenfiz şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilâmının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itiraz edebilir.

Tenfiz istemine ilişkin dilekçe karşı tarafa tebliğ edilir. Bu tebliğde duruşma günüde belirtilir. Karşı taraf, tenfiz istemine itiraz edebilir. Karşı taraf itiraz dilekçesinde;

 • yukarda sayılmış olan tenfiz şartlarının oluşmadığını
 • yabancı mahkemeden alınan kararın kısmen veya tamamen yerine getirilmiş olduğunu veya yerine getirilmesine engel bir sebep oluştuğunu ileri sürebilir.

Mahkeme Kararına İtiraz  

Tanıma ve tenfizi istenen karara ilişkin verilmiş olan mahkeme hükmüne itiraz edilmesi mümkündür. Karara karşı aksi bir yol öngörülmemişse önce istinaf yoluna daha sonra temyize başvuru yapılabilir. Zira bazı davaların istinaf yoluna başvurabilmesi için dava değerinin belirlenen miktarın üstünde olması gerekir. İstinaf yoluna başvurulmasıyla birlikte tenfiz kararının icrası durur. Yani ilk derece mahkemesinin tenfize ilişkin vermiş olduğu karar kesin hüküm ve kesin delil niteliğini taşımaz.

Yabancı Mahkemeden Alınan Karar İçin Tanıma Ve Tenfiz Davası Açma Süresi 

Yabancı mahkemeden alınan bir mahkeme ilamının Türkiye’de geçerlilik kazanması için açılacak olan tanıma ve tenfizi için dava açma süresi yoktur.

Tanıma ve tenfizi yapılan kararın icraya konulması için kanunda aksi öngörülmemişse 10 yıldır. Tanıma ve tenfize dayanılarak açılacak olan davalarda zamanaşımının başlangıç süresi ise Türk mahkemelerinde verilen kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlar.

Amerika Hawaii Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tenfizi ve Tanınması

Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.
Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.
Tanıma Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir.

Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Velayet Kararının Tanıma Tenfizi

Türk hukukunca çocuğun velayeti boşanma sonrasında ortak olarak kullanılamamaktadır. Ancak yabancı mahkeme ilamı çocuğun velayetini ister eşlerden birine vermiş olsun ister her iki eşe birlikte vermiş olsun bunun tenfizi sağlanabilir.

Soybağının Tanıma Tenfizi

Tanıma yolu evlilik birliği içerisinde doğan çocuklara karşı değil aksine evlilik dışı doğan çocuklar üzerinde kurulmak istenilen soybağı yoludur.

Tanıma yolu ile soybağının kurulabilmesi için kanunda öngörülen şekil şartlarına uyulması gerekir. Tanıma hukuka uygun yapıldığında geçmişe dönük çocuk ile baba arasında soybağı kurulur.

Tazminat Kararının Tanıma Tenfizi

Türk boşanma hukukunda boşanma dolayısıyla maddi ve manevi tazminat hükmü kurulduğu görülmektedir. Bazen ziynet eşyalarının da konu edildiği bu meselede ciddi tazminat miktarları görülmektedir.
Yabancı mahkeme ilamı da doğrudan boşanmaya bağlı tazminat hükmü içeriyorsa boşanmanın tanıma tenfizi davası ile bunun Türkiye’de geçerliliği sağlanabilecektir.

Mal Paylaşımı Kararının Tanıma Tenfizi

Türk boşanma hukukunda mal paylaşımı boşanma davasından sonra yapılacak bir işlemdir
Türk mahkemeleri nezdinde açılan boşanma tanıma tenfiz davasında mal paylaşımı tenfize konu edilebilecektir. Bunun icra edilebilirliği bakımından malların Türkiye’de olması önem taşır. Tenfiz sonrasında malların paylaşımı Türk icra hukuku kurallarına göre gerçekleştirilebilir.

Yabancı hakem kararlarının tanınması

Yabancı hakem kararlarının tanınması da tenfizine ilişkin hükümlere tâbidir.

Tanımanın Şartları nelerdir?

Tanımayla tenfiz arasındaki tek fark MÖHUK m.58/1 gereği tenfizin aksine tanımada sözleşmesel, yasal veya fiili karşılıklılık(mütekabiliyet) şartının aranmamasıdır.

Tanıma ile Tenfizde Görevli ve Yetkili Mahkeme nasıl belirlenir?

MÖHUK m. 51/1 gereği tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise MÖHUK m. 51/2 gereği kendisine karşı tenfizi istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yerleşim yeri mevcut değilse sâkin olduğu yer, sâkin olduğu bir yer mevcut değilse İstanbul, Ankara veya İzmir mahkemelerinden biridir.

Yabancı mahkemelerde kararın tanınması ve tenfiz edilmesine ilişkin kararlar 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 12. Fıkrasının 50-59. Maddeleri arasında toparlanmıştır.

Tanıma tenfiz mahkemelerine ilişkin kaynaklar;

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bu kanunun gerçekleşmesi adına oluşturulmuş yönetmeliğin tanıma tenfiz edilmesi için hükümleri
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası I-M sayılı Genelgesi’nin tenfiz hakkında ki 44. Maddesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun tenfiz davası
Yetkili mahkemenin 1360. Maddesi
Uluslararası antlaşmalar.

Amerika Hawaii Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yurt Dışında Boşanmış Bir Kişi Türkiye’de Boşanmış Sayılır Mı?

Yurt dışında boşanmış bir kişinin Türkiye’de boşanmış sayılmaz. Yurt dışında alınan boşanma kararının geçerli olması ancak bu konuda tanıma ve tenfiz davası açılması mümkündür. Yani yurt dışında boşanmış bir kişi Türk Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açmadığı sürece Yurt dışından aldığı boşanma kararı ile boşanmış sayılmaz. Türk nüfus kayıtlarında hala evli olarak gözükür.

İstanbul Tanıma ve Tenfiz Davasının Açılma Şartları Nelerdir

Yabancı mahkeme Kararı bulunmalı,
Yabancı mahkeme Kararı Kesinleşmiş olmalı,
Yabancı mahkeme Kararı Apostille Şerhi olmalı,

Yabancı mahkeme Kararı Kamu Düzenine Aykırı olmamalı,
Yabancı mahkeme Kararında karşılıklılık bulunmalı,
Yabancı mahkeme Kararına İtiraz edilmemiş olmalı,
Dürüstlük kurallarına aykırı davranılmamalı,
Yabancı mahkeme Kararının Karşı tarafa tebliğ ve itirazı varsa incelenmelidir.

Türkiye Tanıma Avukatı

Tanıma Tenfiz Davasının Duruşmalarına Tarafların Gelmesi Gerekli Midir?

Tanıma ve Tenfiz davaları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na tabi davalardır. Dolayısıyla kendisini bir avukat ile temsil etmeyen davacının dava ve duruşmalara takibi zorunludur.

Duruşmalara kendisinin ya da avukatının katılmaması halinde dava işlemden kaldırılır. Yenilenmemesi halinde ise “Davanın Açılmamış Sayılmasına” karar verilir.
Davalı ise duruşmalara hiçbir şekilde katılmak zorunda değildir. Davaya katılmayan davalının yokluğunda davaya devam olunarak karar verilir. Ancak davalıya her halükarda dava dilekçesinin ve duruşma tarihinin tebliğ edilmesi gereklidir. Yine davalıya mahkemece kararın tebliğ edilmesi zorunludur.

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?

Bir davanın ne kadar sürdüğü mahkemenin iş yoğunluğu, delilin toplanması ve adli tatil sürecine göre etkilenmektedir. Tanıma tenfiz davasının iki ya da üç ay kadar sürdüğü durumlar da olurken bir sene sürdüğü durumlar da olmaktadır. Dosya takibi önemlidir.

Tanıma Tenfiz Davasında Onay ve Apostil Ne Demektir?

Tanıma Tenfiz Davasında Onay yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma ilamının hangi merciden verildiğini belirten işleme denilmektedir.

Apostil ise Lahey Anlaşması’nı imzalayan ülkelerin birinde düzenlenen resmi belgelerin diğer ülkede ibrazını gerçekleştirebilmesini sağlar. Ülkede resmi evrakın diğer ülkede yasal olarak kullanımını sağlar. Resmi belgedeki kararı hangi ülke verdiyse apostil o ülkeden alınır.

İstanbul Tanıma tenfiz davası avukatlık ücretleri ne kadardır?

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmaktadır. Bir avukat, vekalet sunacağı davada asgari ücret tarifesinin altında bir vekalet ücreti belirleyemez. Tanıma tenfiz davasında avukatlık ücreti, asgari ücret tarifesi üzerinde belirlenebilir.

Tanıma Tenfiz Davası Sık Sorulan Sorular

Tanıma ve Tenfiz nasıl yapılır?

Boşanma tanıma tenfiz davasında öncelikle davacının kimliği ve fotokopisi gereklidir. Eğer dava avukat vekaleti ile açılıyorsa vekaletname gereklidir. En önemlisi yabancı mahkeme ilamının kendisi, kesinleşme şerhi, bunların yabancı mahkemece onaylanmış suretleri ve noter onaylı tercümeleri gereklidir.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma tenfiz kaç ay sürer?

Her iki taraf farklı boşanma avukatına vekalet vermiş ve tanıma tenfiz davası açılmış ise mahkemenin iş yoğunluğu da gözetilerek iki ya da üç ay içerisinde işlemler tamamlanacaktır. Ancak tanıma tenfiz davasında yalnızca tek taraf avukata vekalet vermiş ise yaklaşık on iki aya kadar süreç uzamaktadır.

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Türkiye ile tanıma tenfiz yapan ülkeler ?

Almanya, Fransa, Romanya, Tunus, KKTC, Belçika, İtalya, İngiltere, Bulgaristan, Moldova, Hollanda, Azerbaycan, Ürdün, Polonya, Cezayir, Çin, Arnavutluk, Gürcistan, İsviçre, Tacikistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya gibi 144 ülke bulunmaktadır.

Tanıma ve Tenfize ilişkin vekaletname nedir?

Aile mahkemesine açılacak olan boşanmanın tanınması ve tenfizi davasında avukatınızın sizin adınıza mahkemeden talepte bulunabilmesi, dava açabilmesi, davayı neticelendirebilmesi ve kesinleştirebilmesi için avukatlara özgü olarak verilen vekâletnameye ihtiyaç bulunmaktadır.

Almanya’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? , Yurtdışında boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Yurtdışında boşanan yeniden evlenebilir mi? , Fransa’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Hollanda’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Sorularınızın cevabı için İstanbul Boşanma Avukatı, Florya Aile Avukatı olarak Hukuk Büromuza danışabilirsiniz.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz şartları nelerdir?,
Tanıma tenfiz kararı nedir?,
Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?,

Tanıma ve Tenfiz nasıl yapılır?,
Mirasçılar tanıma davası açabilir mi?,
Tanıma tenfiz kararı nereden alınır?,
Tanıma tenfiz davasını kimler açabilir?,
Tanıma kararı nedir?,

Tenfiz davası ne kadar tutar?,
Tenfiz kararı nasıl alınır?, ,
Tenfiz edilmiş ne demek?,
Tenfizi nedir?,
Tenfiz kararı nasıl alınır?,

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?,
Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?,
Tenfiz davası neden açılır?,
Tanıma tenfiz davasının reddi,
Tanıma tenfiz nüfus müdürlüğü,

Tanıma tenfiz davası dilekçe örneği,
Tanıma tenfiz davası yetkili mahkeme,
Tanıma tenfiz davası yeni kanun,

Tanıma ve tenfiz davalarında karşı vekalet ücreti,
Tanıma tenfiz davası ücreti,
MÖHUK tanıma ve tenfiz,

Almanya Berlin Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Kategoriler
Tanıma Tenfiz Davası Blog

Amerika Hawaii Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Amerika Hawaii Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Bir mahkemenin verdiği karar kural olarak ait olduğu ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Ancak bazen bir ülke mahkemesinde verilen bir kararın başka bir ülke mahkemesince kabul edilmesi mümkün olabilmektedir. Tanıma, yabancı mahkemede alınan bir kararın Türkiye mahkemelerinde tanınması, tenfiz ise, karar ile ilgili bir icra varsa, bu icranın tenfizi amacıyla açılır.

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı ülke mahkemesince verilmiş bir kararın Türkiye’de tanınmasını ve icrasını mümkün kılacak mahkeme kararının alınmasını sağlayan davadır. Tanıma tenfiz davasında görevli mahkeme asliye mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise Davalının Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesidir.

Tanıma tenfiz davası açabilmek için hukuki yarar olmalıdır. Mahkeme yabancı mahkeme ilamının tanınmasında veya tenfizinde hukuki yarar görmezse talebi reddedecektir.

Amerika Colorado Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yabancı Mahkemelerden Alınan Kararlar Türkiye’de Geçerli Olur Mu?

MADDE 50 – (1) Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.
(2) Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.

Tanıma Tenfiz - Edirne Boşanmanın Tanınması
Tanıma Tenfiz – Edirne Boşanmanın Tanınması

Yabancı mahkemeler tarafından hukuk davalarına ilişkin olarak verilen kararların Türkiye’de uygulanabilmesi için Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz kararı alınması gerekir. Kanun hükmünde görüldüğü üzere hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş olan kararlar bakımından Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz kararı alınabilir. Ceza davalarına ilişkin verilen kararların tanıma ve tenfizi yapılamaz. Ancak ceza davalarının kararlarında kişisel haklarla ilgili hükümler yer alıyorsa bunların tanıma ve tenfizi mümkündür.

Yurtdışında boşanmış ancak Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmamış bireyler Türkiye sınırlarında evli gözükmeye devam ederler.

Her ne kadar büyük oranını boşanma davaları oluştursa da, tanıma tenfiz davaları başka davalarda da görülebilir.

Yabancı ülke mahkemeleri tarafından boşanmaya ilişkin verilen kararın Türkiye’de geçerliliğinin sağlanması için açılan davaya boşanmanın tanınması denir.

Tanima karari nedir?

Tanıma, yabancı bir mahkeme kararının kesin hüküm niteliğinin ülkemizde geçerli olması, sağlanması demektir. Yabancı mahkeme kararı için tanıma kararı verilmesi için yukarıda tenfize ilişkin açıklanan şartların sağlanması gerekmektedir. Ancak burada farklı olarak mütekabiliyet şartı aranmamaktadır.

Amerika Hawaii Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Ve Tenfiz Davası Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

Tanıma ve tenfiz istemi mahkemeye dilekçe vermek suretiyle yapılır. Dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenmesi gerekir. Dilekçede yer alması gereken hususlar şunlardır:

 • Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri.
 • Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ile ilâmın tarih ve numarası ve hükmün özeti.
 • Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu.

Aynı zamanda tenfiz dilekçesine ek olarak eklenmesi gereken bazı belgeler vardır:

 • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 • İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Türk Milletlerarası Özel Hukukunda, yabancı mahkemelerin hukuk davalarına ilişkin olarak verdikleri ve o devletin kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların tenfizi ve tanınmasına ilişkin davalarda; tenfiz dilekçesine, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesinin; ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin eklenmesi zorunludur.

Bu belgelerde eksiklik varsa yargılama sırasında tamamlanması mümkündür. Bu kapsamda tanıma ve tenfizi istenen yabancı mahkeme kararının o makamlar tarafından onaylanmış aslının bulunması yeterlidir. Yabancı mahkeme tarafından ilama ait  örneğin verilmesi halinde; bu örnek ilamın onaylanması gerekir. Ancak ilamın bizzat aslı verilmişse “aslı ile aynı olduğu” şeklinde bir şerhin olması gerekmez. Aynı zamanda ilamın altında yabancı mahkeme hakiminin imzasının bulunmaması o ilamı “asıl” olmaktan çıkarmamaktadır.

Yabancı mahkemeden alınmış bir kararın tanıma ve tenfizinin istenebilmesi için o ilamın kesinleşmiş olması gerekir. Yani kararın başka bir üst merci veya başka bir merci tarafından görülmeye devam edilmiyor olması gerekir. Buna ilişkin olarak ilamın kesinleştiğine ilişkin yetkili makamlardan yazı alınması gerekir.

Amerika Hawaii Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yurtdışında yaşayan Türkler nasıl boşanır?

Yabancı bir ülkede yaşayan Türk vatandaşları yaşadıkları ülkenin mahkemesince boşanabilir. Ancak kişiler farklı bir ülke mahkemesi önünde boşanmış olsa bile Türkiye’de evli sayılmaya devam edeceklerdir. Bundan dolayı yurtdışında boşanmanın Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi için dava açılması gereklidir.

Boşanma kararı tanıma mı tenfiz mi?

Yabancı mahkeme tarafından icrai nitelikteki kararların tanınması için açılan davadır. Boşanma kararı yanında velayet, nafaka, tazminat gibi icrai hükümlerin tanınması için davalar tenfiz davalarıdır. Tanıma davasından farkı icrai nitelikteki kararların tanınması için açılan dava olmasıdır.

Tanıma Tenfiz Davası Şartları

Ön Şartlar

-Yabancı mahkeme kararı

-Hukuk davasına ilişkin olma

-Kesinleşmiş olma

Esasa İlişkin Şartlar

-Mütekabiliyet

-Münhasır yetkiyi aşmama

-Kamu düzenine aykırı olmama

-Savunma hakkını ihlal etmemiş olma

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Gerekli Belgeler

-Yabancı mahkemede alınmış kararın aslı,

-Kararın Türkçe’ye noter tasdikli bir çevirisi,

-Davalı ve davacı kişilerin kimlik ve adres bilgileri,

-Mahkeme kararının apostil tasdiki

Apostil Nedir ?

Apostil, bir ülkede resmi makamlarca düzenlenen resmi belgelerin, başka bir ülkede geçerli sayılması için yapılan onaylama işlemidir. Belgeyi düzenleyen ülke tarafından söz konusu Resmi evrak üzerine “Apostil Şerhi” verilmek suretiyle, başkaca bir onaya gerek kalmaksızın başka bir ülkede geçerli sayılması amaçlanmaktadır.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Tenfiz Davası İçin İstenen Koşullar

-Tanıma Tenfiz Davası için davanın hükme bağlandığını gösteren resmi bir belge olması şartı aranır.

-Dava konusu ilham kesinleşmiş hüküm nitelikte olmalıdır.

-Açılan davanın ceza davası yerine hukuk davası olması şartı istenir.

-Türk mahkemelerinin yetkilerine dahil olmayan bir konuda dava açılması gerekir.

-Türk kamu düzenine açık bir şekilde aykırı herhangi bir durum olmaması gerekir.

-Kanunlar ihtilafı kurallarına uygun olunması gerekir.

Amerika Hawaii Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Tenfiz Davasının Süresi

-Her iki tarafın da Türkiye’de avukatı varsa tenfiz davası bir hafta ila bir ay içerisinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası 3 ila 6 ay içinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir yabancı ülke vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası genellikle 6 ila 12 ay içinde sonuçlanmaktadır.

Taraflardan birinin Türkiye’de avukat tutmadığı hallerde tebligat yapılması, tebligatın ulaştırılması ve diğer unsurlara bağlı olarak bu süre uzayabilmektedir.

Tanıma Avukatı

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tanıma kararı nasıl alınır?

İlgili maddeye göre bu kararlar kendisine karşı tanıma veya tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sakin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Yurt dışında evlenmiş biri Türkiye’de boşanabilir mi?

Türkiye’de evlenip yurtdışında boşanma davası açarak evliliğini yabancı mahkeme kararı ile bitiren kişiler açısından yabancı ülke mahkemesinin vermiş olduğu boşanma kararı ülkemizde geçerli olmamaktadır. Milletlerarası Özel Hukuk’a göre her boşanma kararı bulunduğu ülke içerisinde geçerli olmaktadır.

Amerika Hawaii Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

 • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 •  İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Görevli Mahkeme

Tenfiz Davası Şartları 

Tenfiz şartları
MADDE 54 – (1) Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dâhilinde verir:
a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması.

b) İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.

c) Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.

ç) O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan
birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.

Tenfiz ve tanıma davasının şartları ön şartlar ve esasa ilişkin şartlar olarak 2 türde ayrılır.

Amerika Hawaii Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz ve Tanıma Davasında Ön Şartlar

 • Yabancı mahkemeden alınmış bir ilam olması gerekir. Yabancı idari merciiler tarafından verilen kararların tenfizi istenemez.
 • Tenfizi istenecek olan kararın hukuk davasına ilişkin olması gerekir. Ceza davalarına ilişkin verilen kararlar tenfize konu olmaz.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilmiş kararın kesinleşmiş olması gerekir. Yabancı ülkede o davaya ilişkin dosyanın kapanmış ve son kararın verilmiş olması gerekir. Yani davanın artık görülmüyor olmasıdır. Eğer dava üst merciide veya başka bir yüksek merciide görülmeye devam ediyorsa karar henüz kesinleşmemiş demektir.

Tenfiz ve Tanıma Davasında Esasa İlişkin Şartlar

 • Kararı tenfiz edilecek olan ülke ile Türkiye, karşılıklı olarak birbirlerinin yargı kararlarını tanıyor olması gerekir. Ancak tanıma için aynı şart geçerli değildir.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilen karar Türk hukukunun münhasır yetkisine giriyorsa dava reddedilir. Örneğin Türkiye’de bulunan taşınmazlar için Türk hukukunun uygulanması gerekir. Buna rağmen yabancı mahkemeden bir karar alınmışsa bu kararın tanıma ve tenfizi yapılamaz.

 

 • Yabancı mahkemeden alınan hükümün tanıma ve tenfizi yapılabilmesi için Türk kamu düzenine aykırılık taşımaması gerekir. Türk toplumunun örf adetlerine, Anayasa’nın temel ilkelerine aykırı olmaması gerekir.
 • Yabancı mahkemede davanın görülmesi sırasında tarafların savunma hakkı ihlal edilmemiş olması gerekir. Yani adil yargılanma hakkı kapsamında herkes tarafsız, bağımsız bir mahkemede kendini savunma hakkına sahiptir. Eğer bu hak ihlal edilerek karar verilmişse; kararın tanıma ve tenfizi yapılmaz.

 

Tenfiz İstemine Karşı Taraf İtiraz Edebilir Mi?

Tebliğ ve itiraz

MADDE 55 – (1) Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması ve tenfizi de aynı hükme tâbidir. Hasımsız ihtilâfsız kaza kararlarında tebliğ hükmü uygulanmaz. İstem, basit yargılama usulü
hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır.
(2) Karşı taraf ancak bu bölüm hükümlerine göre tenfiz şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilâmının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itiraz edebilir.

Tenfiz istemine ilişkin dilekçe karşı tarafa tebliğ edilir. Bu tebliğde duruşma günüde belirtilir. Karşı taraf, tenfiz istemine itiraz edebilir. Karşı taraf itiraz dilekçesinde;

 • yukarda sayılmış olan tenfiz şartlarının oluşmadığını
 • yabancı mahkemeden alınan kararın kısmen veya tamamen yerine getirilmiş olduğunu veya yerine getirilmesine engel bir sebep oluştuğunu ileri sürebilir.

Mahkeme Kararına İtiraz  

Tanıma ve tenfizi istenen karara ilişkin verilmiş olan mahkeme hükmüne itiraz edilmesi mümkündür. Karara karşı aksi bir yol öngörülmemişse önce istinaf yoluna daha sonra temyize başvuru yapılabilir. Zira bazı davaların istinaf yoluna başvurabilmesi için dava değerinin belirlenen miktarın üstünde olması gerekir. İstinaf yoluna başvurulmasıyla birlikte tenfiz kararının icrası durur. Yani ilk derece mahkemesinin tenfize ilişkin vermiş olduğu karar kesin hüküm ve kesin delil niteliğini taşımaz.

Yabancı Mahkemeden Alınan Karar İçin Tanıma Ve Tenfiz Davası Açma Süresi 

Yabancı mahkemeden alınan bir mahkeme ilamının Türkiye’de geçerlilik kazanması için açılacak olan tanıma ve tenfizi için dava açma süresi yoktur.

Tanıma ve tenfizi yapılan kararın icraya konulması için kanunda aksi öngörülmemişse 10 yıldır. Tanıma ve tenfize dayanılarak açılacak olan davalarda zamanaşımının başlangıç süresi ise Türk mahkemelerinde verilen kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlar.

Amerika Hawaii Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tenfizi ve Tanınması

Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.
Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.
Tanıma Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir.

Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Velayet Kararının Tanıma Tenfizi

Türk hukukunca çocuğun velayeti boşanma sonrasında ortak olarak kullanılamamaktadır. Ancak yabancı mahkeme ilamı çocuğun velayetini ister eşlerden birine vermiş olsun ister her iki eşe birlikte vermiş olsun bunun tenfizi sağlanabilir.

Soybağının Tanıma Tenfizi

Tanıma yolu evlilik birliği içerisinde doğan çocuklara karşı değil aksine evlilik dışı doğan çocuklar üzerinde kurulmak istenilen soybağı yoludur.

Tanıma yolu ile soybağının kurulabilmesi için kanunda öngörülen şekil şartlarına uyulması gerekir. Tanıma hukuka uygun yapıldığında geçmişe dönük çocuk ile baba arasında soybağı kurulur.

Tazminat Kararının Tanıma Tenfizi

Türk boşanma hukukunda boşanma dolayısıyla maddi ve manevi tazminat hükmü kurulduğu görülmektedir. Bazen ziynet eşyalarının da konu edildiği bu meselede ciddi tazminat miktarları görülmektedir.
Yabancı mahkeme ilamı da doğrudan boşanmaya bağlı tazminat hükmü içeriyorsa boşanmanın tanıma tenfizi davası ile bunun Türkiye’de geçerliliği sağlanabilecektir.

Mal Paylaşımı Kararının Tanıma Tenfizi

Türk boşanma hukukunda mal paylaşımı boşanma davasından sonra yapılacak bir işlemdir
Türk mahkemeleri nezdinde açılan boşanma tanıma tenfiz davasında mal paylaşımı tenfize konu edilebilecektir. Bunun icra edilebilirliği bakımından malların Türkiye’de olması önem taşır. Tenfiz sonrasında malların paylaşımı Türk icra hukuku kurallarına göre gerçekleştirilebilir.

Yabancı hakem kararlarının tanınması

Yabancı hakem kararlarının tanınması da tenfizine ilişkin hükümlere tâbidir.

Tanımanın Şartları nelerdir?

Tanımayla tenfiz arasındaki tek fark MÖHUK m.58/1 gereği tenfizin aksine tanımada sözleşmesel, yasal veya fiili karşılıklılık(mütekabiliyet) şartının aranmamasıdır.

Tanıma ile Tenfizde Görevli ve Yetkili Mahkeme nasıl belirlenir?

MÖHUK m. 51/1 gereği tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise MÖHUK m. 51/2 gereği kendisine karşı tenfizi istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yerleşim yeri mevcut değilse sâkin olduğu yer, sâkin olduğu bir yer mevcut değilse İstanbul, Ankara veya İzmir mahkemelerinden biridir.

Yabancı mahkemelerde kararın tanınması ve tenfiz edilmesine ilişkin kararlar 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 12. Fıkrasının 50-59. Maddeleri arasında toparlanmıştır.

Tanıma tenfiz mahkemelerine ilişkin kaynaklar;

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bu kanunun gerçekleşmesi adına oluşturulmuş yönetmeliğin tanıma tenfiz edilmesi için hükümleri
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası I-M sayılı Genelgesi’nin tenfiz hakkında ki 44. Maddesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun tenfiz davası
Yetkili mahkemenin 1360. Maddesi
Uluslararası antlaşmalar.

Amerika Hawaii Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yurt Dışında Boşanmış Bir Kişi Türkiye’de Boşanmış Sayılır Mı?

Yurt dışında boşanmış bir kişinin Türkiye’de boşanmış sayılmaz. Yurt dışında alınan boşanma kararının geçerli olması ancak bu konuda tanıma ve tenfiz davası açılması mümkündür. Yani yurt dışında boşanmış bir kişi Türk Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açmadığı sürece Yurt dışından aldığı boşanma kararı ile boşanmış sayılmaz. Türk nüfus kayıtlarında hala evli olarak gözükür.

İstanbul Tanıma ve Tenfiz Davasının Açılma Şartları Nelerdir

Yabancı mahkeme Kararı bulunmalı,
Yabancı mahkeme Kararı Kesinleşmiş olmalı,
Yabancı mahkeme Kararı Apostille Şerhi olmalı,

Yabancı mahkeme Kararı Kamu Düzenine Aykırı olmamalı,
Yabancı mahkeme Kararında karşılıklılık bulunmalı,
Yabancı mahkeme Kararına İtiraz edilmemiş olmalı,
Dürüstlük kurallarına aykırı davranılmamalı,
Yabancı mahkeme Kararının Karşı tarafa tebliğ ve itirazı varsa incelenmelidir.

Türkiye Tanıma Avukatı

Tanıma Tenfiz Davasının Duruşmalarına Tarafların Gelmesi Gerekli Midir?

Tanıma ve Tenfiz davaları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na tabi davalardır. Dolayısıyla kendisini bir avukat ile temsil etmeyen davacının dava ve duruşmalara takibi zorunludur.

Duruşmalara kendisinin ya da avukatının katılmaması halinde dava işlemden kaldırılır. Yenilenmemesi halinde ise “Davanın Açılmamış Sayılmasına” karar verilir.
Davalı ise duruşmalara hiçbir şekilde katılmak zorunda değildir. Davaya katılmayan davalının yokluğunda davaya devam olunarak karar verilir. Ancak davalıya her halükarda dava dilekçesinin ve duruşma tarihinin tebliğ edilmesi gereklidir. Yine davalıya mahkemece kararın tebliğ edilmesi zorunludur.

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?

Bir davanın ne kadar sürdüğü mahkemenin iş yoğunluğu, delilin toplanması ve adli tatil sürecine göre etkilenmektedir. Tanıma tenfiz davasının iki ya da üç ay kadar sürdüğü durumlar da olurken bir sene sürdüğü durumlar da olmaktadır. Dosya takibi önemlidir.

Tanıma Tenfiz Davasında Onay ve Apostil Ne Demektir?

Tanıma Tenfiz Davasında Onay yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma ilamının hangi merciden verildiğini belirten işleme denilmektedir.

Apostil ise Lahey Anlaşması’nı imzalayan ülkelerin birinde düzenlenen resmi belgelerin diğer ülkede ibrazını gerçekleştirebilmesini sağlar. Ülkede resmi evrakın diğer ülkede yasal olarak kullanımını sağlar. Resmi belgedeki kararı hangi ülke verdiyse apostil o ülkeden alınır.

İstanbul Tanıma tenfiz davası avukatlık ücretleri ne kadardır?

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmaktadır. Bir avukat, vekalet sunacağı davada asgari ücret tarifesinin altında bir vekalet ücreti belirleyemez. Tanıma tenfiz davasında avukatlık ücreti, asgari ücret tarifesi üzerinde belirlenebilir.

Tanıma Tenfiz Davası Sık Sorulan Sorular

Tanıma ve Tenfiz nasıl yapılır?

Boşanma tanıma tenfiz davasında öncelikle davacının kimliği ve fotokopisi gereklidir. Eğer dava avukat vekaleti ile açılıyorsa vekaletname gereklidir. En önemlisi yabancı mahkeme ilamının kendisi, kesinleşme şerhi, bunların yabancı mahkemece onaylanmış suretleri ve noter onaylı tercümeleri gereklidir.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma tenfiz kaç ay sürer?

Her iki taraf farklı boşanma avukatına vekalet vermiş ve tanıma tenfiz davası açılmış ise mahkemenin iş yoğunluğu da gözetilerek iki ya da üç ay içerisinde işlemler tamamlanacaktır. Ancak tanıma tenfiz davasında yalnızca tek taraf avukata vekalet vermiş ise yaklaşık on iki aya kadar süreç uzamaktadır.

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Türkiye ile tanıma tenfiz yapan ülkeler ?

Almanya, Fransa, Romanya, Tunus, KKTC, Belçika, İtalya, İngiltere, Bulgaristan, Moldova, Hollanda, Azerbaycan, Ürdün, Polonya, Cezayir, Çin, Arnavutluk, Gürcistan, İsviçre, Tacikistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya gibi 144 ülke bulunmaktadır.

Tanıma ve Tenfize ilişkin vekaletname nedir?

Aile mahkemesine açılacak olan boşanmanın tanınması ve tenfizi davasında avukatınızın sizin adınıza mahkemeden talepte bulunabilmesi, dava açabilmesi, davayı neticelendirebilmesi ve kesinleştirebilmesi için avukatlara özgü olarak verilen vekâletnameye ihtiyaç bulunmaktadır.

Almanya’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? , Yurtdışında boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Yurtdışında boşanan yeniden evlenebilir mi? , Fransa’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Hollanda’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Sorularınızın cevabı için İstanbul Boşanma Avukatı, Florya Aile Avukatı olarak Hukuk Büromuza danışabilirsiniz.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz şartları nelerdir?,
Tanıma tenfiz kararı nedir?,
Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?,

Tanıma ve Tenfiz nasıl yapılır?,
Mirasçılar tanıma davası açabilir mi?,
Tanıma tenfiz kararı nereden alınır?,
Tanıma tenfiz davasını kimler açabilir?,
Tanıma kararı nedir?,

Tenfiz davası ne kadar tutar?,
Tenfiz kararı nasıl alınır?, ,
Tenfiz edilmiş ne demek?,
Tenfizi nedir?,
Tenfiz kararı nasıl alınır?,

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?,
Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?,
Tenfiz davası neden açılır?,
Tanıma tenfiz davasının reddi,
Tanıma tenfiz nüfus müdürlüğü,

Tanıma tenfiz davası dilekçe örneği,
Tanıma tenfiz davası yetkili mahkeme,
Tanıma tenfiz davası yeni kanun,

Tanıma ve tenfiz davalarında karşı vekalet ücreti,
Tanıma tenfiz davası ücreti,
MÖHUK tanıma ve tenfiz,

Almanya Berlin Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Kategoriler
Tanıma Tenfiz Davası Blog

Amerika Florida Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Amerika Florida Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Bir mahkemenin verdiği karar kural olarak ait olduğu ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Ancak bazen bir ülke mahkemesinde verilen bir kararın başka bir ülke mahkemesince kabul edilmesi mümkün olabilmektedir. Tanıma, yabancı mahkemede alınan bir kararın Türkiye mahkemelerinde tanınması, tenfiz ise, karar ile ilgili bir icra varsa, bu icranın tenfizi amacıyla açılır.

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı ülke mahkemesince verilmiş bir kararın Türkiye’de tanınmasını ve icrasını mümkün kılacak mahkeme kararının alınmasını sağlayan davadır. Tanıma tenfiz davasında görevli mahkeme asliye mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise Davalının Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesidir.

Tanıma tenfiz davası açabilmek için hukuki yarar olmalıdır. Mahkeme yabancı mahkeme ilamının tanınmasında veya tenfizinde hukuki yarar görmezse talebi reddedecektir.

Amerika Florida Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yabancı Mahkemelerden Alınan Kararlar Türkiye’de Geçerli Olur Mu?

MADDE 50 – (1) Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.
(2) Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.

Tanıma Tenfiz - Edirne Boşanmanın Tanınması
Tanıma Tenfiz – Edirne Boşanmanın Tanınması

Yabancı mahkemeler tarafından hukuk davalarına ilişkin olarak verilen kararların Türkiye’de uygulanabilmesi için Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz kararı alınması gerekir. Kanun hükmünde görüldüğü üzere hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş olan kararlar bakımından Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz kararı alınabilir. Ceza davalarına ilişkin verilen kararların tanıma ve tenfizi yapılamaz. Ancak ceza davalarının kararlarında kişisel haklarla ilgili hükümler yer alıyorsa bunların tanıma ve tenfizi mümkündür.

Yurtdışında boşanmış ancak Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmamış bireyler Türkiye sınırlarında evli gözükmeye devam ederler.

Her ne kadar büyük oranını boşanma davaları oluştursa da, tanıma tenfiz davaları başka davalarda da görülebilir.

Yabancı ülke mahkemeleri tarafından boşanmaya ilişkin verilen kararın Türkiye’de geçerliliğinin sağlanması için açılan davaya boşanmanın tanınması denir.

Tanima karari nedir?

Tanıma, yabancı bir mahkeme kararının kesin hüküm niteliğinin ülkemizde geçerli olması, sağlanması demektir. Yabancı mahkeme kararı için tanıma kararı verilmesi için yukarıda tenfize ilişkin açıklanan şartların sağlanması gerekmektedir. Ancak burada farklı olarak mütekabiliyet şartı aranmamaktadır.

Amerika Florida Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Ve Tenfiz Davası Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

Tanıma ve tenfiz istemi mahkemeye dilekçe vermek suretiyle yapılır. Dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenmesi gerekir. Dilekçede yer alması gereken hususlar şunlardır:

 • Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri.
 • Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ile ilâmın tarih ve numarası ve hükmün özeti.
 • Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu.

Aynı zamanda tenfiz dilekçesine ek olarak eklenmesi gereken bazı belgeler vardır:

 • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 • İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Türk Milletlerarası Özel Hukukunda, yabancı mahkemelerin hukuk davalarına ilişkin olarak verdikleri ve o devletin kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların tenfizi ve tanınmasına ilişkin davalarda; tenfiz dilekçesine, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesinin; ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin eklenmesi zorunludur.

Bu belgelerde eksiklik varsa yargılama sırasında tamamlanması mümkündür. Bu kapsamda tanıma ve tenfizi istenen yabancı mahkeme kararının o makamlar tarafından onaylanmış aslının bulunması yeterlidir. Yabancı mahkeme tarafından ilama ait  örneğin verilmesi halinde; bu örnek ilamın onaylanması gerekir. Ancak ilamın bizzat aslı verilmişse “aslı ile aynı olduğu” şeklinde bir şerhin olması gerekmez. Aynı zamanda ilamın altında yabancı mahkeme hakiminin imzasının bulunmaması o ilamı “asıl” olmaktan çıkarmamaktadır.

Yabancı mahkemeden alınmış bir kararın tanıma ve tenfizinin istenebilmesi için o ilamın kesinleşmiş olması gerekir. Yani kararın başka bir üst merci veya başka bir merci tarafından görülmeye devam edilmiyor olması gerekir. Buna ilişkin olarak ilamın kesinleştiğine ilişkin yetkili makamlardan yazı alınması gerekir.

Amerika Florida Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yurtdışında yaşayan Türkler nasıl boşanır?

Yabancı bir ülkede yaşayan Türk vatandaşları yaşadıkları ülkenin mahkemesince boşanabilir. Ancak kişiler farklı bir ülke mahkemesi önünde boşanmış olsa bile Türkiye’de evli sayılmaya devam edeceklerdir. Bundan dolayı yurtdışında boşanmanın Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi için dava açılması gereklidir.

Boşanma kararı tanıma mı tenfiz mi?

Yabancı mahkeme tarafından icrai nitelikteki kararların tanınması için açılan davadır. Boşanma kararı yanında velayet, nafaka, tazminat gibi icrai hükümlerin tanınması için davalar tenfiz davalarıdır. Tanıma davasından farkı icrai nitelikteki kararların tanınması için açılan dava olmasıdır.

Tanıma Tenfiz Davası Şartları

Ön Şartlar

-Yabancı mahkeme kararı

-Hukuk davasına ilişkin olma

-Kesinleşmiş olma

Esasa İlişkin Şartlar

-Mütekabiliyet

-Münhasır yetkiyi aşmama

-Kamu düzenine aykırı olmama

-Savunma hakkını ihlal etmemiş olma

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Gerekli Belgeler

-Yabancı mahkemede alınmış kararın aslı,

-Kararın Türkçe’ye noter tasdikli bir çevirisi,

-Davalı ve davacı kişilerin kimlik ve adres bilgileri,

-Mahkeme kararının apostil tasdiki

Apostil Nedir ?

Apostil, bir ülkede resmi makamlarca düzenlenen resmi belgelerin, başka bir ülkede geçerli sayılması için yapılan onaylama işlemidir. Belgeyi düzenleyen ülke tarafından söz konusu Resmi evrak üzerine “Apostil Şerhi” verilmek suretiyle, başkaca bir onaya gerek kalmaksızın başka bir ülkede geçerli sayılması amaçlanmaktadır.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Tenfiz Davası İçin İstenen Koşullar

-Tanıma Tenfiz Davası için davanın hükme bağlandığını gösteren resmi bir belge olması şartı aranır.

-Dava konusu ilham kesinleşmiş hüküm nitelikte olmalıdır.

-Açılan davanın ceza davası yerine hukuk davası olması şartı istenir.

-Türk mahkemelerinin yetkilerine dahil olmayan bir konuda dava açılması gerekir.

-Türk kamu düzenine açık bir şekilde aykırı herhangi bir durum olmaması gerekir.

-Kanunlar ihtilafı kurallarına uygun olunması gerekir.

Almanya Berlin Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Tenfiz Davasının Süresi

-Her iki tarafın da Türkiye’de avukatı varsa tenfiz davası bir hafta ila bir ay içerisinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası 3 ila 6 ay içinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir yabancı ülke vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası genellikle 6 ila 12 ay içinde sonuçlanmaktadır.

Taraflardan birinin Türkiye’de avukat tutmadığı hallerde tebligat yapılması, tebligatın ulaştırılması ve diğer unsurlara bağlı olarak bu süre uzayabilmektedir.

Tanıma Avukatı

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tanıma kararı nasıl alınır?

İlgili maddeye göre bu kararlar kendisine karşı tanıma veya tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sakin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Yurt dışında evlenmiş biri Türkiye’de boşanabilir mi?

Türkiye’de evlenip yurtdışında boşanma davası açarak evliliğini yabancı mahkeme kararı ile bitiren kişiler açısından yabancı ülke mahkemesinin vermiş olduğu boşanma kararı ülkemizde geçerli olmamaktadır. Milletlerarası Özel Hukuk’a göre her boşanma kararı bulunduğu ülke içerisinde geçerli olmaktadır.

Amerika Colorado Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

 • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 •  İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Görevli Mahkeme

Tenfiz Davası Şartları 

Tenfiz şartları
MADDE 54 – (1) Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dâhilinde verir:
a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması.

b) İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.

c) Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.

ç) O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan
birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.

Tenfiz ve tanıma davasının şartları ön şartlar ve esasa ilişkin şartlar olarak 2 türde ayrılır.

Amerika Colorado Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz ve Tanıma Davasında Ön Şartlar

 • Yabancı mahkemeden alınmış bir ilam olması gerekir. Yabancı idari merciiler tarafından verilen kararların tenfizi istenemez.
 • Tenfizi istenecek olan kararın hukuk davasına ilişkin olması gerekir. Ceza davalarına ilişkin verilen kararlar tenfize konu olmaz.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilmiş kararın kesinleşmiş olması gerekir. Yabancı ülkede o davaya ilişkin dosyanın kapanmış ve son kararın verilmiş olması gerekir. Yani davanın artık görülmüyor olmasıdır. Eğer dava üst merciide veya başka bir yüksek merciide görülmeye devam ediyorsa karar henüz kesinleşmemiş demektir.

Tenfiz ve Tanıma Davasında Esasa İlişkin Şartlar

 • Kararı tenfiz edilecek olan ülke ile Türkiye, karşılıklı olarak birbirlerinin yargı kararlarını tanıyor olması gerekir. Ancak tanıma için aynı şart geçerli değildir.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilen karar Türk hukukunun münhasır yetkisine giriyorsa dava reddedilir. Örneğin Türkiye’de bulunan taşınmazlar için Türk hukukunun uygulanması gerekir. Buna rağmen yabancı mahkemeden bir karar alınmışsa bu kararın tanıma ve tenfizi yapılamaz.

 

 • Yabancı mahkemeden alınan hükümün tanıma ve tenfizi yapılabilmesi için Türk kamu düzenine aykırılık taşımaması gerekir. Türk toplumunun örf adetlerine, Anayasa’nın temel ilkelerine aykırı olmaması gerekir.
 • Yabancı mahkemede davanın görülmesi sırasında tarafların savunma hakkı ihlal edilmemiş olması gerekir. Yani adil yargılanma hakkı kapsamında herkes tarafsız, bağımsız bir mahkemede kendini savunma hakkına sahiptir. Eğer bu hak ihlal edilerek karar verilmişse; kararın tanıma ve tenfizi yapılmaz.

 

Tenfiz İstemine Karşı Taraf İtiraz Edebilir Mi?

Tebliğ ve itiraz

MADDE 55 – (1) Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması ve tenfizi de aynı hükme tâbidir. Hasımsız ihtilâfsız kaza kararlarında tebliğ hükmü uygulanmaz. İstem, basit yargılama usulü
hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır.
(2) Karşı taraf ancak bu bölüm hükümlerine göre tenfiz şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilâmının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itiraz edebilir.

Tenfiz istemine ilişkin dilekçe karşı tarafa tebliğ edilir. Bu tebliğde duruşma günüde belirtilir. Karşı taraf, tenfiz istemine itiraz edebilir. Karşı taraf itiraz dilekçesinde;

 • yukarda sayılmış olan tenfiz şartlarının oluşmadığını
 • yabancı mahkemeden alınan kararın kısmen veya tamamen yerine getirilmiş olduğunu veya yerine getirilmesine engel bir sebep oluştuğunu ileri sürebilir.

Mahkeme Kararına İtiraz  

Tanıma ve tenfizi istenen karara ilişkin verilmiş olan mahkeme hükmüne itiraz edilmesi mümkündür. Karara karşı aksi bir yol öngörülmemişse önce istinaf yoluna daha sonra temyize başvuru yapılabilir. Zira bazı davaların istinaf yoluna başvurabilmesi için dava değerinin belirlenen miktarın üstünde olması gerekir. İstinaf yoluna başvurulmasıyla birlikte tenfiz kararının icrası durur. Yani ilk derece mahkemesinin tenfize ilişkin vermiş olduğu karar kesin hüküm ve kesin delil niteliğini taşımaz.

Yabancı Mahkemeden Alınan Karar İçin Tanıma Ve Tenfiz Davası Açma Süresi 

Yabancı mahkemeden alınan bir mahkeme ilamının Türkiye’de geçerlilik kazanması için açılacak olan tanıma ve tenfizi için dava açma süresi yoktur.

Tanıma ve tenfizi yapılan kararın icraya konulması için kanunda aksi öngörülmemişse 10 yıldır. Tanıma ve tenfize dayanılarak açılacak olan davalarda zamanaşımının başlangıç süresi ise Türk mahkemelerinde verilen kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlar.

 Amerika Alaska Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tenfizi ve Tanınması

Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.
Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.
Tanıma Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir.

Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Velayet Kararının Tanıma Tenfizi

Türk hukukunca çocuğun velayeti boşanma sonrasında ortak olarak kullanılamamaktadır. Ancak yabancı mahkeme ilamı çocuğun velayetini ister eşlerden birine vermiş olsun ister her iki eşe birlikte vermiş olsun bunun tenfizi sağlanabilir.

Soybağının Tanıma Tenfizi

Tanıma yolu evlilik birliği içerisinde doğan çocuklara karşı değil aksine evlilik dışı doğan çocuklar üzerinde kurulmak istenilen soybağı yoludur.

Tanıma yolu ile soybağının kurulabilmesi için kanunda öngörülen şekil şartlarına uyulması gerekir. Tanıma hukuka uygun yapıldığında geçmişe dönük çocuk ile baba arasında soybağı kurulur.

Tazminat Kararının Tanıma Tenfizi

Türk boşanma hukukunda boşanma dolayısıyla maddi ve manevi tazminat hükmü kurulduğu görülmektedir. Bazen ziynet eşyalarının da konu edildiği bu meselede ciddi tazminat miktarları görülmektedir.
Yabancı mahkeme ilamı da doğrudan boşanmaya bağlı tazminat hükmü içeriyorsa boşanmanın tanıma tenfizi davası ile bunun Türkiye’de geçerliliği sağlanabilecektir.

Mal Paylaşımı Kararının Tanıma Tenfizi

Türk boşanma hukukunda mal paylaşımı boşanma davasından sonra yapılacak bir işlemdir
Türk mahkemeleri nezdinde açılan boşanma tanıma tenfiz davasında mal paylaşımı tenfize konu edilebilecektir. Bunun icra edilebilirliği bakımından malların Türkiye’de olması önem taşır. Tenfiz sonrasında malların paylaşımı Türk icra hukuku kurallarına göre gerçekleştirilebilir.

Yabancı hakem kararlarının tanınması

Yabancı hakem kararlarının tanınması da tenfizine ilişkin hükümlere tâbidir.

Tanımanın Şartları nelerdir?

Tanımayla tenfiz arasındaki tek fark MÖHUK m.58/1 gereği tenfizin aksine tanımada sözleşmesel, yasal veya fiili karşılıklılık(mütekabiliyet) şartının aranmamasıdır.

Tanıma ile Tenfizde Görevli ve Yetkili Mahkeme nasıl belirlenir?

MÖHUK m. 51/1 gereği tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise MÖHUK m. 51/2 gereği kendisine karşı tenfizi istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yerleşim yeri mevcut değilse sâkin olduğu yer, sâkin olduğu bir yer mevcut değilse İstanbul, Ankara veya İzmir mahkemelerinden biridir.

Yabancı mahkemelerde kararın tanınması ve tenfiz edilmesine ilişkin kararlar 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 12. Fıkrasının 50-59. Maddeleri arasında toparlanmıştır.

Tanıma tenfiz mahkemelerine ilişkin kaynaklar;

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bu kanunun gerçekleşmesi adına oluşturulmuş yönetmeliğin tanıma tenfiz edilmesi için hükümleri
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası I-M sayılı Genelgesi’nin tenfiz hakkında ki 44. Maddesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun tenfiz davası
Yetkili mahkemenin 1360. Maddesi
Uluslararası antlaşmalar.

 Amerika Alaska Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yurt Dışında Boşanmış Bir Kişi Türkiye’de Boşanmış Sayılır Mı?

Yurt dışında boşanmış bir kişinin Türkiye’de boşanmış sayılmaz. Yurt dışında alınan boşanma kararının geçerli olması ancak bu konuda tanıma ve tenfiz davası açılması mümkündür. Yani yurt dışında boşanmış bir kişi Türk Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açmadığı sürece Yurt dışından aldığı boşanma kararı ile boşanmış sayılmaz. Türk nüfus kayıtlarında hala evli olarak gözükür.

İstanbul Tanıma ve Tenfiz Davasının Açılma Şartları Nelerdir

Yabancı mahkeme Kararı bulunmalı,
Yabancı mahkeme Kararı Kesinleşmiş olmalı,
Yabancı mahkeme Kararı Apostille Şerhi olmalı,

Yabancı mahkeme Kararı Kamu Düzenine Aykırı olmamalı,
Yabancı mahkeme Kararında karşılıklılık bulunmalı,
Yabancı mahkeme Kararına İtiraz edilmemiş olmalı,
Dürüstlük kurallarına aykırı davranılmamalı,
Yabancı mahkeme Kararının Karşı tarafa tebliğ ve itirazı varsa incelenmelidir.

Türkiye Tanıma Avukatı

Tanıma Tenfiz Davasının Duruşmalarına Tarafların Gelmesi Gerekli Midir?

Tanıma ve Tenfiz davaları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na tabi davalardır. Dolayısıyla kendisini bir avukat ile temsil etmeyen davacının dava ve duruşmalara takibi zorunludur.

Duruşmalara kendisinin ya da avukatının katılmaması halinde dava işlemden kaldırılır. Yenilenmemesi halinde ise “Davanın Açılmamış Sayılmasına” karar verilir.
Davalı ise duruşmalara hiçbir şekilde katılmak zorunda değildir. Davaya katılmayan davalının yokluğunda davaya devam olunarak karar verilir. Ancak davalıya her halükarda dava dilekçesinin ve duruşma tarihinin tebliğ edilmesi gereklidir. Yine davalıya mahkemece kararın tebliğ edilmesi zorunludur.

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?

Bir davanın ne kadar sürdüğü mahkemenin iş yoğunluğu, delilin toplanması ve adli tatil sürecine göre etkilenmektedir. Tanıma tenfiz davasının iki ya da üç ay kadar sürdüğü durumlar da olurken bir sene sürdüğü durumlar da olmaktadır. Dosya takibi önemlidir.

Tanıma Tenfiz Davasında Onay ve Apostil Ne Demektir?

Tanıma Tenfiz Davasında Onay yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma ilamının hangi merciden verildiğini belirten işleme denilmektedir.

Apostil ise Lahey Anlaşması’nı imzalayan ülkelerin birinde düzenlenen resmi belgelerin diğer ülkede ibrazını gerçekleştirebilmesini sağlar. Ülkede resmi evrakın diğer ülkede yasal olarak kullanımını sağlar. Resmi belgedeki kararı hangi ülke verdiyse apostil o ülkeden alınır.

İstanbul Tanıma tenfiz davası avukatlık ücretleri ne kadardır?

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmaktadır. Bir avukat, vekalet sunacağı davada asgari ücret tarifesinin altında bir vekalet ücreti belirleyemez. Tanıma tenfiz davasında avukatlık ücreti, asgari ücret tarifesi üzerinde belirlenebilir.

Tanıma Tenfiz Davası Sık Sorulan Sorular

Tanıma ve Tenfiz nasıl yapılır?

Boşanma tanıma tenfiz davasında öncelikle davacının kimliği ve fotokopisi gereklidir. Eğer dava avukat vekaleti ile açılıyorsa vekaletname gereklidir. En önemlisi yabancı mahkeme ilamının kendisi, kesinleşme şerhi, bunların yabancı mahkemece onaylanmış suretleri ve noter onaylı tercümeleri gereklidir.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma tenfiz kaç ay sürer?

Her iki taraf farklı boşanma avukatına vekalet vermiş ve tanıma tenfiz davası açılmış ise mahkemenin iş yoğunluğu da gözetilerek iki ya da üç ay içerisinde işlemler tamamlanacaktır. Ancak tanıma tenfiz davasında yalnızca tek taraf avukata vekalet vermiş ise yaklaşık on iki aya kadar süreç uzamaktadır.

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Türkiye ile tanıma tenfiz yapan ülkeler ?

Almanya, Fransa, Romanya, Tunus, KKTC, Belçika, İtalya, İngiltere, Bulgaristan, Moldova, Hollanda, Azerbaycan, Ürdün, Polonya, Cezayir, Çin, Arnavutluk, Gürcistan, İsviçre, Tacikistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya gibi 144 ülke bulunmaktadır.

Tanıma ve Tenfize ilişkin vekaletname nedir?

Aile mahkemesine açılacak olan boşanmanın tanınması ve tenfizi davasında avukatınızın sizin adınıza mahkemeden talepte bulunabilmesi, dava açabilmesi, davayı neticelendirebilmesi ve kesinleştirebilmesi için avukatlara özgü olarak verilen vekâletnameye ihtiyaç bulunmaktadır.

Almanya’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? , Yurtdışında boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Yurtdışında boşanan yeniden evlenebilir mi? , Fransa’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Hollanda’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Sorularınızın cevabı için İstanbul Boşanma Avukatı, Florya Aile Avukatı olarak Hukuk Büromuza danışabilirsiniz.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz şartları nelerdir?,
Tanıma tenfiz kararı nedir?,
Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?,

Tanıma ve Tenfiz nasıl yapılır?,
Mirasçılar tanıma davası açabilir mi?,
Tanıma tenfiz kararı nereden alınır?,
Tanıma tenfiz davasını kimler açabilir?,
Tanıma kararı nedir?,

Tenfiz davası ne kadar tutar?,
Tenfiz kararı nasıl alınır?, ,
Tenfiz edilmiş ne demek?,
Tenfizi nedir?,
Tenfiz kararı nasıl alınır?,

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?,
Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?,
Tenfiz davası neden açılır?,
Tanıma tenfiz davasının reddi,
Tanıma tenfiz nüfus müdürlüğü,

Tanıma tenfiz davası dilekçe örneği,
Tanıma tenfiz davası yetkili mahkeme,
Tanıma tenfiz davası yeni kanun,

Tanıma ve tenfiz davalarında karşı vekalet ücreti,
Tanıma tenfiz davası ücreti,
MÖHUK tanıma ve tenfiz,

Almanya Berlin Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Kategoriler
Tanıma Tenfiz Davası Blog

Amerika Colorado Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Amerika Colorado Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Bir mahkemenin verdiği karar kural olarak ait olduğu ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Ancak bazen bir ülke mahkemesinde verilen bir kararın başka bir ülke mahkemesince kabul edilmesi mümkün olabilmektedir. Tanıma, yabancı mahkemede alınan bir kararın Türkiye mahkemelerinde tanınması, tenfiz ise, karar ile ilgili bir icra varsa, bu icranın tenfizi amacıyla açılır.

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı ülke mahkemesince verilmiş bir kararın Türkiye’de tanınmasını ve icrasını mümkün kılacak mahkeme kararının alınmasını sağlayan davadır. Tanıma tenfiz davasında görevli mahkeme asliye mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise Davalının Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesidir.

Tanıma tenfiz davası açabilmek için hukuki yarar olmalıdır. Mahkeme yabancı mahkeme ilamının tanınmasında veya tenfizinde hukuki yarar görmezse talebi reddedecektir.

Amerika Colorado Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yabancı Mahkemelerden Alınan Kararlar Türkiye’de Geçerli Olur Mu?

MADDE 50 – (1) Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.
(2) Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.

Tanıma Tenfiz - Edirne Boşanmanın Tanınması
Tanıma Tenfiz – Edirne Boşanmanın Tanınması

Yabancı mahkemeler tarafından hukuk davalarına ilişkin olarak verilen kararların Türkiye’de uygulanabilmesi için Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz kararı alınması gerekir. Kanun hükmünde görüldüğü üzere hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş olan kararlar bakımından Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz kararı alınabilir. Ceza davalarına ilişkin verilen kararların tanıma ve tenfizi yapılamaz. Ancak ceza davalarının kararlarında kişisel haklarla ilgili hükümler yer alıyorsa bunların tanıma ve tenfizi mümkündür.

Yurtdışında boşanmış ancak Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmamış bireyler Türkiye sınırlarında evli gözükmeye devam ederler.

Her ne kadar büyük oranını boşanma davaları oluştursa da, tanıma tenfiz davaları başka davalarda da görülebilir.

Yabancı ülke mahkemeleri tarafından boşanmaya ilişkin verilen kararın Türkiye’de geçerliliğinin sağlanması için açılan davaya boşanmanın tanınması denir.

Tanima karari nedir?

Tanıma, yabancı bir mahkeme kararının kesin hüküm niteliğinin ülkemizde geçerli olması, sağlanması demektir. Yabancı mahkeme kararı için tanıma kararı verilmesi için yukarıda tenfize ilişkin açıklanan şartların sağlanması gerekmektedir. Ancak burada farklı olarak mütekabiliyet şartı aranmamaktadır.

Amerika Colorado Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Ve Tenfiz Davası Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

Tanıma ve tenfiz istemi mahkemeye dilekçe vermek suretiyle yapılır. Dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenmesi gerekir. Dilekçede yer alması gereken hususlar şunlardır:

 • Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri.
 • Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ile ilâmın tarih ve numarası ve hükmün özeti.
 • Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu.

Aynı zamanda tenfiz dilekçesine ek olarak eklenmesi gereken bazı belgeler vardır:

 • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 • İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Türk Milletlerarası Özel Hukukunda, yabancı mahkemelerin hukuk davalarına ilişkin olarak verdikleri ve o devletin kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların tenfizi ve tanınmasına ilişkin davalarda; tenfiz dilekçesine, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesinin; ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin eklenmesi zorunludur.

Bu belgelerde eksiklik varsa yargılama sırasında tamamlanması mümkündür. Bu kapsamda tanıma ve tenfizi istenen yabancı mahkeme kararının o makamlar tarafından onaylanmış aslının bulunması yeterlidir. Yabancı mahkeme tarafından ilama ait  örneğin verilmesi halinde; bu örnek ilamın onaylanması gerekir. Ancak ilamın bizzat aslı verilmişse “aslı ile aynı olduğu” şeklinde bir şerhin olması gerekmez. Aynı zamanda ilamın altında yabancı mahkeme hakiminin imzasının bulunmaması o ilamı “asıl” olmaktan çıkarmamaktadır.

Yabancı mahkemeden alınmış bir kararın tanıma ve tenfizinin istenebilmesi için o ilamın kesinleşmiş olması gerekir. Yani kararın başka bir üst merci veya başka bir merci tarafından görülmeye devam edilmiyor olması gerekir. Buna ilişkin olarak ilamın kesinleştiğine ilişkin yetkili makamlardan yazı alınması gerekir.

Amerika Colorado Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yurtdışında yaşayan Türkler nasıl boşanır?

Yabancı bir ülkede yaşayan Türk vatandaşları yaşadıkları ülkenin mahkemesince boşanabilir. Ancak kişiler farklı bir ülke mahkemesi önünde boşanmış olsa bile Türkiye’de evli sayılmaya devam edeceklerdir. Bundan dolayı yurtdışında boşanmanın Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi için dava açılması gereklidir.

Boşanma kararı tanıma mı tenfiz mi?

Yabancı mahkeme tarafından icrai nitelikteki kararların tanınması için açılan davadır. Boşanma kararı yanında velayet, nafaka, tazminat gibi icrai hükümlerin tanınması için davalar tenfiz davalarıdır. Tanıma davasından farkı icrai nitelikteki kararların tanınması için açılan dava olmasıdır.

Tanıma Tenfiz Davası Şartları

Ön Şartlar

-Yabancı mahkeme kararı

-Hukuk davasına ilişkin olma

-Kesinleşmiş olma

Esasa İlişkin Şartlar

-Mütekabiliyet

-Münhasır yetkiyi aşmama

-Kamu düzenine aykırı olmama

-Savunma hakkını ihlal etmemiş olma

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Gerekli Belgeler

-Yabancı mahkemede alınmış kararın aslı,

-Kararın Türkçe’ye noter tasdikli bir çevirisi,

-Davalı ve davacı kişilerin kimlik ve adres bilgileri,

-Mahkeme kararının apostil tasdiki

Apostil Nedir ?

Apostil, bir ülkede resmi makamlarca düzenlenen resmi belgelerin, başka bir ülkede geçerli sayılması için yapılan onaylama işlemidir. Belgeyi düzenleyen ülke tarafından söz konusu Resmi evrak üzerine “Apostil Şerhi” verilmek suretiyle, başkaca bir onaya gerek kalmaksızın başka bir ülkede geçerli sayılması amaçlanmaktadır.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Tenfiz Davası İçin İstenen Koşullar

-Tanıma Tenfiz Davası için davanın hükme bağlandığını gösteren resmi bir belge olması şartı aranır.

-Dava konusu ilham kesinleşmiş hüküm nitelikte olmalıdır.

-Açılan davanın ceza davası yerine hukuk davası olması şartı istenir.

-Türk mahkemelerinin yetkilerine dahil olmayan bir konuda dava açılması gerekir.

-Türk kamu düzenine açık bir şekilde aykırı herhangi bir durum olmaması gerekir.

-Kanunlar ihtilafı kurallarına uygun olunması gerekir.

Almanya Berlin Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Tenfiz Davasının Süresi

-Her iki tarafın da Türkiye’de avukatı varsa tenfiz davası bir hafta ila bir ay içerisinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası 3 ila 6 ay içinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir yabancı ülke vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası genellikle 6 ila 12 ay içinde sonuçlanmaktadır.

Taraflardan birinin Türkiye’de avukat tutmadığı hallerde tebligat yapılması, tebligatın ulaştırılması ve diğer unsurlara bağlı olarak bu süre uzayabilmektedir.

Tanıma Avukatı

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tanıma kararı nasıl alınır?

İlgili maddeye göre bu kararlar kendisine karşı tanıma veya tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sakin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Yurt dışında evlenmiş biri Türkiye’de boşanabilir mi?

Türkiye’de evlenip yurtdışında boşanma davası açarak evliliğini yabancı mahkeme kararı ile bitiren kişiler açısından yabancı ülke mahkemesinin vermiş olduğu boşanma kararı ülkemizde geçerli olmamaktadır. Milletlerarası Özel Hukuk’a göre her boşanma kararı bulunduğu ülke içerisinde geçerli olmaktadır.

Amerika Colorado Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

 • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 •  İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Görevli Mahkeme

Tenfiz Davası Şartları 

Tenfiz şartları
MADDE 54 – (1) Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dâhilinde verir:
a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması.

b) İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.

c) Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.

ç) O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan
birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.

Tenfiz ve tanıma davasının şartları ön şartlar ve esasa ilişkin şartlar olarak 2 türde ayrılır.

Amerika Colorado Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz ve Tanıma Davasında Ön Şartlar

 • Yabancı mahkemeden alınmış bir ilam olması gerekir. Yabancı idari merciiler tarafından verilen kararların tenfizi istenemez.
 • Tenfizi istenecek olan kararın hukuk davasına ilişkin olması gerekir. Ceza davalarına ilişkin verilen kararlar tenfize konu olmaz.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilmiş kararın kesinleşmiş olması gerekir. Yabancı ülkede o davaya ilişkin dosyanın kapanmış ve son kararın verilmiş olması gerekir. Yani davanın artık görülmüyor olmasıdır. Eğer dava üst merciide veya başka bir yüksek merciide görülmeye devam ediyorsa karar henüz kesinleşmemiş demektir.

Tenfiz ve Tanıma Davasında Esasa İlişkin Şartlar

 • Kararı tenfiz edilecek olan ülke ile Türkiye, karşılıklı olarak birbirlerinin yargı kararlarını tanıyor olması gerekir. Ancak tanıma için aynı şart geçerli değildir.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilen karar Türk hukukunun münhasır yetkisine giriyorsa dava reddedilir. Örneğin Türkiye’de bulunan taşınmazlar için Türk hukukunun uygulanması gerekir. Buna rağmen yabancı mahkemeden bir karar alınmışsa bu kararın tanıma ve tenfizi yapılamaz.

 

 • Yabancı mahkemeden alınan hükümün tanıma ve tenfizi yapılabilmesi için Türk kamu düzenine aykırılık taşımaması gerekir. Türk toplumunun örf adetlerine, Anayasa’nın temel ilkelerine aykırı olmaması gerekir.
 • Yabancı mahkemede davanın görülmesi sırasında tarafların savunma hakkı ihlal edilmemiş olması gerekir. Yani adil yargılanma hakkı kapsamında herkes tarafsız, bağımsız bir mahkemede kendini savunma hakkına sahiptir. Eğer bu hak ihlal edilerek karar verilmişse; kararın tanıma ve tenfizi yapılmaz.

 

Tenfiz İstemine Karşı Taraf İtiraz Edebilir Mi?

Tebliğ ve itiraz

MADDE 55 – (1) Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması ve tenfizi de aynı hükme tâbidir. Hasımsız ihtilâfsız kaza kararlarında tebliğ hükmü uygulanmaz. İstem, basit yargılama usulü
hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır.
(2) Karşı taraf ancak bu bölüm hükümlerine göre tenfiz şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilâmının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itiraz edebilir.

Tenfiz istemine ilişkin dilekçe karşı tarafa tebliğ edilir. Bu tebliğde duruşma günüde belirtilir. Karşı taraf, tenfiz istemine itiraz edebilir. Karşı taraf itiraz dilekçesinde;

 • yukarda sayılmış olan tenfiz şartlarının oluşmadığını
 • yabancı mahkemeden alınan kararın kısmen veya tamamen yerine getirilmiş olduğunu veya yerine getirilmesine engel bir sebep oluştuğunu ileri sürebilir.

Mahkeme Kararına İtiraz  

Tanıma ve tenfizi istenen karara ilişkin verilmiş olan mahkeme hükmüne itiraz edilmesi mümkündür. Karara karşı aksi bir yol öngörülmemişse önce istinaf yoluna daha sonra temyize başvuru yapılabilir. Zira bazı davaların istinaf yoluna başvurabilmesi için dava değerinin belirlenen miktarın üstünde olması gerekir. İstinaf yoluna başvurulmasıyla birlikte tenfiz kararının icrası durur. Yani ilk derece mahkemesinin tenfize ilişkin vermiş olduğu karar kesin hüküm ve kesin delil niteliğini taşımaz.

Yabancı Mahkemeden Alınan Karar İçin Tanıma Ve Tenfiz Davası Açma Süresi 

Yabancı mahkemeden alınan bir mahkeme ilamının Türkiye’de geçerlilik kazanması için açılacak olan tanıma ve tenfizi için dava açma süresi yoktur.

Tanıma ve tenfizi yapılan kararın icraya konulması için kanunda aksi öngörülmemişse 10 yıldır. Tanıma ve tenfize dayanılarak açılacak olan davalarda zamanaşımının başlangıç süresi ise Türk mahkemelerinde verilen kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlar.

 Amerika Alaska Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tenfizi ve Tanınması

Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.
Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.
Tanıma Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir.

Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Velayet Kararının Tanıma Tenfizi

Türk hukukunca çocuğun velayeti boşanma sonrasında ortak olarak kullanılamamaktadır. Ancak yabancı mahkeme ilamı çocuğun velayetini ister eşlerden birine vermiş olsun ister her iki eşe birlikte vermiş olsun bunun tenfizi sağlanabilir.

Soybağının Tanıma Tenfizi

Tanıma yolu evlilik birliği içerisinde doğan çocuklara karşı değil aksine evlilik dışı doğan çocuklar üzerinde kurulmak istenilen soybağı yoludur.

Tanıma yolu ile soybağının kurulabilmesi için kanunda öngörülen şekil şartlarına uyulması gerekir. Tanıma hukuka uygun yapıldığında geçmişe dönük çocuk ile baba arasında soybağı kurulur.

Tazminat Kararının Tanıma Tenfizi

Türk boşanma hukukunda boşanma dolayısıyla maddi ve manevi tazminat hükmü kurulduğu görülmektedir. Bazen ziynet eşyalarının da konu edildiği bu meselede ciddi tazminat miktarları görülmektedir.
Yabancı mahkeme ilamı da doğrudan boşanmaya bağlı tazminat hükmü içeriyorsa boşanmanın tanıma tenfizi davası ile bunun Türkiye’de geçerliliği sağlanabilecektir.

Mal Paylaşımı Kararının Tanıma Tenfizi

Türk boşanma hukukunda mal paylaşımı boşanma davasından sonra yapılacak bir işlemdir
Türk mahkemeleri nezdinde açılan boşanma tanıma tenfiz davasında mal paylaşımı tenfize konu edilebilecektir. Bunun icra edilebilirliği bakımından malların Türkiye’de olması önem taşır. Tenfiz sonrasında malların paylaşımı Türk icra hukuku kurallarına göre gerçekleştirilebilir.

Yabancı hakem kararlarının tanınması

Yabancı hakem kararlarının tanınması da tenfizine ilişkin hükümlere tâbidir.

Tanımanın Şartları nelerdir?

Tanımayla tenfiz arasındaki tek fark MÖHUK m.58/1 gereği tenfizin aksine tanımada sözleşmesel, yasal veya fiili karşılıklılık(mütekabiliyet) şartının aranmamasıdır.

Tanıma ile Tenfizde Görevli ve Yetkili Mahkeme nasıl belirlenir?

MÖHUK m. 51/1 gereği tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise MÖHUK m. 51/2 gereği kendisine karşı tenfizi istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yerleşim yeri mevcut değilse sâkin olduğu yer, sâkin olduğu bir yer mevcut değilse İstanbul, Ankara veya İzmir mahkemelerinden biridir.

Yabancı mahkemelerde kararın tanınması ve tenfiz edilmesine ilişkin kararlar 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 12. Fıkrasının 50-59. Maddeleri arasında toparlanmıştır.

Tanıma tenfiz mahkemelerine ilişkin kaynaklar;

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bu kanunun gerçekleşmesi adına oluşturulmuş yönetmeliğin tanıma tenfiz edilmesi için hükümleri
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası I-M sayılı Genelgesi’nin tenfiz hakkında ki 44. Maddesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun tenfiz davası
Yetkili mahkemenin 1360. Maddesi
Uluslararası antlaşmalar.

 Amerika Alaska Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yurt Dışında Boşanmış Bir Kişi Türkiye’de Boşanmış Sayılır Mı?

Yurt dışında boşanmış bir kişinin Türkiye’de boşanmış sayılmaz. Yurt dışında alınan boşanma kararının geçerli olması ancak bu konuda tanıma ve tenfiz davası açılması mümkündür. Yani yurt dışında boşanmış bir kişi Türk Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açmadığı sürece Yurt dışından aldığı boşanma kararı ile boşanmış sayılmaz. Türk nüfus kayıtlarında hala evli olarak gözükür.

İstanbul Tanıma ve Tenfiz Davasının Açılma Şartları Nelerdir

Yabancı mahkeme Kararı bulunmalı,
Yabancı mahkeme Kararı Kesinleşmiş olmalı,
Yabancı mahkeme Kararı Apostille Şerhi olmalı,

Yabancı mahkeme Kararı Kamu Düzenine Aykırı olmamalı,
Yabancı mahkeme Kararında karşılıklılık bulunmalı,
Yabancı mahkeme Kararına İtiraz edilmemiş olmalı,
Dürüstlük kurallarına aykırı davranılmamalı,
Yabancı mahkeme Kararının Karşı tarafa tebliğ ve itirazı varsa incelenmelidir.

Türkiye Tanıma Avukatı

Tanıma Tenfiz Davasının Duruşmalarına Tarafların Gelmesi Gerekli Midir?

Tanıma ve Tenfiz davaları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na tabi davalardır. Dolayısıyla kendisini bir avukat ile temsil etmeyen davacının dava ve duruşmalara takibi zorunludur.

Duruşmalara kendisinin ya da avukatının katılmaması halinde dava işlemden kaldırılır. Yenilenmemesi halinde ise “Davanın Açılmamış Sayılmasına” karar verilir.
Davalı ise duruşmalara hiçbir şekilde katılmak zorunda değildir. Davaya katılmayan davalının yokluğunda davaya devam olunarak karar verilir. Ancak davalıya her halükarda dava dilekçesinin ve duruşma tarihinin tebliğ edilmesi gereklidir. Yine davalıya mahkemece kararın tebliğ edilmesi zorunludur.

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?

Bir davanın ne kadar sürdüğü mahkemenin iş yoğunluğu, delilin toplanması ve adli tatil sürecine göre etkilenmektedir. Tanıma tenfiz davasının iki ya da üç ay kadar sürdüğü durumlar da olurken bir sene sürdüğü durumlar da olmaktadır. Dosya takibi önemlidir.

Tanıma Tenfiz Davasında Onay ve Apostil Ne Demektir?

Tanıma Tenfiz Davasında Onay yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma ilamının hangi merciden verildiğini belirten işleme denilmektedir.

Apostil ise Lahey Anlaşması’nı imzalayan ülkelerin birinde düzenlenen resmi belgelerin diğer ülkede ibrazını gerçekleştirebilmesini sağlar. Ülkede resmi evrakın diğer ülkede yasal olarak kullanımını sağlar. Resmi belgedeki kararı hangi ülke verdiyse apostil o ülkeden alınır.

İstanbul Tanıma tenfiz davası avukatlık ücretleri ne kadardır?

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmaktadır. Bir avukat, vekalet sunacağı davada asgari ücret tarifesinin altında bir vekalet ücreti belirleyemez. Tanıma tenfiz davasında avukatlık ücreti, asgari ücret tarifesi üzerinde belirlenebilir.

Tanıma Tenfiz Davası Sık Sorulan Sorular

Tanıma ve Tenfiz nasıl yapılır?

Boşanma tanıma tenfiz davasında öncelikle davacının kimliği ve fotokopisi gereklidir. Eğer dava avukat vekaleti ile açılıyorsa vekaletname gereklidir. En önemlisi yabancı mahkeme ilamının kendisi, kesinleşme şerhi, bunların yabancı mahkemece onaylanmış suretleri ve noter onaylı tercümeleri gereklidir.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma tenfiz kaç ay sürer?

Her iki taraf farklı boşanma avukatına vekalet vermiş ve tanıma tenfiz davası açılmış ise mahkemenin iş yoğunluğu da gözetilerek iki ya da üç ay içerisinde işlemler tamamlanacaktır. Ancak tanıma tenfiz davasında yalnızca tek taraf avukata vekalet vermiş ise yaklaşık on iki aya kadar süreç uzamaktadır.

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Türkiye ile tanıma tenfiz yapan ülkeler ?

Almanya, Fransa, Romanya, Tunus, KKTC, Belçika, İtalya, İngiltere, Bulgaristan, Moldova, Hollanda, Azerbaycan, Ürdün, Polonya, Cezayir, Çin, Arnavutluk, Gürcistan, İsviçre, Tacikistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya gibi 144 ülke bulunmaktadır.

Tanıma ve Tenfize ilişkin vekaletname nedir?

Aile mahkemesine açılacak olan boşanmanın tanınması ve tenfizi davasında avukatınızın sizin adınıza mahkemeden talepte bulunabilmesi, dava açabilmesi, davayı neticelendirebilmesi ve kesinleştirebilmesi için avukatlara özgü olarak verilen vekâletnameye ihtiyaç bulunmaktadır.

Almanya’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? , Yurtdışında boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Yurtdışında boşanan yeniden evlenebilir mi? , Fransa’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Hollanda’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Sorularınızın cevabı için İstanbul Boşanma Avukatı, Florya Aile Avukatı olarak Hukuk Büromuza danışabilirsiniz.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz şartları nelerdir?,
Tanıma tenfiz kararı nedir?,
Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?,

Tanıma ve Tenfiz nasıl yapılır?,
Mirasçılar tanıma davası açabilir mi?,
Tanıma tenfiz kararı nereden alınır?,
Tanıma tenfiz davasını kimler açabilir?,
Tanıma kararı nedir?,

Tenfiz davası ne kadar tutar?,
Tenfiz kararı nasıl alınır?, ,
Tenfiz edilmiş ne demek?,
Tenfizi nedir?,
Tenfiz kararı nasıl alınır?,

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?,
Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?,
Tenfiz davası neden açılır?,
Tanıma tenfiz davasının reddi,
Tanıma tenfiz nüfus müdürlüğü,

Tanıma tenfiz davası dilekçe örneği,
Tanıma tenfiz davası yetkili mahkeme,
Tanıma tenfiz davası yeni kanun,

Tanıma ve tenfiz davalarında karşı vekalet ücreti,
Tanıma tenfiz davası ücreti,
MÖHUK tanıma ve tenfiz,

Almanya Berlin Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Kategoriler
Tanıma Tenfiz Davası Blog

Amerika Alaska Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Amerika Alaska Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Bir mahkemenin verdiği karar kural olarak ait olduğu ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Ancak bazen bir ülke mahkemesinde verilen bir kararın başka bir ülke mahkemesince kabul edilmesi mümkün olabilmektedir. Tanıma, yabancı mahkemede alınan bir kararın Türkiye mahkemelerinde tanınması, tenfiz ise, karar ile ilgili bir icra varsa, bu icranın tenfizi amacıyla açılır.

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı ülke mahkemesince verilmiş bir kararın Türkiye’de tanınmasını ve icrasını mümkün kılacak mahkeme kararının alınmasını sağlayan davadır. Tanıma tenfiz davasında görevli mahkeme asliye mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise Davalının Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesidir.

Tanıma tenfiz davası açabilmek için hukuki yarar olmalıdır. Mahkeme yabancı mahkeme ilamının tanınmasında veya tenfizinde hukuki yarar görmezse talebi reddedecektir.

Amerika Alaska Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yabancı Mahkemelerden Alınan Kararlar Türkiye’de Geçerli Olur Mu?

MADDE 50 – (1) Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.
(2) Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.

Tanıma Tenfiz - Edirne Boşanmanın Tanınması
Tanıma Tenfiz – Edirne Boşanmanın Tanınması

Yabancı mahkemeler tarafından hukuk davalarına ilişkin olarak verilen kararların Türkiye’de uygulanabilmesi için Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz kararı alınması gerekir. Kanun hükmünde görüldüğü üzere hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş olan kararlar bakımından Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz kararı alınabilir. Ceza davalarına ilişkin verilen kararların tanıma ve tenfizi yapılamaz. Ancak ceza davalarının kararlarında kişisel haklarla ilgili hükümler yer alıyorsa bunların tanıma ve tenfizi mümkündür.

Yurtdışında boşanmış ancak Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmamış bireyler Türkiye sınırlarında evli gözükmeye devam ederler.

Her ne kadar büyük oranını boşanma davaları oluştursa da, tanıma tenfiz davaları başka davalarda da görülebilir.

Yabancı ülke mahkemeleri tarafından boşanmaya ilişkin verilen kararın Türkiye’de geçerliliğinin sağlanması için açılan davaya boşanmanın tanınması denir.

Tanima karari nedir?

Tanıma, yabancı bir mahkeme kararının kesin hüküm niteliğinin ülkemizde geçerli olması, sağlanması demektir. Yabancı mahkeme kararı için tanıma kararı verilmesi için yukarıda tenfize ilişkin açıklanan şartların sağlanması gerekmektedir. Ancak burada farklı olarak mütekabiliyet şartı aranmamaktadır.

Amerika Alaska Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Ve Tenfiz Davası Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

Tanıma ve tenfiz istemi mahkemeye dilekçe vermek suretiyle yapılır. Dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenmesi gerekir. Dilekçede yer alması gereken hususlar şunlardır:

 • Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri.
 • Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ile ilâmın tarih ve numarası ve hükmün özeti.
 • Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu.

Aynı zamanda tenfiz dilekçesine ek olarak eklenmesi gereken bazı belgeler vardır:

 • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 • İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Türk Milletlerarası Özel Hukukunda, yabancı mahkemelerin hukuk davalarına ilişkin olarak verdikleri ve o devletin kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların tenfizi ve tanınmasına ilişkin davalarda; tenfiz dilekçesine, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesinin; ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin eklenmesi zorunludur.

Bu belgelerde eksiklik varsa yargılama sırasında tamamlanması mümkündür. Bu kapsamda tanıma ve tenfizi istenen yabancı mahkeme kararının o makamlar tarafından onaylanmış aslının bulunması yeterlidir. Yabancı mahkeme tarafından ilama ait  örneğin verilmesi halinde; bu örnek ilamın onaylanması gerekir. Ancak ilamın bizzat aslı verilmişse “aslı ile aynı olduğu” şeklinde bir şerhin olması gerekmez. Aynı zamanda ilamın altında yabancı mahkeme hakiminin imzasının bulunmaması o ilamı “asıl” olmaktan çıkarmamaktadır.

Yabancı mahkemeden alınmış bir kararın tanıma ve tenfizinin istenebilmesi için o ilamın kesinleşmiş olması gerekir. Yani kararın başka bir üst merci veya başka bir merci tarafından görülmeye devam edilmiyor olması gerekir. Buna ilişkin olarak ilamın kesinleştiğine ilişkin yetkili makamlardan yazı alınması gerekir.

Amerika Alaska Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yurtdışında yaşayan Türkler nasıl boşanır?

Yabancı bir ülkede yaşayan Türk vatandaşları yaşadıkları ülkenin mahkemesince boşanabilir. Ancak kişiler farklı bir ülke mahkemesi önünde boşanmış olsa bile Türkiye’de evli sayılmaya devam edeceklerdir. Bundan dolayı yurtdışında boşanmanın Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi için dava açılması gereklidir.

Boşanma kararı tanıma mı tenfiz mi?

Yabancı mahkeme tarafından icrai nitelikteki kararların tanınması için açılan davadır. Boşanma kararı yanında velayet, nafaka, tazminat gibi icrai hükümlerin tanınması için davalar tenfiz davalarıdır. Tanıma davasından farkı icrai nitelikteki kararların tanınması için açılan dava olmasıdır.

Tanıma Tenfiz Davası Şartları

Ön Şartlar

-Yabancı mahkeme kararı

-Hukuk davasına ilişkin olma

-Kesinleşmiş olma

Esasa İlişkin Şartlar

-Mütekabiliyet

-Münhasır yetkiyi aşmama

-Kamu düzenine aykırı olmama

-Savunma hakkını ihlal etmemiş olma

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Gerekli Belgeler

-Yabancı mahkemede alınmış kararın aslı,

-Kararın Türkçe’ye noter tasdikli bir çevirisi,

-Davalı ve davacı kişilerin kimlik ve adres bilgileri,

-Mahkeme kararının apostil tasdiki

Apostil Nedir ?

Apostil, bir ülkede resmi makamlarca düzenlenen resmi belgelerin, başka bir ülkede geçerli sayılması için yapılan onaylama işlemidir. Belgeyi düzenleyen ülke tarafından söz konusu Resmi evrak üzerine “Apostil Şerhi” verilmek suretiyle, başkaca bir onaya gerek kalmaksızın başka bir ülkede geçerli sayılması amaçlanmaktadır.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Tenfiz Davası İçin İstenen Koşullar

-Tanıma Tenfiz Davası için davanın hükme bağlandığını gösteren resmi bir belge olması şartı aranır.

-Dava konusu ilham kesinleşmiş hüküm nitelikte olmalıdır.

-Açılan davanın ceza davası yerine hukuk davası olması şartı istenir.

-Türk mahkemelerinin yetkilerine dahil olmayan bir konuda dava açılması gerekir.

-Türk kamu düzenine açık bir şekilde aykırı herhangi bir durum olmaması gerekir.

-Kanunlar ihtilafı kurallarına uygun olunması gerekir.

Almanya Berlin Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Tenfiz Davasının Süresi

-Her iki tarafın da Türkiye’de avukatı varsa tenfiz davası bir hafta ila bir ay içerisinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası 3 ila 6 ay içinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir yabancı ülke vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası genellikle 6 ila 12 ay içinde sonuçlanmaktadır.

Taraflardan birinin Türkiye’de avukat tutmadığı hallerde tebligat yapılması, tebligatın ulaştırılması ve diğer unsurlara bağlı olarak bu süre uzayabilmektedir.

Tanıma Avukatı

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tanıma kararı nasıl alınır?

İlgili maddeye göre bu kararlar kendisine karşı tanıma veya tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sakin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Yurt dışında evlenmiş biri Türkiye’de boşanabilir mi?

Türkiye’de evlenip yurtdışında boşanma davası açarak evliliğini yabancı mahkeme kararı ile bitiren kişiler açısından yabancı ülke mahkemesinin vermiş olduğu boşanma kararı ülkemizde geçerli olmamaktadır. Milletlerarası Özel Hukuk’a göre her boşanma kararı bulunduğu ülke içerisinde geçerli olmaktadır.

Amerika Alaska Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

 • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 •  İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Görevli Mahkeme

Tenfiz Davası Şartları 

Tenfiz şartları
MADDE 54 – (1) Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dâhilinde verir:
a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması.

b) İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.

c) Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.

ç) O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan
birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.

Tenfiz ve tanıma davasının şartları ön şartlar ve esasa ilişkin şartlar olarak 2 türde ayrılır.

Almanya Berlin Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz ve Tanıma Davasında Ön Şartlar

 • Yabancı mahkemeden alınmış bir ilam olması gerekir. Yabancı idari merciiler tarafından verilen kararların tenfizi istenemez.
 • Tenfizi istenecek olan kararın hukuk davasına ilişkin olması gerekir. Ceza davalarına ilişkin verilen kararlar tenfize konu olmaz.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilmiş kararın kesinleşmiş olması gerekir. Yabancı ülkede o davaya ilişkin dosyanın kapanmış ve son kararın verilmiş olması gerekir. Yani davanın artık görülmüyor olmasıdır. Eğer dava üst merciide veya başka bir yüksek merciide görülmeye devam ediyorsa karar henüz kesinleşmemiş demektir.

Tenfiz ve Tanıma Davasında Esasa İlişkin Şartlar

 • Kararı tenfiz edilecek olan ülke ile Türkiye, karşılıklı olarak birbirlerinin yargı kararlarını tanıyor olması gerekir. Ancak tanıma için aynı şart geçerli değildir.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilen karar Türk hukukunun münhasır yetkisine giriyorsa dava reddedilir. Örneğin Türkiye’de bulunan taşınmazlar için Türk hukukunun uygulanması gerekir. Buna rağmen yabancı mahkemeden bir karar alınmışsa bu kararın tanıma ve tenfizi yapılamaz.

 

 • Yabancı mahkemeden alınan hükümün tanıma ve tenfizi yapılabilmesi için Türk kamu düzenine aykırılık taşımaması gerekir. Türk toplumunun örf adetlerine, Anayasa’nın temel ilkelerine aykırı olmaması gerekir.
 • Yabancı mahkemede davanın görülmesi sırasında tarafların savunma hakkı ihlal edilmemiş olması gerekir. Yani adil yargılanma hakkı kapsamında herkes tarafsız, bağımsız bir mahkemede kendini savunma hakkına sahiptir. Eğer bu hak ihlal edilerek karar verilmişse; kararın tanıma ve tenfizi yapılmaz.

 

Tenfiz İstemine Karşı Taraf İtiraz Edebilir Mi?

Tebliğ ve itiraz

MADDE 55 – (1) Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması ve tenfizi de aynı hükme tâbidir. Hasımsız ihtilâfsız kaza kararlarında tebliğ hükmü uygulanmaz. İstem, basit yargılama usulü
hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır.
(2) Karşı taraf ancak bu bölüm hükümlerine göre tenfiz şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilâmının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itiraz edebilir.

Tenfiz istemine ilişkin dilekçe karşı tarafa tebliğ edilir. Bu tebliğde duruşma günüde belirtilir. Karşı taraf, tenfiz istemine itiraz edebilir. Karşı taraf itiraz dilekçesinde;

 • yukarda sayılmış olan tenfiz şartlarının oluşmadığını
 • yabancı mahkemeden alınan kararın kısmen veya tamamen yerine getirilmiş olduğunu veya yerine getirilmesine engel bir sebep oluştuğunu ileri sürebilir.

Mahkeme Kararına İtiraz  

Tanıma ve tenfizi istenen karara ilişkin verilmiş olan mahkeme hükmüne itiraz edilmesi mümkündür. Karara karşı aksi bir yol öngörülmemişse önce istinaf yoluna daha sonra temyize başvuru yapılabilir. Zira bazı davaların istinaf yoluna başvurabilmesi için dava değerinin belirlenen miktarın üstünde olması gerekir. İstinaf yoluna başvurulmasıyla birlikte tenfiz kararının icrası durur. Yani ilk derece mahkemesinin tenfize ilişkin vermiş olduğu karar kesin hüküm ve kesin delil niteliğini taşımaz.

Yabancı Mahkemeden Alınan Karar İçin Tanıma Ve Tenfiz Davası Açma Süresi 

Yabancı mahkemeden alınan bir mahkeme ilamının Türkiye’de geçerlilik kazanması için açılacak olan tanıma ve tenfizi için dava açma süresi yoktur.

Tanıma ve tenfizi yapılan kararın icraya konulması için kanunda aksi öngörülmemişse 10 yıldır. Tanıma ve tenfize dayanılarak açılacak olan davalarda zamanaşımının başlangıç süresi ise Türk mahkemelerinde verilen kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlar.

 Amerika Alaska Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tenfizi ve Tanınması

Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.
Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.
Tanıma Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir.

Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Velayet Kararının Tanıma Tenfizi

Türk hukukunca çocuğun velayeti boşanma sonrasında ortak olarak kullanılamamaktadır. Ancak yabancı mahkeme ilamı çocuğun velayetini ister eşlerden birine vermiş olsun ister her iki eşe birlikte vermiş olsun bunun tenfizi sağlanabilir.

Soybağının Tanıma Tenfizi

Tanıma yolu evlilik birliği içerisinde doğan çocuklara karşı değil aksine evlilik dışı doğan çocuklar üzerinde kurulmak istenilen soybağı yoludur.

Tanıma yolu ile soybağının kurulabilmesi için kanunda öngörülen şekil şartlarına uyulması gerekir. Tanıma hukuka uygun yapıldığında geçmişe dönük çocuk ile baba arasında soybağı kurulur.

Tazminat Kararının Tanıma Tenfizi

Türk boşanma hukukunda boşanma dolayısıyla maddi ve manevi tazminat hükmü kurulduğu görülmektedir. Bazen ziynet eşyalarının da konu edildiği bu meselede ciddi tazminat miktarları görülmektedir.
Yabancı mahkeme ilamı da doğrudan boşanmaya bağlı tazminat hükmü içeriyorsa boşanmanın tanıma tenfizi davası ile bunun Türkiye’de geçerliliği sağlanabilecektir.

Mal Paylaşımı Kararının Tanıma Tenfizi

Türk boşanma hukukunda mal paylaşımı boşanma davasından sonra yapılacak bir işlemdir
Türk mahkemeleri nezdinde açılan boşanma tanıma tenfiz davasında mal paylaşımı tenfize konu edilebilecektir. Bunun icra edilebilirliği bakımından malların Türkiye’de olması önem taşır. Tenfiz sonrasında malların paylaşımı Türk icra hukuku kurallarına göre gerçekleştirilebilir.

Yabancı hakem kararlarının tanınması

Yabancı hakem kararlarının tanınması da tenfizine ilişkin hükümlere tâbidir.

Tanımanın Şartları nelerdir?

Tanımayla tenfiz arasındaki tek fark MÖHUK m.58/1 gereği tenfizin aksine tanımada sözleşmesel, yasal veya fiili karşılıklılık(mütekabiliyet) şartının aranmamasıdır.

Tanıma ile Tenfizde Görevli ve Yetkili Mahkeme nasıl belirlenir?

MÖHUK m. 51/1 gereği tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise MÖHUK m. 51/2 gereği kendisine karşı tenfizi istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yerleşim yeri mevcut değilse sâkin olduğu yer, sâkin olduğu bir yer mevcut değilse İstanbul, Ankara veya İzmir mahkemelerinden biridir.

Yabancı mahkemelerde kararın tanınması ve tenfiz edilmesine ilişkin kararlar 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 12. Fıkrasının 50-59. Maddeleri arasında toparlanmıştır.

Tanıma tenfiz mahkemelerine ilişkin kaynaklar;

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bu kanunun gerçekleşmesi adına oluşturulmuş yönetmeliğin tanıma tenfiz edilmesi için hükümleri
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası I-M sayılı Genelgesi’nin tenfiz hakkında ki 44. Maddesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun tenfiz davası
Yetkili mahkemenin 1360. Maddesi
Uluslararası antlaşmalar.

 Amerika Alaska Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yurt Dışında Boşanmış Bir Kişi Türkiye’de Boşanmış Sayılır Mı?

Yurt dışında boşanmış bir kişinin Türkiye’de boşanmış sayılmaz. Yurt dışında alınan boşanma kararının geçerli olması ancak bu konuda tanıma ve tenfiz davası açılması mümkündür. Yani yurt dışında boşanmış bir kişi Türk Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açmadığı sürece Yurt dışından aldığı boşanma kararı ile boşanmış sayılmaz. Türk nüfus kayıtlarında hala evli olarak gözükür.

İstanbul Tanıma ve Tenfiz Davasının Açılma Şartları Nelerdir

Yabancı mahkeme Kararı bulunmalı,
Yabancı mahkeme Kararı Kesinleşmiş olmalı,
Yabancı mahkeme Kararı Apostille Şerhi olmalı,

Yabancı mahkeme Kararı Kamu Düzenine Aykırı olmamalı,
Yabancı mahkeme Kararında karşılıklılık bulunmalı,
Yabancı mahkeme Kararına İtiraz edilmemiş olmalı,
Dürüstlük kurallarına aykırı davranılmamalı,
Yabancı mahkeme Kararının Karşı tarafa tebliğ ve itirazı varsa incelenmelidir.

Türkiye Tanıma Avukatı

Tanıma Tenfiz Davasının Duruşmalarına Tarafların Gelmesi Gerekli Midir?

Tanıma ve Tenfiz davaları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na tabi davalardır. Dolayısıyla kendisini bir avukat ile temsil etmeyen davacının dava ve duruşmalara takibi zorunludur.

Duruşmalara kendisinin ya da avukatının katılmaması halinde dava işlemden kaldırılır. Yenilenmemesi halinde ise “Davanın Açılmamış Sayılmasına” karar verilir.
Davalı ise duruşmalara hiçbir şekilde katılmak zorunda değildir. Davaya katılmayan davalının yokluğunda davaya devam olunarak karar verilir. Ancak davalıya her halükarda dava dilekçesinin ve duruşma tarihinin tebliğ edilmesi gereklidir. Yine davalıya mahkemece kararın tebliğ edilmesi zorunludur.

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?

Bir davanın ne kadar sürdüğü mahkemenin iş yoğunluğu, delilin toplanması ve adli tatil sürecine göre etkilenmektedir. Tanıma tenfiz davasının iki ya da üç ay kadar sürdüğü durumlar da olurken bir sene sürdüğü durumlar da olmaktadır. Dosya takibi önemlidir.

Tanıma Tenfiz Davasında Onay ve Apostil Ne Demektir?

Tanıma Tenfiz Davasında Onay yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma ilamının hangi merciden verildiğini belirten işleme denilmektedir.

Apostil ise Lahey Anlaşması’nı imzalayan ülkelerin birinde düzenlenen resmi belgelerin diğer ülkede ibrazını gerçekleştirebilmesini sağlar. Ülkede resmi evrakın diğer ülkede yasal olarak kullanımını sağlar. Resmi belgedeki kararı hangi ülke verdiyse apostil o ülkeden alınır.

İstanbul Tanıma tenfiz davası avukatlık ücretleri ne kadardır?

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmaktadır. Bir avukat, vekalet sunacağı davada asgari ücret tarifesinin altında bir vekalet ücreti belirleyemez. Tanıma tenfiz davasında avukatlık ücreti, asgari ücret tarifesi üzerinde belirlenebilir.

Tanıma Tenfiz Davası Sık Sorulan Sorular

Tanıma ve Tenfiz nasıl yapılır?

Boşanma tanıma tenfiz davasında öncelikle davacının kimliği ve fotokopisi gereklidir. Eğer dava avukat vekaleti ile açılıyorsa vekaletname gereklidir. En önemlisi yabancı mahkeme ilamının kendisi, kesinleşme şerhi, bunların yabancı mahkemece onaylanmış suretleri ve noter onaylı tercümeleri gereklidir.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma tenfiz kaç ay sürer?

Her iki taraf farklı boşanma avukatına vekalet vermiş ve tanıma tenfiz davası açılmış ise mahkemenin iş yoğunluğu da gözetilerek iki ya da üç ay içerisinde işlemler tamamlanacaktır. Ancak tanıma tenfiz davasında yalnızca tek taraf avukata vekalet vermiş ise yaklaşık on iki aya kadar süreç uzamaktadır.

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Türkiye ile tanıma tenfiz yapan ülkeler ?

Almanya, Fransa, Romanya, Tunus, KKTC, Belçika, İtalya, İngiltere, Bulgaristan, Moldova, Hollanda, Azerbaycan, Ürdün, Polonya, Cezayir, Çin, Arnavutluk, Gürcistan, İsviçre, Tacikistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya gibi 144 ülke bulunmaktadır.

Tanıma ve Tenfize ilişkin vekaletname nedir?

Aile mahkemesine açılacak olan boşanmanın tanınması ve tenfizi davasında avukatınızın sizin adınıza mahkemeden talepte bulunabilmesi, dava açabilmesi, davayı neticelendirebilmesi ve kesinleştirebilmesi için avukatlara özgü olarak verilen vekâletnameye ihtiyaç bulunmaktadır.

Almanya’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? , Yurtdışında boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Yurtdışında boşanan yeniden evlenebilir mi? , Fransa’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Hollanda’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Sorularınızın cevabı için İstanbul Boşanma Avukatı, Florya Aile Avukatı olarak Hukuk Büromuza danışabilirsiniz.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz şartları nelerdir?,
Tanıma tenfiz kararı nedir?,
Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?,

Tanıma ve Tenfiz nasıl yapılır?,
Mirasçılar tanıma davası açabilir mi?,
Tanıma tenfiz kararı nereden alınır?,
Tanıma tenfiz davasını kimler açabilir?,
Tanıma kararı nedir?,

Tenfiz davası ne kadar tutar?,
Tenfiz kararı nasıl alınır?, ,
Tenfiz edilmiş ne demek?,
Tenfizi nedir?,
Tenfiz kararı nasıl alınır?,

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?,
Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?,
Tenfiz davası neden açılır?,
Tanıma tenfiz davasının reddi,
Tanıma tenfiz nüfus müdürlüğü,

Tanıma tenfiz davası dilekçe örneği,
Tanıma tenfiz davası yetkili mahkeme,
Tanıma tenfiz davası yeni kanun,

Tanıma ve tenfiz davalarında karşı vekalet ücreti,
Tanıma tenfiz davası ücreti,
MÖHUK tanıma ve tenfiz,

Almanya Berlin Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Kategoriler
Tanıma Tenfiz Davası Blog

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Bir mahkemenin verdiği karar kural olarak ait olduğu ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Ancak bazen bir ülke mahkemesinde verilen bir kararın başka bir ülke mahkemesince kabul edilmesi mümkün olabilmektedir. Tanıma, yabancı mahkemede alınan bir kararın Türkiye mahkemelerinde tanınması, tenfiz ise, karar ile ilgili bir icra varsa, bu icranın tenfizi amacıyla açılır.

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı ülke mahkemesince verilmiş bir kararın Türkiye’de tanınmasını ve icrasını mümkün kılacak mahkeme kararının alınmasını sağlayan davadır. Tanıma tenfiz davasında görevli mahkeme asliye mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise Davalının Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesidir.

Tanıma tenfiz davası açabilmek için hukuki yarar olmalıdır. Mahkeme yabancı mahkeme ilamının tanınmasında veya tenfizinde hukuki yarar görmezse talebi reddedecektir.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yabancı Mahkemelerden Alınan Kararlar Türkiye’de Geçerli Olur Mu?

MADDE 50 – (1) Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.
(2) Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.

Tanıma Tenfiz - Edirne Boşanmanın Tanınması
Tanıma Tenfiz – Edirne Boşanmanın Tanınması

Yabancı mahkemeler tarafından hukuk davalarına ilişkin olarak verilen kararların Türkiye’de uygulanabilmesi için Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz kararı alınması gerekir. Kanun hükmünde görüldüğü üzere hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş olan kararlar bakımından Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz kararı alınabilir. Ceza davalarına ilişkin verilen kararların tanıma ve tenfizi yapılamaz. Ancak ceza davalarının kararlarında kişisel haklarla ilgili hükümler yer alıyorsa bunların tanıma ve tenfizi mümkündür.

Yurtdışında boşanmış ancak Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmamış bireyler Türkiye sınırlarında evli gözükmeye devam ederler.

Her ne kadar büyük oranını boşanma davaları oluştursa da, tanıma tenfiz davaları başka davalarda da görülebilir.

Yabancı ülke mahkemeleri tarafından boşanmaya ilişkin verilen kararın Türkiye’de geçerliliğinin sağlanması için açılan davaya boşanmanın tanınması denir.

Tanima karari nedir?

Tanıma, yabancı bir mahkeme kararının kesin hüküm niteliğinin ülkemizde geçerli olması, sağlanması demektir. Yabancı mahkeme kararı için tanıma kararı verilmesi için yukarıda tenfize ilişkin açıklanan şartların sağlanması gerekmektedir. Ancak burada farklı olarak mütekabiliyet şartı aranmamaktadır.

[njwa_button id=”7336″]

Tanıma Ve Tenfiz Davası Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

Tanıma ve tenfiz istemi mahkemeye dilekçe vermek suretiyle yapılır. Dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenmesi gerekir. Dilekçede yer alması gereken hususlar şunlardır:

 • Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri.
 • Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ile ilâmın tarih ve numarası ve hükmün özeti.
 • Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu.

Aynı zamanda tenfiz dilekçesine ek olarak eklenmesi gereken bazı belgeler vardır:

 • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 • İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Türk Milletlerarası Özel Hukukunda, yabancı mahkemelerin hukuk davalarına ilişkin olarak verdikleri ve o devletin kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların tenfizi ve tanınmasına ilişkin davalarda; tenfiz dilekçesine, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesinin; ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin eklenmesi zorunludur.

Bu belgelerde eksiklik varsa yargılama sırasında tamamlanması mümkündür. Bu kapsamda tanıma ve tenfizi istenen yabancı mahkeme kararının o makamlar tarafından onaylanmış aslının bulunması yeterlidir. Yabancı mahkeme tarafından ilama ait  örneğin verilmesi halinde; bu örnek ilamın onaylanması gerekir. Ancak ilamın bizzat aslı verilmişse “aslı ile aynı olduğu” şeklinde bir şerhin olması gerekmez. Aynı zamanda ilamın altında yabancı mahkeme hakiminin imzasının bulunmaması o ilamı “asıl” olmaktan çıkarmamaktadır.

Yabancı mahkemeden alınmış bir kararın tanıma ve tenfizinin istenebilmesi için o ilamın kesinleşmiş olması gerekir. Yani kararın başka bir üst merci veya başka bir merci tarafından görülmeye devam edilmiyor olması gerekir. Buna ilişkin olarak ilamın kesinleştiğine ilişkin yetkili makamlardan yazı alınması gerekir.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yurtdışında yaşayan Türkler nasıl boşanır?

Yabancı bir ülkede yaşayan Türk vatandaşları yaşadıkları ülkenin mahkemesince boşanabilir. Ancak kişiler farklı bir ülke mahkemesi önünde boşanmış olsa bile Türkiye’de evli sayılmaya devam edeceklerdir. Bundan dolayı yurtdışında boşanmanın Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi için dava açılması gereklidir.

Boşanma kararı tanıma mı tenfiz mi?

Yabancı mahkeme tarafından icrai nitelikteki kararların tanınması için açılan davadır. Boşanma kararı yanında velayet, nafaka, tazminat gibi icrai hükümlerin tanınması için davalar tenfiz davalarıdır. Tanıma davasından farkı icrai nitelikteki kararların tanınması için açılan dava olmasıdır.

Tanıma Tenfiz Davası Şartları

Ön Şartlar

-Yabancı mahkeme kararı

-Hukuk davasına ilişkin olma

-Kesinleşmiş olma

Esasa İlişkin Şartlar

-Mütekabiliyet

-Münhasır yetkiyi aşmama

-Kamu düzenine aykırı olmama

-Savunma hakkını ihlal etmemiş olma

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Gerekli Belgeler

-Yabancı mahkemede alınmış kararın aslı,

-Kararın Türkçe’ye noter tasdikli bir çevirisi,

-Davalı ve davacı kişilerin kimlik ve adres bilgileri,

-Mahkeme kararının apostil tasdiki

Apostil Nedir ?

Apostil, bir ülkede resmi makamlarca düzenlenen resmi belgelerin, başka bir ülkede geçerli sayılması için yapılan onaylama işlemidir. Belgeyi düzenleyen ülke tarafından söz konusu Resmi evrak üzerine “Apostil Şerhi” verilmek suretiyle, başkaca bir onaya gerek kalmaksızın başka bir ülkede geçerli sayılması amaçlanmaktadır.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Tenfiz Davası İçin İstenen Koşullar

-Tanıma Tenfiz Davası için davanın hükme bağlandığını gösteren resmi bir belge olması şartı aranır.

-Dava konusu ilham kesinleşmiş hüküm nitelikte olmalıdır.

-Açılan davanın ceza davası yerine hukuk davası olması şartı istenir.

-Türk mahkemelerinin yetkilerine dahil olmayan bir konuda dava açılması gerekir.

-Türk kamu düzenine açık bir şekilde aykırı herhangi bir durum olmaması gerekir.

-Kanunlar ihtilafı kurallarına uygun olunması gerekir.

Almanya Berlin Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Tenfiz Davasının Süresi

-Her iki tarafın da Türkiye’de avukatı varsa tenfiz davası bir hafta ila bir ay içerisinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası 3 ila 6 ay içinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir yabancı ülke vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası genellikle 6 ila 12 ay içinde sonuçlanmaktadır.

Taraflardan birinin Türkiye’de avukat tutmadığı hallerde tebligat yapılması, tebligatın ulaştırılması ve diğer unsurlara bağlı olarak bu süre uzayabilmektedir.

Tanıma Avukatı

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tanıma kararı nasıl alınır?

İlgili maddeye göre bu kararlar kendisine karşı tanıma veya tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sakin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Yurt dışında evlenmiş biri Türkiye’de boşanabilir mi?

Türkiye’de evlenip yurtdışında boşanma davası açarak evliliğini yabancı mahkeme kararı ile bitiren kişiler açısından yabancı ülke mahkemesinin vermiş olduğu boşanma kararı ülkemizde geçerli olmamaktadır. Milletlerarası Özel Hukuk’a göre her boşanma kararı bulunduğu ülke içerisinde geçerli olmaktadır.

Almanya Berlin Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

 • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 •  İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Görevli Mahkeme

Tenfiz Davası Şartları 

Tenfiz şartları
MADDE 54 – (1) Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dâhilinde verir:
a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması.

b) İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.

c) Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.

ç) O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan
birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.

Tenfiz ve tanıma davasının şartları ön şartlar ve esasa ilişkin şartlar olarak 2 türde ayrılır.

Almanya Berlin Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz ve Tanıma Davasında Ön Şartlar

 • Yabancı mahkemeden alınmış bir ilam olması gerekir. Yabancı idari merciiler tarafından verilen kararların tenfizi istenemez.
 • Tenfizi istenecek olan kararın hukuk davasına ilişkin olması gerekir. Ceza davalarına ilişkin verilen kararlar tenfize konu olmaz.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilmiş kararın kesinleşmiş olması gerekir. Yabancı ülkede o davaya ilişkin dosyanın kapanmış ve son kararın verilmiş olması gerekir. Yani davanın artık görülmüyor olmasıdır. Eğer dava üst merciide veya başka bir yüksek merciide görülmeye devam ediyorsa karar henüz kesinleşmemiş demektir.

Tenfiz ve Tanıma Davasında Esasa İlişkin Şartlar

 • Kararı tenfiz edilecek olan ülke ile Türkiye, karşılıklı olarak birbirlerinin yargı kararlarını tanıyor olması gerekir. Ancak tanıma için aynı şart geçerli değildir.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilen karar Türk hukukunun münhasır yetkisine giriyorsa dava reddedilir. Örneğin Türkiye’de bulunan taşınmazlar için Türk hukukunun uygulanması gerekir. Buna rağmen yabancı mahkemeden bir karar alınmışsa bu kararın tanıma ve tenfizi yapılamaz.

 

 • Yabancı mahkemeden alınan hükümün tanıma ve tenfizi yapılabilmesi için Türk kamu düzenine aykırılık taşımaması gerekir. Türk toplumunun örf adetlerine, Anayasa’nın temel ilkelerine aykırı olmaması gerekir.
 • Yabancı mahkemede davanın görülmesi sırasında tarafların savunma hakkı ihlal edilmemiş olması gerekir. Yani adil yargılanma hakkı kapsamında herkes tarafsız, bağımsız bir mahkemede kendini savunma hakkına sahiptir. Eğer bu hak ihlal edilerek karar verilmişse; kararın tanıma ve tenfizi yapılmaz.

 

Tenfiz İstemine Karşı Taraf İtiraz Edebilir Mi?

Tebliğ ve itiraz

MADDE 55 – (1) Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması ve tenfizi de aynı hükme tâbidir. Hasımsız ihtilâfsız kaza kararlarında tebliğ hükmü uygulanmaz. İstem, basit yargılama usulü
hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır.
(2) Karşı taraf ancak bu bölüm hükümlerine göre tenfiz şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilâmının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itiraz edebilir.

Tenfiz istemine ilişkin dilekçe karşı tarafa tebliğ edilir. Bu tebliğde duruşma günüde belirtilir. Karşı taraf, tenfiz istemine itiraz edebilir. Karşı taraf itiraz dilekçesinde;

 • yukarda sayılmış olan tenfiz şartlarının oluşmadığını
 • yabancı mahkemeden alınan kararın kısmen veya tamamen yerine getirilmiş olduğunu veya yerine getirilmesine engel bir sebep oluştuğunu ileri sürebilir.

Mahkeme Kararına İtiraz  

Tanıma ve tenfizi istenen karara ilişkin verilmiş olan mahkeme hükmüne itiraz edilmesi mümkündür. Karara karşı aksi bir yol öngörülmemişse önce istinaf yoluna daha sonra temyize başvuru yapılabilir. Zira bazı davaların istinaf yoluna başvurabilmesi için dava değerinin belirlenen miktarın üstünde olması gerekir. İstinaf yoluna başvurulmasıyla birlikte tenfiz kararının icrası durur. Yani ilk derece mahkemesinin tenfize ilişkin vermiş olduğu karar kesin hüküm ve kesin delil niteliğini taşımaz.

Yabancı Mahkemeden Alınan Karar İçin Tanıma Ve Tenfiz Davası Açma Süresi 

Yabancı mahkemeden alınan bir mahkeme ilamının Türkiye’de geçerlilik kazanması için açılacak olan tanıma ve tenfizi için dava açma süresi yoktur.

Tanıma ve tenfizi yapılan kararın icraya konulması için kanunda aksi öngörülmemişse 10 yıldır. Tanıma ve tenfize dayanılarak açılacak olan davalarda zamanaşımının başlangıç süresi ise Türk mahkemelerinde verilen kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlar.

Almanya Berlin Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tenfizi ve Tanınması

Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.
Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.
Tanıma Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir.

Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Velayet Kararının Tanıma Tenfizi

Türk hukukunca çocuğun velayeti boşanma sonrasında ortak olarak kullanılamamaktadır. Ancak yabancı mahkeme ilamı çocuğun velayetini ister eşlerden birine vermiş olsun ister her iki eşe birlikte vermiş olsun bunun tenfizi sağlanabilir.

Soybağının Tanıma Tenfizi

Tanıma yolu evlilik birliği içerisinde doğan çocuklara karşı değil aksine evlilik dışı doğan çocuklar üzerinde kurulmak istenilen soybağı yoludur.

Tanıma yolu ile soybağının kurulabilmesi için kanunda öngörülen şekil şartlarına uyulması gerekir. Tanıma hukuka uygun yapıldığında geçmişe dönük çocuk ile baba arasında soybağı kurulur.

Tazminat Kararının Tanıma Tenfizi

Türk boşanma hukukunda boşanma dolayısıyla maddi ve manevi tazminat hükmü kurulduğu görülmektedir. Bazen ziynet eşyalarının da konu edildiği bu meselede ciddi tazminat miktarları görülmektedir.
Yabancı mahkeme ilamı da doğrudan boşanmaya bağlı tazminat hükmü içeriyorsa boşanmanın tanıma tenfizi davası ile bunun Türkiye’de geçerliliği sağlanabilecektir.

Mal Paylaşımı Kararının Tanıma Tenfizi

Türk boşanma hukukunda mal paylaşımı boşanma davasından sonra yapılacak bir işlemdir
Türk mahkemeleri nezdinde açılan boşanma tanıma tenfiz davasında mal paylaşımı tenfize konu edilebilecektir. Bunun icra edilebilirliği bakımından malların Türkiye’de olması önem taşır. Tenfiz sonrasında malların paylaşımı Türk icra hukuku kurallarına göre gerçekleştirilebilir.

Yabancı hakem kararlarının tanınması

Yabancı hakem kararlarının tanınması da tenfizine ilişkin hükümlere tâbidir.

Tanımanın Şartları nelerdir?

Tanımayla tenfiz arasındaki tek fark MÖHUK m.58/1 gereği tenfizin aksine tanımada sözleşmesel, yasal veya fiili karşılıklılık(mütekabiliyet) şartının aranmamasıdır.

Tanıma ile Tenfizde Görevli ve Yetkili Mahkeme nasıl belirlenir?

MÖHUK m. 51/1 gereği tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise MÖHUK m. 51/2 gereği kendisine karşı tenfizi istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yerleşim yeri mevcut değilse sâkin olduğu yer, sâkin olduğu bir yer mevcut değilse İstanbul, Ankara veya İzmir mahkemelerinden biridir.

Yabancı mahkemelerde kararın tanınması ve tenfiz edilmesine ilişkin kararlar 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 12. Fıkrasının 50-59. Maddeleri arasında toparlanmıştır.

Tanıma tenfiz mahkemelerine ilişkin kaynaklar;

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bu kanunun gerçekleşmesi adına oluşturulmuş yönetmeliğin tanıma tenfiz edilmesi için hükümleri
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası I-M sayılı Genelgesi’nin tenfiz hakkında ki 44. Maddesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun tenfiz davası
Yetkili mahkemenin 1360. Maddesi
Uluslararası antlaşmalar.

Uluslararası Hukuk-Tanıma Tenfiz Davası Avukatı *2022

Yurt Dışında Boşanmış Bir Kişi Türkiye’de Boşanmış Sayılır Mı?

Yurt dışında boşanmış bir kişinin Türkiye’de boşanmış sayılmaz. Yurt dışında alınan boşanma kararının geçerli olması ancak bu konuda tanıma ve tenfiz davası açılması mümkündür. Yani yurt dışında boşanmış bir kişi Türk Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açmadığı sürece Yurt dışından aldığı boşanma kararı ile boşanmış sayılmaz. Türk nüfus kayıtlarında hala evli olarak gözükür.

İstanbul Tanıma ve Tenfiz Davasının Açılma Şartları Nelerdir

Yabancı mahkeme Kararı bulunmalı,
Yabancı mahkeme Kararı Kesinleşmiş olmalı,
Yabancı mahkeme Kararı Apostille Şerhi olmalı,

Yabancı mahkeme Kararı Kamu Düzenine Aykırı olmamalı,
Yabancı mahkeme Kararında karşılıklılık bulunmalı,
Yabancı mahkeme Kararına İtiraz edilmemiş olmalı,
Dürüstlük kurallarına aykırı davranılmamalı,
Yabancı mahkeme Kararının Karşı tarafa tebliğ ve itirazı varsa incelenmelidir.

Türkiye Tanıma Avukatı

Tanıma Tenfiz Davasının Duruşmalarına Tarafların Gelmesi Gerekli Midir?

Tanıma ve Tenfiz davaları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na tabi davalardır. Dolayısıyla kendisini bir avukat ile temsil etmeyen davacının dava ve duruşmalara takibi zorunludur.

Duruşmalara kendisinin ya da avukatının katılmaması halinde dava işlemden kaldırılır. Yenilenmemesi halinde ise “Davanın Açılmamış Sayılmasına” karar verilir.
Davalı ise duruşmalara hiçbir şekilde katılmak zorunda değildir. Davaya katılmayan davalının yokluğunda davaya devam olunarak karar verilir. Ancak davalıya her halükarda dava dilekçesinin ve duruşma tarihinin tebliğ edilmesi gereklidir. Yine davalıya mahkemece kararın tebliğ edilmesi zorunludur.

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?

Bir davanın ne kadar sürdüğü mahkemenin iş yoğunluğu, delilin toplanması ve adli tatil sürecine göre etkilenmektedir. Tanıma tenfiz davasının iki ya da üç ay kadar sürdüğü durumlar da olurken bir sene sürdüğü durumlar da olmaktadır. Dosya takibi önemlidir.

Tanıma Tenfiz Davasında Onay ve Apostil Ne Demektir?

Tanıma Tenfiz Davasında Onay yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma ilamının hangi merciden verildiğini belirten işleme denilmektedir.

Apostil ise Lahey Anlaşması’nı imzalayan ülkelerin birinde düzenlenen resmi belgelerin diğer ülkede ibrazını gerçekleştirebilmesini sağlar. Ülkede resmi evrakın diğer ülkede yasal olarak kullanımını sağlar. Resmi belgedeki kararı hangi ülke verdiyse apostil o ülkeden alınır.

İstanbul Tanıma tenfiz davası avukatlık ücretleri ne kadardır?

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmaktadır. Bir avukat, vekalet sunacağı davada asgari ücret tarifesinin altında bir vekalet ücreti belirleyemez. Tanıma tenfiz davasında avukatlık ücreti, asgari ücret tarifesi üzerinde belirlenebilir.

Tanıma Tenfiz Davası Sık Sorulan Sorular

Tanıma ve Tenfiz nasıl yapılır?

Boşanma tanıma tenfiz davasında öncelikle davacının kimliği ve fotokopisi gereklidir. Eğer dava avukat vekaleti ile açılıyorsa vekaletname gereklidir. En önemlisi yabancı mahkeme ilamının kendisi, kesinleşme şerhi, bunların yabancı mahkemece onaylanmış suretleri ve noter onaylı tercümeleri gereklidir.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma tenfiz kaç ay sürer?

Her iki taraf farklı boşanma avukatına vekalet vermiş ve tanıma tenfiz davası açılmış ise mahkemenin iş yoğunluğu da gözetilerek iki ya da üç ay içerisinde işlemler tamamlanacaktır. Ancak tanıma tenfiz davasında yalnızca tek taraf avukata vekalet vermiş ise yaklaşık on iki aya kadar süreç uzamaktadır.

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Türkiye ile tanıma tenfiz yapan ülkeler ?

Almanya, Fransa, Romanya, Tunus, KKTC, Belçika, İtalya, İngiltere, Bulgaristan, Moldova, Hollanda, Azerbaycan, Ürdün, Polonya, Cezayir, Çin, Arnavutluk, Gürcistan, İsviçre, Tacikistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya gibi 144 ülke bulunmaktadır.

Tanıma ve Tenfize ilişkin vekaletname nedir?

Aile mahkemesine açılacak olan boşanmanın tanınması ve tenfizi davasında avukatınızın sizin adınıza mahkemeden talepte bulunabilmesi, dava açabilmesi, davayı neticelendirebilmesi ve kesinleştirebilmesi için avukatlara özgü olarak verilen vekâletnameye ihtiyaç bulunmaktadır.

Almanya’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? , Yurtdışında boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Yurtdışında boşanan yeniden evlenebilir mi? , Fransa’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Hollanda’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Sorularınızın cevabı için İstanbul Boşanma Avukatı, Florya Aile Avukatı olarak Hukuk Büromuza danışabilirsiniz.

Amerika Washington Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz şartları nelerdir?,
Tanıma tenfiz kararı nedir?,
Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?,

Tanıma ve Tenfiz nasıl yapılır?,
Mirasçılar tanıma davası açabilir mi?,
Tanıma tenfiz kararı nereden alınır?,
Tanıma tenfiz davasını kimler açabilir?,
Tanıma kararı nedir?,

Tenfiz davası ne kadar tutar?,
Tenfiz kararı nasıl alınır?, ,
Tenfiz edilmiş ne demek?,
Tenfizi nedir?,
Tenfiz kararı nasıl alınır?,

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?,
Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?,
Tenfiz davası neden açılır?,
Tanıma tenfiz davasının reddi,
Tanıma tenfiz nüfus müdürlüğü,

Tanıma tenfiz davası dilekçe örneği,
Tanıma tenfiz davası yetkili mahkeme,
Tanıma tenfiz davası yeni kanun,

Tanıma ve tenfiz davalarında karşı vekalet ücreti,
Tanıma tenfiz davası ücreti,
MÖHUK tanıma ve tenfiz,

Almanya Berlin Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Kategoriler
Tanıma Tenfiz Davası Blog

Amerika Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Amerika Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Bir mahkemenin verdiği karar kural olarak ait olduğu ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Ancak bazen bir ülke mahkemesinde verilen bir kararın başka bir ülke mahkemesince kabul edilmesi mümkün olabilmektedir. Tanıma, yabancı mahkemede alınan bir kararın Türkiye mahkemelerinde tanınması, tenfiz ise, karar ile ilgili bir icra varsa, bu icranın tenfizi amacıyla açılır.

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı ülke mahkemesince verilmiş bir kararın Türkiye’de tanınmasını ve icrasını mümkün kılacak mahkeme kararının alınmasını sağlayan davadır. Tanıma tenfiz davasında görevli mahkeme asliye mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise Davalının Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesidir.

Tanıma tenfiz davası açabilmek için hukuki yarar olmalıdır. Mahkeme yabancı mahkeme ilamının tanınmasında veya tenfizinde hukuki yarar görmezse talebi reddedecektir.

Amerika Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yabancı Mahkemelerden Alınan Kararlar Türkiye’de Geçerli Olur Mu?

MADDE 50 – (1) Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.
(2) Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.

Tanıma Tenfiz - Edirne Boşanmanın Tanınması
Tanıma Tenfiz – Edirne Boşanmanın Tanınması

Yabancı mahkemeler tarafından hukuk davalarına ilişkin olarak verilen kararların Türkiye’de uygulanabilmesi için Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz kararı alınması gerekir. Kanun hükmünde görüldüğü üzere hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş olan kararlar bakımından Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz kararı alınabilir. Ceza davalarına ilişkin verilen kararların tanıma ve tenfizi yapılamaz. Ancak ceza davalarının kararlarında kişisel haklarla ilgili hükümler yer alıyorsa bunların tanıma ve tenfizi mümkündür.

Yurtdışında boşanmış ancak Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmamış bireyler Türkiye sınırlarında evli gözükmeye devam ederler.

Her ne kadar büyük oranını boşanma davaları oluştursa da, tanıma tenfiz davaları başka davalarda da görülebilir.

Yabancı ülke mahkemeleri tarafından boşanmaya ilişkin verilen kararın Türkiye’de geçerliliğinin sağlanması için açılan davaya boşanmanın tanınması denir.

Tanima karari nedir?

Tanıma, yabancı bir mahkeme kararının kesin hüküm niteliğinin ülkemizde geçerli olması, sağlanması demektir. Yabancı mahkeme kararı için tanıma kararı verilmesi için yukarıda tenfize ilişkin açıklanan şartların sağlanması gerekmektedir. Ancak burada farklı olarak mütekabiliyet şartı aranmamaktadır.

[njwa_button id=”7336″]

Tanıma Ve Tenfiz Davası Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

Tanıma ve tenfiz istemi mahkemeye dilekçe vermek suretiyle yapılır. Dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenmesi gerekir. Dilekçede yer alması gereken hususlar şunlardır:

 • Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri.
 • Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ile ilâmın tarih ve numarası ve hükmün özeti.
 • Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu.

Aynı zamanda tenfiz dilekçesine ek olarak eklenmesi gereken bazı belgeler vardır:

 • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 • İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Türk Milletlerarası Özel Hukukunda, yabancı mahkemelerin hukuk davalarına ilişkin olarak verdikleri ve o devletin kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların tenfizi ve tanınmasına ilişkin davalarda; tenfiz dilekçesine, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesinin; ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin eklenmesi zorunludur.

Bu belgelerde eksiklik varsa yargılama sırasında tamamlanması mümkündür. Bu kapsamda tanıma ve tenfizi istenen yabancı mahkeme kararının o makamlar tarafından onaylanmış aslının bulunması yeterlidir. Yabancı mahkeme tarafından ilama ait  örneğin verilmesi halinde; bu örnek ilamın onaylanması gerekir. Ancak ilamın bizzat aslı verilmişse “aslı ile aynı olduğu” şeklinde bir şerhin olması gerekmez. Aynı zamanda ilamın altında yabancı mahkeme hakiminin imzasının bulunmaması o ilamı “asıl” olmaktan çıkarmamaktadır.

Yabancı mahkemeden alınmış bir kararın tanıma ve tenfizinin istenebilmesi için o ilamın kesinleşmiş olması gerekir. Yani kararın başka bir üst merci veya başka bir merci tarafından görülmeye devam edilmiyor olması gerekir. Buna ilişkin olarak ilamın kesinleştiğine ilişkin yetkili makamlardan yazı alınması gerekir.

Almanya Berlin Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yurtdışında yaşayan Türkler nasıl boşanır?

Yabancı bir ülkede yaşayan Türk vatandaşları yaşadıkları ülkenin mahkemesince boşanabilir. Ancak kişiler farklı bir ülke mahkemesi önünde boşanmış olsa bile Türkiye’de evli sayılmaya devam edeceklerdir. Bundan dolayı yurtdışında boşanmanın Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi için dava açılması gereklidir.

Boşanma kararı tanıma mı tenfiz mi?

Yabancı mahkeme tarafından icrai nitelikteki kararların tanınması için açılan davadır. Boşanma kararı yanında velayet, nafaka, tazminat gibi icrai hükümlerin tanınması için davalar tenfiz davalarıdır. Tanıma davasından farkı icrai nitelikteki kararların tanınması için açılan dava olmasıdır.

Tanıma Tenfiz Davası Şartları

Ön Şartlar

-Yabancı mahkeme kararı

-Hukuk davasına ilişkin olma

-Kesinleşmiş olma

Esasa İlişkin Şartlar

-Mütekabiliyet

-Münhasır yetkiyi aşmama

-Kamu düzenine aykırı olmama

-Savunma hakkını ihlal etmemiş olma

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Gerekli Belgeler

-Yabancı mahkemede alınmış kararın aslı,

-Kararın Türkçe’ye noter tasdikli bir çevirisi,

-Davalı ve davacı kişilerin kimlik ve adres bilgileri,

-Mahkeme kararının apostil tasdiki

Apostil Nedir ?

Apostil, bir ülkede resmi makamlarca düzenlenen resmi belgelerin, başka bir ülkede geçerli sayılması için yapılan onaylama işlemidir. Belgeyi düzenleyen ülke tarafından söz konusu Resmi evrak üzerine “Apostil Şerhi” verilmek suretiyle, başkaca bir onaya gerek kalmaksızın başka bir ülkede geçerli sayılması amaçlanmaktadır.

Tanıma Tenfiz Davası İçin İstenen Koşullar

-Tanıma Tenfiz Davası için davanın hükme bağlandığını gösteren resmi bir belge olması şartı aranır.

-Dava konusu ilham kesinleşmiş hüküm nitelikte olmalıdır.

-Açılan davanın ceza davası yerine hukuk davası olması şartı istenir.

-Türk mahkemelerinin yetkilerine dahil olmayan bir konuda dava açılması gerekir.

-Türk kamu düzenine açık bir şekilde aykırı herhangi bir durum olmaması gerekir.

-Kanunlar ihtilafı kurallarına uygun olunması gerekir.

Almanya Berlin Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tanıma Tenfiz Davasının Süresi

-Her iki tarafın da Türkiye’de avukatı varsa tenfiz davası bir hafta ila bir ay içerisinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası 3 ila 6 ay içinde sonuçlanacaktır.

-Taraflardan birinin yurtdışında yaşayan bir yabancı ülke vatandaşı olması ve Türkiye’de avukat tutmaması durumunda tenfiz davası genellikle 6 ila 12 ay içinde sonuçlanmaktadır.

Taraflardan birinin Türkiye’de avukat tutmadığı hallerde tebligat yapılması, tebligatın ulaştırılması ve diğer unsurlara bağlı olarak bu süre uzayabilmektedir.

Tanıma Avukatı

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tanıma kararı nasıl alınır?

İlgili maddeye göre bu kararlar kendisine karşı tanıma veya tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sakin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Yurt dışında evlenmiş biri Türkiye’de boşanabilir mi?

Türkiye’de evlenip yurtdışında boşanma davası açarak evliliğini yabancı mahkeme kararı ile bitiren kişiler açısından yabancı ülke mahkemesinin vermiş olduğu boşanma kararı ülkemizde geçerli olmamaktadır. Milletlerarası Özel Hukuk’a göre her boşanma kararı bulunduğu ülke içerisinde geçerli olmaktadır.

Almanya Berlin Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

 • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 •  İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Görevli Mahkeme

Tenfiz Davası Şartları 

Tenfiz şartları
MADDE 54 – (1) Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dâhilinde verir:
a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması.

b) İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.

c) Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.

ç) O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan
birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.

Tenfiz ve tanıma davasının şartları ön şartlar ve esasa ilişkin şartlar olarak 2 türde ayrılır.

Almanya Berlin Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz ve Tanıma Davasında Ön Şartlar

 • Yabancı mahkemeden alınmış bir ilam olması gerekir. Yabancı idari merciiler tarafından verilen kararların tenfizi istenemez.
 • Tenfizi istenecek olan kararın hukuk davasına ilişkin olması gerekir. Ceza davalarına ilişkin verilen kararlar tenfize konu olmaz.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilmiş kararın kesinleşmiş olması gerekir. Yabancı ülkede o davaya ilişkin dosyanın kapanmış ve son kararın verilmiş olması gerekir. Yani davanın artık görülmüyor olmasıdır. Eğer dava üst merciide veya başka bir yüksek merciide görülmeye devam ediyorsa karar henüz kesinleşmemiş demektir.

Tenfiz ve Tanıma Davasında Esasa İlişkin Şartlar

 • Kararı tenfiz edilecek olan ülke ile Türkiye, karşılıklı olarak birbirlerinin yargı kararlarını tanıyor olması gerekir. Ancak tanıma için aynı şart geçerli değildir.
 • Yabancı mahkeme tarafından verilen karar Türk hukukunun münhasır yetkisine giriyorsa dava reddedilir. Örneğin Türkiye’de bulunan taşınmazlar için Türk hukukunun uygulanması gerekir. Buna rağmen yabancı mahkemeden bir karar alınmışsa bu kararın tanıma ve tenfizi yapılamaz.

 

 • Yabancı mahkemeden alınan hükümün tanıma ve tenfizi yapılabilmesi için Türk kamu düzenine aykırılık taşımaması gerekir. Türk toplumunun örf adetlerine, Anayasa’nın temel ilkelerine aykırı olmaması gerekir.
 • Yabancı mahkemede davanın görülmesi sırasında tarafların savunma hakkı ihlal edilmemiş olması gerekir. Yani adil yargılanma hakkı kapsamında herkes tarafsız, bağımsız bir mahkemede kendini savunma hakkına sahiptir. Eğer bu hak ihlal edilerek karar verilmişse; kararın tanıma ve tenfizi yapılmaz.

 

Tenfiz İstemine Karşı Taraf İtiraz Edebilir Mi?

Tebliğ ve itiraz

MADDE 55 – (1) Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması ve tenfizi de aynı hükme tâbidir. Hasımsız ihtilâfsız kaza kararlarında tebliğ hükmü uygulanmaz. İstem, basit yargılama usulü
hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır.
(2) Karşı taraf ancak bu bölüm hükümlerine göre tenfiz şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilâmının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itiraz edebilir.

Tenfiz istemine ilişkin dilekçe karşı tarafa tebliğ edilir. Bu tebliğde duruşma günüde belirtilir. Karşı taraf, tenfiz istemine itiraz edebilir. Karşı taraf itiraz dilekçesinde;

 • yukarda sayılmış olan tenfiz şartlarının oluşmadığını
 • yabancı mahkemeden alınan kararın kısmen veya tamamen yerine getirilmiş olduğunu veya yerine getirilmesine engel bir sebep oluştuğunu ileri sürebilir.

Mahkeme Kararına İtiraz  

Tanıma ve tenfizi istenen karara ilişkin verilmiş olan mahkeme hükmüne itiraz edilmesi mümkündür. Karara karşı aksi bir yol öngörülmemişse önce istinaf yoluna daha sonra temyize başvuru yapılabilir. Zira bazı davaların istinaf yoluna başvurabilmesi için dava değerinin belirlenen miktarın üstünde olması gerekir. İstinaf yoluna başvurulmasıyla birlikte tenfiz kararının icrası durur. Yani ilk derece mahkemesinin tenfize ilişkin vermiş olduğu karar kesin hüküm ve kesin delil niteliğini taşımaz.

Yabancı Mahkemeden Alınan Karar İçin Tanıma Ve Tenfiz Davası Açma Süresi 

Yabancı mahkemeden alınan bir mahkeme ilamının Türkiye’de geçerlilik kazanması için açılacak olan tanıma ve tenfizi için dava açma süresi yoktur.

Tanıma ve tenfizi yapılan kararın icraya konulması için kanunda aksi öngörülmemişse 10 yıldır. Tanıma ve tenfize dayanılarak açılacak olan davalarda zamanaşımının başlangıç süresi ise Türk mahkemelerinde verilen kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlar.

Almanya Berlin Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tenfizi ve Tanınması

Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.
Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.
Tanıma Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir.

Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Velayet Kararının Tanıma Tenfizi

Türk hukukunca çocuğun velayeti boşanma sonrasında ortak olarak kullanılamamaktadır. Ancak yabancı mahkeme ilamı çocuğun velayetini ister eşlerden birine vermiş olsun ister her iki eşe birlikte vermiş olsun bunun tenfizi sağlanabilir.

Soybağının Tanıma Tenfizi

Tanıma yolu evlilik birliği içerisinde doğan çocuklara karşı değil aksine evlilik dışı doğan çocuklar üzerinde kurulmak istenilen soybağı yoludur.

Tanıma yolu ile soybağının kurulabilmesi için kanunda öngörülen şekil şartlarına uyulması gerekir. Tanıma hukuka uygun yapıldığında geçmişe dönük çocuk ile baba arasında soybağı kurulur.

Tazminat Kararının Tanıma Tenfizi

Türk boşanma hukukunda boşanma dolayısıyla maddi ve manevi tazminat hükmü kurulduğu görülmektedir. Bazen ziynet eşyalarının da konu edildiği bu meselede ciddi tazminat miktarları görülmektedir.
Yabancı mahkeme ilamı da doğrudan boşanmaya bağlı tazminat hükmü içeriyorsa boşanmanın tanıma tenfizi davası ile bunun Türkiye’de geçerliliği sağlanabilecektir.

Mal Paylaşımı Kararının Tanıma Tenfizi

Türk boşanma hukukunda mal paylaşımı boşanma davasından sonra yapılacak bir işlemdir
Türk mahkemeleri nezdinde açılan boşanma tanıma tenfiz davasında mal paylaşımı tenfize konu edilebilecektir. Bunun icra edilebilirliği bakımından malların Türkiye’de olması önem taşır. Tenfiz sonrasında malların paylaşımı Türk icra hukuku kurallarına göre gerçekleştirilebilir.

Yabancı hakem kararlarının tanınması

Yabancı hakem kararlarının tanınması da tenfizine ilişkin hükümlere tâbidir.

Tanımanın Şartları nelerdir?

Tanımayla tenfiz arasındaki tek fark MÖHUK m.58/1 gereği tenfizin aksine tanımada sözleşmesel, yasal veya fiili karşılıklılık(mütekabiliyet) şartının aranmamasıdır.

Tanıma ile Tenfizde Görevli ve Yetkili Mahkeme nasıl belirlenir?

MÖHUK m. 51/1 gereği tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise MÖHUK m. 51/2 gereği kendisine karşı tenfizi istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yerleşim yeri mevcut değilse sâkin olduğu yer, sâkin olduğu bir yer mevcut değilse İstanbul, Ankara veya İzmir mahkemelerinden biridir.

Yabancı mahkemelerde kararın tanınması ve tenfiz edilmesine ilişkin kararlar 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 12. Fıkrasının 50-59. Maddeleri arasında toparlanmıştır.

Tanıma tenfiz mahkemelerine ilişkin kaynaklar;

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bu kanunun gerçekleşmesi adına oluşturulmuş yönetmeliğin tanıma tenfiz edilmesi için hükümleri
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası I-M sayılı Genelgesi’nin tenfiz hakkında ki 44. Maddesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun tenfiz davası
Yetkili mahkemenin 1360. Maddesi
Uluslararası antlaşmalar.

Uluslararası Hukuk-Tanıma Tenfiz Davası Avukatı *2022

Yurt Dışında Boşanmış Bir Kişi Türkiye’de Boşanmış Sayılır Mı?

Yurt dışında boşanmış bir kişinin Türkiye’de boşanmış sayılmaz. Yurt dışında alınan boşanma kararının geçerli olması ancak bu konuda tanıma ve tenfiz davası açılması mümkündür. Yani yurt dışında boşanmış bir kişi Türk Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açmadığı sürece Yurt dışından aldığı boşanma kararı ile boşanmış sayılmaz. Türk nüfus kayıtlarında hala evli olarak gözükür.

İstanbul Tanıma ve Tenfiz Davasının Açılma Şartları Nelerdir

Yabancı mahkeme Kararı bulunmalı,
Yabancı mahkeme Kararı Kesinleşmiş olmalı,
Yabancı mahkeme Kararı Apostille Şerhi olmalı,

Yabancı mahkeme Kararı Kamu Düzenine Aykırı olmamalı,
Yabancı mahkeme Kararında karşılıklılık bulunmalı,
Yabancı mahkeme Kararına İtiraz edilmemiş olmalı,
Dürüstlük kurallarına aykırı davranılmamalı,
Yabancı mahkeme Kararının Karşı tarafa tebliğ ve itirazı varsa incelenmelidir.

Türkiye Tanıma Avukatı

Tanıma Tenfiz Davasının Duruşmalarına Tarafların Gelmesi Gerekli Midir?

Tanıma ve Tenfiz davaları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na tabi davalardır. Dolayısıyla kendisini bir avukat ile temsil etmeyen davacının dava ve duruşmalara takibi zorunludur.

Duruşmalara kendisinin ya da avukatının katılmaması halinde dava işlemden kaldırılır. Yenilenmemesi halinde ise “Davanın Açılmamış Sayılmasına” karar verilir.
Davalı ise duruşmalara hiçbir şekilde katılmak zorunda değildir. Davaya katılmayan davalının yokluğunda davaya devam olunarak karar verilir. Ancak davalıya her halükarda dava dilekçesinin ve duruşma tarihinin tebliğ edilmesi gereklidir. Yine davalıya mahkemece kararın tebliğ edilmesi zorunludur.

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?

Bir davanın ne kadar sürdüğü mahkemenin iş yoğunluğu, delilin toplanması ve adli tatil sürecine göre etkilenmektedir. Tanıma tenfiz davasının iki ya da üç ay kadar sürdüğü durumlar da olurken bir sene sürdüğü durumlar da olmaktadır. Dosya takibi önemlidir.

Tanıma Tenfiz Davasında Onay ve Apostil Ne Demektir?

Tanıma Tenfiz Davasında Onay yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma ilamının hangi merciden verildiğini belirten işleme denilmektedir.

Apostil ise Lahey Anlaşması’nı imzalayan ülkelerin birinde düzenlenen resmi belgelerin diğer ülkede ibrazını gerçekleştirebilmesini sağlar. Ülkede resmi evrakın diğer ülkede yasal olarak kullanımını sağlar. Resmi belgedeki kararı hangi ülke verdiyse apostil o ülkeden alınır.

İstanbul Tanıma tenfiz davası avukatlık ücretleri ne kadardır?

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmaktadır. Bir avukat, vekalet sunacağı davada asgari ücret tarifesinin altında bir vekalet ücreti belirleyemez. Tanıma tenfiz davasında avukatlık ücreti, asgari ücret tarifesi üzerinde belirlenebilir.

Tanıma Tenfiz Davası Sık Sorulan Sorular

Tanıma ve Tenfiz nasıl yapılır?

Boşanma tanıma tenfiz davasında öncelikle davacının kimliği ve fotokopisi gereklidir. Eğer dava avukat vekaleti ile açılıyorsa vekaletname gereklidir. En önemlisi yabancı mahkeme ilamının kendisi, kesinleşme şerhi, bunların yabancı mahkemece onaylanmış suretleri ve noter onaylı tercümeleri gereklidir.

Tanıma tenfiz kaç ay sürer?

Her iki taraf farklı boşanma avukatına vekalet vermiş ve tanıma tenfiz davası açılmış ise mahkemenin iş yoğunluğu da gözetilerek iki ya da üç ay içerisinde işlemler tamamlanacaktır. Ancak tanıma tenfiz davasında yalnızca tek taraf avukata vekalet vermiş ise yaklaşık on iki aya kadar süreç uzamaktadır.

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Türkiye ile tanıma tenfiz yapan ülkeler ?

Almanya, Fransa, Romanya, Tunus, KKTC, Belçika, İtalya, İngiltere, Bulgaristan, Moldova, Hollanda, Azerbaycan, Ürdün, Polonya, Cezayir, Çin, Arnavutluk, Gürcistan, İsviçre, Tacikistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya gibi 144 ülke bulunmaktadır.

Tanıma ve Tenfize ilişkin vekaletname nedir?

Aile mahkemesine açılacak olan boşanmanın tanınması ve tenfizi davasında avukatınızın sizin adınıza mahkemeden talepte bulunabilmesi, dava açabilmesi, davayı neticelendirebilmesi ve kesinleştirebilmesi için avukatlara özgü olarak verilen vekâletnameye ihtiyaç bulunmaktadır.

Almanya’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? , Yurtdışında boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Yurtdışında boşanan yeniden evlenebilir mi? , Fransa’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Hollanda’da boşandım Türkiye’de geçerli mi? ,Sorularınızın cevabı için İstanbul Boşanma Avukatı, Florya Aile Avukatı olarak Hukuk Büromuza danışabilirsiniz.

Almanya Berlin Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması

Tenfiz şartları nelerdir?,
Tanıma tenfiz kararı nedir?,
Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?,

Tanıma ve Tenfiz nasıl yapılır?,
Mirasçılar tanıma davası açabilir mi?,
Tanıma tenfiz kararı nereden alınır?,
Tanıma tenfiz davasını kimler açabilir?,
Tanıma kararı nedir?,

Tenfiz davası ne kadar tutar?,
Tenfiz kararı nasıl alınır?, ,
Tenfiz edilmiş ne demek?,
Tenfizi nedir?,
Tenfiz kararı nasıl alınır?,

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?,
Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?,
Tenfiz davası neden açılır?,
Tanıma tenfiz davasının reddi,
Tanıma tenfiz nüfus müdürlüğü,

Tanıma tenfiz davası dilekçe örneği,
Tanıma tenfiz davası yetkili mahkeme,
Tanıma tenfiz davası yeni kanun,

Tanıma ve tenfiz davalarında karşı vekalet ücreti,
Tanıma tenfiz davası ücreti,
MÖHUK tanıma ve tenfiz,

Almanya Berlin Boşanma Kararının Türkiyede Tanınması